Jak i gdzie kupi? WhiteCoin [XWC] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Symbol ma na celu pomóc firmom w redukcji kosztów, uproszczeniu procesów i usprawnieniu innowacji.

Z wycen? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 625 126 340 USD, CoinMarketCap konsekwentnie zajmuje 218 miejsce.

<<KUP WhiteCoin >>

O WhiteCoin XWC

Celem Whitecoin jest wype?nienie luki mi?dzy poufno?ci? a trwa?? indywidualno?ci?, która jest obecnie norm? we wn?trzu e-commerce. Dzi?ki Whitecoin mo?liwe jest korzystanie z wymiany bez zaufania, aby umo?liwi? uczestnicz?cym w?z?om handel towarami i us?ugami bez konieczno?ci poznania czyjej? indywidualno?ci.

Whitecoin próbuje wp?yn?? na korzystanie z narz?dzia towarzysz?cego do przegl?du protoko?u, a tak?e bezkosztowego prototypu konsensusu, którego g?ówn? zalet? jest to, ?e pomaga promowa? pozyskiwanie roju, a tak?e propozycje administracyjne.

Whitecoin to ogólna sie? spo?eczno?ciowa, która wykorzystuje innowacyjny protokó? Multi Tunnel Blockchain Communication Protocol (MTBCP) do ??czenia ?a?cuchów bloków.

<<KUP WhiteCoin >>

Co to jest WhiteCoin XWC?

Whitecoin to wirtualna waluta, która koncentruje si? na bezpiecze?stwie cybernetycznym i szybszych p?atno?ciach, aby przezwyci??y? problemy zaciemnienia i wytrwa?o?ci, które obecnie istniej? w biznesie internetowym.

Platforma Whitecoin wykorzystuje rozproszony model wymiany blockchain, którego g?ównym celem jest umo?liwienie cz?onkom sieci ci?g?ego przesy?ania towarów lub us?ug niemal pod pseudonimem. Jednocze?nie,

Co wi?cej, platforma ta jest zgodna z porz?dkiem g?ównym, ma na celu motywowanie zarówno niezale?no?ci, jak i komputeryzacji.

<<KUP WhiteCoin >>

Kim s? za?o?yciele WhiteCoin XWC?

Whitecoin to inicjatywa centralizacji oparta na spo?eczno?ci, która istnieje od ponad pi?ciu lat. Projekt rozpocz?? si? na pocz?tku 2014 roku. Pierwotni cz?onkowie pocz?tkowej grupy projektowej pochodz? z Holandii, Niemiec, Finlandii, Australii i innych krajów.

Nowo zaprojektowany Whitecoin b?dzie wykorzystywa? mechanizm RPOS, aby umo?liwi? zarz?dzanie inwestycjami mi?dzy ?a?cuchami, transmisje mi?dzy ?a?cuchami, transfer i transfer warto?ci mi?dzy ?a?cuchami.

Zespó? uwa?a, ?e jest to najwi?ksza na ?wiecie publiczna sie? cross-chain. Jego celem jest s?u?enie jako model i demonstracja prze?amywania barier mi?dzy licznymi integracjami ?a?cuchów publicznych.


<<KUP WhiteCoin >>

Co sprawia, ?e WhiteCoin XWC jest wyj?tkowy?

Whitecoin stanie si? oficjaln? walut? projektu Black Domain. Uruchomienie projektu Black Domain Project oznacza równie? wej?cie Whitecoin w przysz?o?? ?a?cucha bloków. Na tym etapie Whitecoin naprawd? stanie si? infrastruktur? blockchain.

Whitecoin akceptuje równie? szerok? gam? walut, w tym zarówno waluty fiducjarne, jak i cyfrowe. Funkcjonuje równie? jako fundacja non-profit, której celem jest dystrybucja ?rodków finansowych w sieci w sposób otwarty i uczciwy.

Zalet? korzystania z Whitecoin jest to, ?e wykorzystuje modu?owy, ?wietny standard ?atwego wprowadzania przysz?ych innowacji. Posiada równie? interfejs u?ytkownika, który pomimo swojej prostoty jest bardzo efektywny.

<<KUP WhiteCoin >>

Gdzie mo?na kupi? WhiteCoin XWC?

XWC jest teraz dost?pny na coraz wi?kszej liczbie sygna?ów, a kryptowaluty ZB.COM, EXX, LBank, XT.COM i MEXC nale?? do najbardziej p?ynnych gie?d.

<<KUP WhiteCoin >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce WhiteCoin XWC

Ile monet WhiteCoin XWC znajduje si? obecnie w obiegu?

Od pocz?tku istnienia sieci do obecnej ery oko?o 742 743 749 monet XWC znajduje si? w ci?g?ym obiegu, zmniejszaj?c b??dy handlowe.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje WhiteCoin XWC?

Aby zbudowa? infrastruktur? ?rodowiskow? cross-chain blockchain, ekosystem Whitecoin wykorzystuje konsensus Random Proof of Stake (RPOS), Whitecoin Axis, Whitecoin Wallet, zdecentralizowane pule ekstrakcji zasobów i platformy inteligentnych kontraktów.

Oznacza to, ?e pomimo ryzyka manipulacji blokami, a tak?e ryzyka usterki w kodzie, WhiteCoin korzysta z uzbrojonych stra?ników samego blockchaina Bitcoina.

Od jakich czynników zale?y cena WhiteCoin XWC?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? XWC.

<<KUP WhiteCoin >>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny WhiteCoin XWC zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,9378 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e XWC pob?ogos?awi?o handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP WhiteCoin >>

Oficjalna strona WhiteCoin XWC - https://symbolplatform.com/

WhiteCoin XWC Twitter - https://twitter.com/NEMofficial

WhiteCoin XWC Reddit - https://reddit.com/r/nem

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne