Jak i gdzie kupi? fale [FALE] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Fale s? cz?sto okre?lane jako „Kickstarter” ?wiata bitcoinów. Korzystaj?c z platformy, ka?dy mo?e zbudowa? swoj? monet? w kilka minut. Dzi?ki temu u?ytkownicy Wave mog? szybko skonfigurowa? mechanizm finansowania dowolnego projektu, co mo?e pobudzi? szeroko zakrojony rozwój.

Alexander Ivanov zbudowa? platform? Waves w 2016 roku. Jej sprzeda? tokenów by?a jedn? z najbardziej udanych w tamtych czasach, przynosz?c 16 milionów dolarów.

W dzisiejszych czasach fale mo?na do?? ?atwo kupi?. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal!

Jest jednak kilka wskazówek, dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z t?, która odpowiada Twojej metodzie p?atno?ci.


<<Kup FALE>>

O falach

Waves zajmuje si? przede wszystkim zapewnieniem platformy do generowania i wymiany tokenów. Do wydawania i przesy?ania tych tokenów bezpo?rednio z przegl?darki mo?na u?y? aplikacji Chrome. Do pobrania i uruchomienia kompletnych aplikacji Waves mo?na równie? u?y? komputera.

Strony trzecie mog? nast?pnie kupowa?, handlowa? i sprzedawa? utworzone tokeny bez konieczno?ci centralizacji. Niestandardowe tokeny oprogramowania, w skrócie CAT, s? tymi tokenami. Waves ma swoj? kryptowalut?, znan? jako jednostka WAVE.

Czym s? fale [FALE]?

W rosn?cych procedurach tokenizowanych Waves to technologia dla zdecentralizowanych aplikacji bez granic. Stowarzyszenie Waves, które za pomoc? grantów promuje rozwój i badania protoko?ów oraz zach?ca dostawców rozwi?za? Web 3.0, jest odpowiedzialne za rozproszone monitorowanie protoko?u Waves.

U?ytkownicy mog? bezp?atnie korzysta? ze wszystkich zaawansowanych funkcji protoko?u Waves i przyczyni? si? do rozwoju sieci Web nowej generacji, która jest zbudowana na stosie zaprojektowanym w celu zapobiegania b??dom programistycznym, które mog? prowadzi? do powa?nych b??dów – i p?ynnie wchodzi? w interakcj? z aplikacjami obs?uguj?cymi blockchain i bezpiecznie.


<<Kup FALE>>

Kim s? za?o?yciele Waves [WAVES]?

Sie? Waves zosta?a za?o?ona w 2016 roku, a jej g?ównym celem by?o u?atwienie personalizacji tokenów, jeszcze bardziej usprawnienie blockchain i umo?liwienie firmom prowadzenia dzia?alno?ci przy u?yciu wspólnej infrastruktury.

Infrastruktura zapewnia ka?demu prosty sposób dost?pu do ?a?cucha bloków. Ujmuj?c to w kontek?cie, Waves opublikowa?o ponad 12 000 tokenów, z których wszystkie s? natychmiast sprzedawane w systemie Waves DEX.

Gilad Keren i Meir Shaashua, za?o?yciele Waves, uwa?aj? muzyk? za swoj? pierwsz? mi?o??. Gilad wykorzysta? swoj? wiedz? jako renomowany in?ynier d?wi?ku, nagrywaj?c i produkuj?c piosenki dla wielkich izraelskich artystów, podczas gdy Meir by? cz?onkiem popularnych zespo?ów tworz?c Waves.

Gilad i Meir studiowali in?ynieri?, z Meirem na kierunku Fizyka i Matematyka na Uniwersytecie Hebrajskim, a Gilad na kierunku Matematyka Stosowana w Izraelskim Instytucie Technologii Technion.

W 1982 roku poznali si? w studiu nagraniowym przez wspólnego przyjaciela. Oboje pracowali dla start-upu o nazwie AudioAnimation w 1990 roku. Waves Ltd. zosta?a za?o?ona w Izraelu i Stanach Zjednoczonych dwa lata pó?niej.


<<Kup FALE>>

Co sprawia, ?e fale [FALE] s? wyj?tkowe?

W kolejnych latach firma Waves sta?a si? wiod?cym na ?wiecie twórc? i producentem opartych na oprogramowaniu technik analizy sygna?u wej?ciowego audio, jednocze?nie rozwijaj?c si?, aby zaspokoi? zapotrzebowanie na przetwarzanie Waves w rozwi?zaniach sprz?towych.

Obecna oferta produktów Waves rozros?a si? do ponad 60 procesorów, które bran?a d?wi?kowa zosta?a dobrze przyj?ta w obszarach takich jak produkcja muzyczna, film, postprodukcja i nadawanie.

Nazwa Waves kojarzy si? z najwy?szej klasy obs?ug? d?wi?ku, a marki s? wykorzystywane w miejscach, w których wymagana jest wysoka jako??, takich jak hity, g?ówne filmy animowane i najlepiej sprzedaj?ce si? gry na ca?ym ?wiecie.

Gdzie mo?na kupi? fale [FALE]?

Obecna cena Waves wynosi 25,33 USD, a 24-godzinna aktywno?? handlowa wynosi 209 746 010 dolarów. Ceny WAVES na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin Waves zyska? 2,41 proc.

Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 2 685 186 942 USD, CoinMarketCap zajmuje teraz 49. pozycj?. Posiada dzia?aj?c? ilo?? 106 022 044 monet WAVES, bez maksymalnej poda?y.

Niezale?nie od tego, co twierdz? inni, zakup Waves za pomoc? karty kredytowej jest prosty.

Zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej zawsze b?dzie Twoim pierwszym krokiem. Po tym mog? zosta? zamienione w Fale.


<<Kup FALE>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? fale [WAVES] za gotówk??

Aby kupi? kryptowalut?, musisz najpierw za?o?y? konto u brokera specjalizuj?cego si? w tej monecie. Brokerzy kryptowalut dzia?aj? w sposób podobny do maklerów gie?dowych. Po sfinansowaniu Twojego konta z?o?ysz zamówienie u swojego brokera, informuj?c go, jak? kryptowalut? chcesz kupi? i za jak? cen?.

Czy s? jakie? szybkie sposoby kupowania fal [WAVES] w Europie?

Rodzaj z?o?onego zamówienia wp?ynie na prawdopodobie?stwo realizacji zamówienia, a tak?e na kwot?, któr? wydasz na ka?d? monet?. Przyjrzyjmy si? dwóm najcz?stszym typom zlece?, z którymi prawdopodobnie b?dziesz mie? kontakt za po?rednictwem swojego brokera kryptowalut.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup fal [FALE]?

Fal nie mo?na kupi? za gotówk?. Nawet je?li istniej? jakiekolwiek bankomaty Waves, stanowi? one mniej ni? 1% wszystkich bankomatów kryptowalut.

Je?li chcesz kupowa? za gotówk?, musisz najpierw kupi? bitcoiny, a nast?pnie skorzysta? z us?ugi takiej jak Binance, aby zamieni? bitcoiny na WAVES.


<<Kup FALE>>

Wniosek

Kupuj?c Waves za wirtualn? walut?, upewnij si?, ?e masz zainstalowany portfel Waves, do którego mo?esz przenie?? zdobyte ?rodki, poniewa? nie zach?camy do trzymania uzyskanych monet na scentralizowanej gie?dzie.


<<Kup FALE>>

Oficjalna strona Waves https://waves.tech/

Fale Medium https://medium.com/wavesprotocol

Fale Twitter https://twitter.com/wavesprotocol


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne