Jak i gdzie kupi? DOBRZE [WELL] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Bitwell zapewni rozs?dn? i sta?? cen? WELL, stale podniesie jej warto?? wewn?trzn?, utrzyma zdrowy ekosystem Bitwell, rozszerzy jego zasi?g i stworzy dodatkowe powi?zania warto?ci dla wszystkich uczestników.

CoinMarketCap zajmuje obecnie 455 miejsce, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 71 329 376 USD. W obiegu znajduje si? 137 080 000 monet WELL, a ??czny obieg wynosi 2 100 000 000 monet WELL.

O DOBRZE (dobrze)

WELL (Bitwell Coin), wyemitowany przez Bitwell Exchange, jest podstaw? ekosystemu Bitwell. WELL s?u?y jako podstawowa si?a nap?dowa systemu ekologicznego. Pierwotna cena WELL wynosi?a 0,01 USDT, a do 20 listopada 2020 r. cena wzros?a do 0,16 USDT po wielu rundach aukcji. Cena WELL zmieni si? w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku i wahania cen rynkowych.

Ponadto u?ytkownicy mog? uzyska? WELL, anga?uj?c si? w kampani? platformy BitWell „Bezp?atne WELL z subskrypcj? karty o ograniczonych przywilejach”.

WELL b?dzie od razu dost?pny do sprzeda?y na platformie BitWell po oficjalnym wej?ciu do obiegu blockchain.


<<KUP Protokó? Stra?nika>>

Co to jest DOBRZE DOBRZE?

BitWell to ?wiatowa gie?da instrumentów pochodnych kryptowalut z siedzib? w Singapurze. Umo?liwia sprzeda? instrumentów pochodnych spot, opcji i przysz?ych finansowych oraz planuje przyspieszy? obrót w najbli?szej przysz?o?ci.

Maksymalna liczba projektów WELL wynosi 2,1 miliarda, z ekonomicznym modelem powa?nej deflacji, wielow?tkowego szybkiego zniszczenia i bez dodatkowych problemów.

Najwy?sz? liczb? cz?onkostwa dla obecnych konsumentów w pierwszej rundzie jest warto?? nagród za plonowanie; w drugiej fazie najwy?szy limit dla pojedynczego konta wynosi 2000 USDT, przy najmniejszej kwocie cz?onkostwa 1 USDT.

<<KUP Protokó? Stra?nika>>

Kim s? za?o?yciele WELL WELL?

Dyrektor generalny Bitwell, Jeff Young, stworzy? zespó? wszechstronnych cz?onków zespo?u z ponad dziesi?cioletnim do?wiadczeniem w zakresie produktów pochodnych, projektowania wspó?bie?no?ci dla milionów subskrybentów oraz silnika dopasowywania wzorców o niewiarygodnie niskim opó?nieniu.

Cz?onkowie zespo?u i firmy inwestycyjne pochodz? z najwy?szej klasy firm blockchain, ksi?gowych i technologicznych i koncentruj? si? na do?wiadczeniu u?ytkownika, bezstronno?ci i zmienno?ci produktów pochodnych.

<<KUP Protokó? Stra?nika>>

Co sprawia, ?e WELL WELL jest wyj?tkowy?

BitWell zrobi wszystko, co mo?liwe, aby cena WELL by?a uczciwa i stabilna, aby stale poprawia? jej warto?? wewn?trzn?, utrzymywa? zdrowy ekosystem BitWell, rozszerza? jego zasi?g i zapewnia? nowe punkty po??czenia z warto?ci? dla wszystkich interesariuszy.

W momencie, gdy rynek by? zainteresowany wydobywaniem p?ynno?ci DeFi, firma wprowadzi?a token platformy WELL i po??czy?a go z wydobywaniem p?ynno?ci, aby pomóc subskrybentom rozwija? si? wraz z systemem poprzez POS pooling (handel i depozyty).

Firmy o wysokim standardzie prowadz? do wy?szych zysków. System integralno?ci Bitwell wywodz?cy si? z tradycyjnej bran?y bankowej pomaga w zapobieganiu manipulacji na rynku.

<<KUP Protokó? Stra?nika>>

Gdzie mo?na DOBRZE kupi??

Proces korzystania z opcji handlu poprzez wszechstronny charakter tokena UPP zosta? jeszcze bardziej uproszczony i bezpieczny, umo?liwiaj?c jego wymian? na gie?dach, w tym; Bitwell i LBank.


<<KUP Protokó? Stra?nika>>

Najcz??ciej zadawane pytania dotycz?ce WELL WELL

Ile monet WELL WELL znajduje si? obecnie w obiegu?

Poniewa? token rozwin?? si? w celu utrzymania wysokiej klasy bezpiecznych udogodnie? handlowych. Ca?kowita i kr???ca ilo?? ustalona zgodnie z ostatecznym celem WELL to spalenie do 21 milionów WELL (1 procent ca?o?ci).

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje DOBRZE DOBRZE?

Samodzielnie skonstruowane, wielowarstwowe rozwi?zanie typu cold wallet, w którym adresy depozytowe klientów s? adresami cold wallet, które spe?niaj? najwy?sze standardy bezpiecze?stwa w bran?y.

Od jakich czynników zale?y cena studni?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? WELL.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny WELL WELL zosta?y zaktualizowane do nowego, wysokiego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,528 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e WELL WELL pob?ogos?awi?o handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznej, zró?nicowanej i op?acalnej polityce transakcyjnej.


<<KUP Protokó? Stra?nika>>

Oficjalna strona WELL WELL - https://www.bitwellex.com/


DOBRZE DOBRZE Twitter - https://twitter.com/BitwellGlobal

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne