Jak i gdzie kupi? WINkLink (WIN) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Nie ma w?tpliwo?ci, ?e WINk ma ?wietny personel, a TRONbet to solidny, ugruntowany produkt. Oczywi?cie gry oparte na technologii blockchain to nowa dziedzina, a przy po??czonym do?wiadczeniu zespo?ów ds. rozwoju i marketingu nie ma powodu, by s?dzi?, ?e projekt nie odniesie wielkiego sukcesu.

<<Kup WINkLink >>

O WINkLink

WINk okre?la si? jako gra blockchain i platforma spo?eczno?ciowa, która pozwala u?ytkownikom inwestowa? w ró?ne ekosystemy blockchain. Platforma wierzy, ?e oferuje charakterystyczne ?rodowisko gry, które obejmuje innowacyjn? gospodark? tokenów, wydobywanie behawioralne i inne mechanizmy motywacyjne aiWIN, dzi?ki którym WINk jest bardziej lepk? platform?. Najpopularniejsze gry firmy Wink to Ring, Dice, Moon i Duel, a tak?e inne gry kasynowe, takie jak blackjack, poker i automaty do gry.

Oprócz zapewniania konsumentom wspania?ych wra?e? w grach, platforma zosta?a zaprojektowana tak, aby u?atwi? programistom tworzenie nowych aplikacji dApp, które zwi?kszaj? zaanga?owanie i adopcj? u?ytkowników.

<<Kup WINkLink >>

Co to jest WINkLink [WIN]?

Wink to pierwsza zdecentralizowana wyrocznia sieci TRON, która zamierza po??czy? ?wiat rzeczywisty ze sfer? blockchain. Programi?ci mog? ??czy? si? z dowolnymi danymi ze ?wiata rzeczywistego i integrowa? inteligentne kontrakty ze strumieniami danych ze ?wiata rzeczywistego za pomoc? WINklink Oracle.

Blockchainy, wed?ug grupy Wink, to ?wietne systemy pami?ci masowej. Dane Blockchain s? odporne na manipulacje, weryfikowane i szyfrowane. ?a?cuchy bloków nie maj? mo?liwo?ci uzyskania dost?pu do danych zewn?trznych ani okre?lenia, czy s? one dok?adne lub niezawodne. Wink pozwala u?ytkownikom tworzy? gry za pomoc? zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Platforma Wink jest ca?kowicie zbudowana wokó? technologii TRON. U?atwia twórcom gier korzystanie z cennych narz?dzi do tworzenia zdecentralizowanych gier, które s? przejrzyste dla u?ytkowników.

WIN jest tokenem kontrolnym sieci WINkLink oracle. U?ytkownicy wykorzystuj? tokeny WIN do obstawiania zak?adów i przeprowadzania transakcji na stronie, która wcze?niej by?a znana jako TRONBet. Staking wink i powi?zane waluty, wed?ug firmy, mog? by? wymieniane na blockchainie TRON, co skutkuje znacznymi zyskami dla inwestorów. Dwu- i trzycyfrowe roczne stopy procentowe (RRSO).

<<Kup WINkLink >>

Kim s? za?o?yciele WINkLink [WIN]?

Zespó? projektowy sk?ada si? z 12 pracowników, z których trzech ma do?wiadczenie w grach i zarz?dzaniu, a czterech pracuje z technologi? blockchain.

Byli pracownicy znanych firm, takich jak Tencent, Amazon, Alibaba, Ogilvy, Gameloft, s? w zespole deweloperskim naWIN. Chocia? wymieniono ich nazwiska, nie podano ?adnych dalszych informacji.

Spekulowano, ?e anonimowo?? wynalazców wynika z faktu, ?e s? Chi?czykami i nie chc?, aby ich platforma do gier zwróci?a uwag? w?adz ich kraju.

Ka?dy u?ytkownik WINk zarabia tokeny, korzystaj?c z platformy do grania w swoje ulubione gry. Im d?u?ej gracz sp?dza na grze, tym wi?cej ?etonów zdob?dzie.

Dla posiadaczy tokenów istnieje równie? odr?bna funkcja o nazwie WinDrop, która dzia?a w bardziej skomplikowany sposób.

<<Kup WINkLink >>

Co sprawia, ?e WINkLink jest wyj?tkowy?

TRONbet, pierwsza zdecentralizowana aplikacja oparta na tronie, zosta?a przemianowana na WINk. Od tego czasu ewoluowa?, aby sta? si? najpopularniejszym dAppem zarówno pod wzgl?dem u?ytkowników, jak i wolumenu transakcji. Pozosta? na szczycie ?a?cucha pokarmowego gier blockchain, mimo ?e kilku konkurentów próbowa?o go zdetronizowa?.

WINk zyska znaczn? przewag? konkurencyjn? w ?rodowisku gier dzi?ki strategicznej relacji z Tron.

W porównaniu z innymi typowymi scentralizowanymi platformami gier, Winklink zapewnia swoim u?ytkownikom inteligentne kontrakty, które zasilaj? gry, które s? w pe?ni kontrolowane. Pieni?dze zawsze nale?? do u?ytkowników. Nie ma potrzeby dokonywania wp?at ani czekania na transfer wygranych. Wszystkie gry i wygrane s? oparte na kryptowalucie. U?ytkownicy b?d? zach?cani do zachowania tokenów WIN poprzez ekskluzywne wydarzenia i funkcje spo?eczno?ciowe. Partnerstwo Tron i BitTorrent zapewni niesamowit? publiczno?? i baz? u?ytkowników.

Oprócz wydobycia i obstawiania, zespó? zamierza stosowa? ró?ne zach?ty. B?dzie wiele funkcji spo?eczno?ciowych, operacji na ?ywo, interakcji i wydarze?, z których wszystkie maj? na celu popraw? komfortu u?ytkownika. Ten rodzaj oddania spo?eczno?ci pozwoli? firmie TRONbet rozwija? si? i nadal b?dzie to robi? w przypadku nowo uruchomionego systemu WINk.

<<Kup WINkLink >>

Gdzie mo?na kupi? WINkLink [WIN]?

Tokeny WINkLink s? teraz równie? przedmiotem obrotu na wielu gie?dach, w tym na najbardziej znanych i szanowanych platformach, w tym Binance, KuCoin, Poloniex, Bithumb, HitBTC i WazirX w ró?nych parach, takich jak WIN/USDT, WIN/INR, WIN /WRX, WIN/BNB i tak dalej. Monety WIN mo?na kupi? na dowolnej gie?dzie.

<<Kup WINkLink >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? WIN za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu WIN za gotówk?. W ka?dym razie mo?esz wykorzysta? rynki, takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jak dzia?a system monet WIN?

Ka?dy u?ytkownik WINk zarabia tokeny, korzystaj?c z platformy do grania w swoje ulubione gry. Im d?u?ej gracz sp?dza na grze, tym wi?cej ?etonów zdob?dzie.

Od jakich czynników zale?y cena WIN?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? WIN i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup WINkLink >>

Oficjalna strona WINkLink – https://winklink.org/

WINkLink Twitter – https://twitter.com/WinkLink_Oracle

WINkLink Medium – https://winklink-oracle.medium.com/

WINkLink Reddit – https://reddit.com/r/WIN_Wink


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne