Jak i gdzie kupi? wosk [WAXP] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Opracowane przez WAX unikalne funkcje i mechanizmy motywacyjne maj? na celu optymalizacj? warto?ci ?a?cucha bloków do wykorzystania w e-commerce, w celu promowania g?osowania nad propozycjami.

Dzisiejsza cena WAX dla mediów wynosi 0,359760 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 108 315 084 USD. Nasze ceny WAXP na USD s? sprawdzane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin WAX straci? 0,64 procent swojej warto?ci. Obecny ranking CoinMarketCap to #123, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 626 501 521 USD. W obiegu znajduje si? 1 741 445 106 monet WAXP, bez maksymalnej poda?y.

<<KUP WOSK >>

O WOSKU (WAXP)

WAX (WAXP) to zamierzony blockchain, który zosta? wydany w 2017 roku w celu przyspieszenia, u?atwienia i bezpiecze?stwa procesu e-commerce dla wszystkich zaanga?owanych stron. Delegowany dowód stawki (DPoS) to proces konsensusu stosowany przez blockchain WAX. Dzia?a bezb??dnie z EOS.

WAX stworzy? zestaw technologii opartych na blockchain, na których mo?na budowa? zdecentralizowane platformy aplikacji (DApp) i monety niewymienialne.

Podczas gdy g?ówny cel tego wynalazku pozosta? spójny przez wszystkie te lata, którym by?o p?ynne przesy?anie danych na platformy e-commerce, wraz z optymalizacj? narz?dzi blockchain.


<<KUP WOSK >>

Co to jest WOSK WOSKOWY?

Dzia?ania e-commerce s? obs?ugiwane przez WAX Cloud Wallet, SSO i OAUTH, z których ten ostatni jest natywnym serwerem RNG i interfejsem programisty. Architektura blockchain WAX umo?liwia zarówno 500-milisekundowe czasy blokowania, jak i transakcje bez op?at.

Wykorzystuje równie? zach?ty do g?osowania, aby zach?ci? do udzia?u w wyborze producentów bloków i rekomendacji ulepsze?.

U?ytkownicy zainteresowani kryptowalutami WAX musz? spali? swoje tokeny WAXP w celu uzyskania WAXE przez most Ethereum.

Monety WAXE musz? by? nast?pnie postawione w umowie dystrybucyjnej Ethereum.

<<KUP WOSK >>

Kim s? za?o?yciele WAX WAXP?

William Quigley i Jonathan Yantis za?o?yli firm? WAX.

Po uko?czeniu Uniwersytetu Po?udniowej Kalifornii William Quigley pracowa? dla Disneya. Uzyska? tytu? MBA na Harvardzie. Jest dyrektorem zarz?dzaj?cym Magnetic oraz twórc? WAX.

Jonathan Yantis jest dyrektorem operacyjnym odpowiednio WAX i OPSkins.


<<KUP WOSK >>

Co sprawia, ?e WAX WAXP jest wyj?tkowy?

WAX posiada bram? WAXP-to-ETH dzia?aj?c? jako pomost, który pozwala zarejestrowanym u?ytkownikom WAXP na przesy?anie swoich tokenów do WAXE, tokenu u?ytkowego ERC20 opartego na Ethereum.

Laguna Aktywno?ci Biznesowej WAX to platforma blockchain, która zbiera procent wygenerowanych op?at WAX i zamienia je na ETH w celu wyp?aty na stawki WAXE. Mo?na go równie? przekaza? posiadaczom tokenów WAXG, którzy chc? spali? swoje dotychczasowe tokeny.

Gdzie mo?na kupi? WOSK WOSKOWY?

System kupowania lub kupowania wymaga? kilku gie?d, co u?atwia traderom handel. Aby kupi? WAX (WAXP) mo?na wybra? Huobi Global, Upbit, HitBTC, Bithumb i wreszcie Bitfinex


<<KUP WOSK >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce WAX WAXP

Ile monet WAX WAXP jest ostatnio w obiegu?

WAX (WAXP) ma gotow? do zdobycia opcj? 1 513 825 734 tokenów i maksymaln? pojemno?? 3 770 303 327 WAXP od lutego 2021 roku.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje WAX WAXP?

WAX opracowa? kompleksowy zestaw technologii opartych na blockchain, które umo?liwiaj? ka?demu natychmiastowy i prywatny handel cyfrowymi lub rzeczywistymi towarami.

Od jakich czynników zale?y cena WAX WAXP?

Wp?ywy i odp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? WAXP.

Wniosek

Po podniesieniu si? do 100% w ci?gu zaledwie kilku tygodni, kryptowaluty prze?y?y powa?ny upadek ze wzgl?du na ich nieprzewidywalny charakter rynkowy.

Tokeny WAX WAXP zosta?y podniesione do nowego rekordowego poziomu prawie 0,359 USD za token, pomimo ostatnich waha? i czynnika niepewno?ci na rynku handlowym.

Poniewa? rynki kryptowalut s? tworzone tak, aby by?y aktywne przez 24 godziny bez przerwy, mo?esz potrzebowa? pomocy monitora portfela kryptowalut w celu ?ledzenia swoich zasobów.


<<KUP WOSK >>


WAX WAXP Oficjalna strona internetowa https://wax.io/

WAX WAXP Twitter - https://twitter.com/WAX_io

WAX WAXP Reddit - https://reddit.com/r/WAX_io

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne