Jak i gdzie kupi? WazirX (WRX) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

WazirX to gie?da kryptowalut, która w ostatnim czasie zyska?a du?? popularno?? w?ród Hindusów. Dzieje si? tak, poniewa? jego niezwyk?e cechy wzbudzi?y ciekawo?? wszystkich w tak krótkim czasie, a korzystanie z niego lub jego us?ug jest do?? proste. G?ównym celem firmy jest zdobycie pozycji najbardziej niezawodnej gie?dy bitcoinów w Indiach.

Osoby te odpowiedzia?y uruchomieniem pe?nej wymiany kryptowalut, a tak?e obietnicami obs?ugi szerokiej gamy walut kryptowalut. WRX to token generowany przez WazirX, podobnie jak dzi? Bitcoin i inne kryptowaluty. W sumie wyprodukowanych zostanie 1 miliard monet WRX. Token u?ytkowy WazirX, WRX, s?u?y jako podstawa ekosystemu WazirX.


<<Kup WazirX >>

O WazirX

WazirX zapewnia system, który oprócz handlu aktywami cyfrowymi pozwala u?ytkownikom handlowa? kryptowalutami. Strona internetowa gie?dy stwierdza, ?e platforma jest odpowiednia zarówno dla wykwalifikowanych handlowców, jak i inwestorów po raz pierwszy, poniewa? przelewy bankowe s? akceptowane. Jednak wp?aty kart? kredytow? nie s? dozwolone na platformie.

Je?li chodzi o bezpiecze?stwo, WazirX wydaje si? przeprowadza? cz?ste audyty bezpiecze?stwa, aby zagwarantowa?, ?e platforma jest dobrze chroniona. Znajduje to odzwierciedlenie w uzyskanej ocenie bezpiecze?stwa. Test Obserwatorium przyzna? Mozilli ocen? C za bezpiecze?stwo, co jest zgodne ze ?redni? ?wiatow? w bran?y. Platforma wymiany WazirX jest równie? kompatybilna ze wszystkimi g?ównymi systemami operacyjnymi, w tym internetowym i mobilnym, Androidem, iOS, macOS i Windows.

Gie?da kosztuje takerów 0,25 proc., a producentów 0,10 proc. pod wzgl?dem op?at, co jest zgodne z typow? op?at? na rynku kryptowalut. WazirX wyda? równie? WRX, cyfrow? monet?, która zosta?a wygenerowana przez gie?d?. Z drugiej strony ta indyjska gie?da kryptowalut postanowi?a rozda? 150 milionów (15%) monet wczesnym u?ytkownikom i traderom, którzy zarejestruj? si? wcze?nie.

<<Kup WazirX >>

Co to jest WazirX [WRX]?

WRX ma s?u?y? jako kr?gos?up ca?ego ekosystemu WazirX. Binance Chain, w?asny blockchain Binance, s?u?y do dystrybucji i wydawania tokena. WazirX to indyjska gie?da kryptowalut, która pozwala kupowa?, sprzedawa? i handlowa? walutami cyfrowymi, takimi jak Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Ripple. Trwa?o?? WazirX jako gie?dy kryptograficznej zale?y od tokenów WRX. Wraz ze wzrostem popularno?ci WazirX w Indiach inwestycja w WRX przyniesie korzy?ci zarówno inwestorom, jak i WazirX.

Mo?esz uzyska? znaczn? obni?k? op?at i inne korzy?ci, je?li masz token. Celem WRX by?o zaanga?owanie spo?eczno?ci w tworzenie WazirX, jednocze?nie p?ac?c im za ich sk?adki


<<Kup WazirX >>

Kim s? za?o?yciele WazirX [WRX]?

WazirX, który zosta? uruchomiony w 2018 roku, twierdzi, ?e jest najszybciej rozwijaj?c? si? gie?d? kryptowalut w Indiach, z ponad 400 000 u?ytkowników i ?redni? ocen? aplikacji 4,6. WazirX to kryptowaluta b?d?ca cz??ci? ekosystemu Binance. WazirX i Binance og?osi?y utworzenie funduszu Blockchain For India o warto?ci 50 milionów USD.

WazirX zosta? za?o?ony przez grup? oddanych traderów i ekspertów od blockchain, których nazwiska to Nischal Shetty, Sameer Mhatre i Siddharth Menon.

Nischal Shetty za?o?y? Crowdfire. Jest influencerem blockchain. 30 Under 30 Forbesa to lista m?odych ludzi w wieku poni?ej 30 lat. Jego misj? jest przyniesienie wszystkim rewolucji blockchain!

Sameer Mhatre jest wspó?za?o?ycielem Crowdfire i by?ym pracownikiem Network 18. Nadzoruje wszystkie aspekty technologii. Programista i projektant w jednym. Jestem wielkim fanem Javy i JS. Kiedy nie pracuje, gra w TopCodera i rozwi?zuje zagadki programistyczne.

Inny wspó?za?o?yciel, Siddharth Menon pracuje jako Heads Product w WazirX. Opracowa? mi?dzy innymi pierwsz? na ?wiecie automatyczn? wymian? zamówie? dopasowuj?c? P2P. Wierzy we wdra?anie zdecentralizowanej i otwartej gospodarki


<<Kup WazirX >>

Co sprawia, ?e WazirX jest wyj?tkowy?

WazirX jest w stanie przetwarza? miliony transakcji. Mo?e si? skalowa? w ci?gu kilku sekund, aby sprosta? wzrostowi popytu. WazirX zapewnia spójne i niezawodne do?wiadczenie handlowe na wszystkich platformach, w tym w aplikacjach internetowych, mobilnych na Androida i iOS, a tak?e na oprogramowaniu Windows i Mac.

Handel na platformie WazirX to b?yskawiczne do?wiadczenie, które pokochasz! Stworzyli?my technologi?, z której korzystaj? miliony ludzi i ta wiedza pomog?a nam w tworzeniu tej ogromnej wymiany.


Zastrze?ona sie? handlowa peer-to-peer WazirX jest pierwszym na ?wiecie automatycznie dopasowuj?cym si? silnikiem P2P, który natychmiast ??czy kupuj?cych i sprzedaj?cych. Klienci sk?adaj? zamówienie na USDT i p?ac? bezpo?rednio dostawcy. WazirX nast?pnie automatycznie wysy?a zabezpieczone USDT do bezpiecznego portfela kupuj?cego.

95 procent pieni?dzy WazirX jest przechowywanych w ch?odni. Na platformie dost?pne jest równie? narz?dzie do weryfikacji dwuetapowej, które zapewnia wi?ksze bezpiecze?stwo kont konsumenckich. Wykorzystuje równie? technologi? portfela z wieloma podpisami i co do joty przestrzega przepisów KYC/AML.


<<Kup WazirX >>

Gdzie mo?na kupi? WazirX [WRX]?

Je?li jeste? zainteresowany zakupem WazirX, najlepszymi gie?dami, których mo?esz teraz u?y?, s? Binance, FTX, HitBTC, Bitcoin.com Exchange i Gate.io.

<<Kup WazirX >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? WRX za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu WRX za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jak zabezpieczony jest WRX?

Procedura transakcji WazirX wykorzystuje uwierzytelnianie Google Authenticator i Mobile OTP, co zapewnia bezpiecze?stwo. WazirX utrzymuje 95% swoich funduszy w trybie offline, zapewniaj?c ochron? przed wszelkimi próbami w?amania. Jest uwa?ana za jedn? z najbardziej przyjaznych dla u?ytkownika platform w Indiach i na ca?ym ?wiecie, z licznymi konkurentami.

Od jakich czynników zale?y cena WRX?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? WRX i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup WazirX >>

Oficjalna strona WazirX – https://wazirx.com/

Medium WazirX – https://medium.com/@wazirx

Twitter WazirX – https://twitter.com/wazirxindia
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne