Jak i gdzie kupi? Wanchain [WAN] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Wanchain to cyfrowa ksi?ga, która umo?liwia transakcje mi?dzy ?a?cuchami i interoperacyjno?? w wielu ?a?cuchach.

W ci?gu ostatnich 24 godzin Wanchain zyska? 0,66 proc. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 177 060 061 USD, obecny ranking CoinMarketCap wynosi 289.

Ma w obiegu poda? 193 615 739 monet WAN i szczytow? produkcj? 210 000 000 monet WAN.

<<KUP Wanchain>>

O Wanchain WAN

Wanchain to samodzielny ?a?cuch bloków, który dzia?a niezale?nie, mimo ?e obs?uguje transakcje w ró?nych ?a?cuchach bloków. Protokó? dzia?a jako rozproszona ksi?ga, przetwarzaj?c i przechowuj?c transakcje mi?dzy ?a?cuchami.

Handel Wanchain odbywa si? nie tylko mi?dzy publicznymi blockchainami, ale tak?e mi?dzy prywatnymi. Wanchain, jako widelec Ethereum (ETH), korzysta z niektórych funkcji blockchain Ethereum.

Protokó? wykorzystuje zdecentralizowane aplikacje do przetwarzania zapyta? w bezpieczny i autonomiczny sposób. Zdecentralizowane gie?dy (DEX), platformy po?yczek i po?yczek, stablecoiny, crowdsourcing oraz transakcje i rozliczenia wielowalutowe nale?? do przypadków u?ycia Wanchain.

<<KUP Wanchain>>

Co to jest sie? WAN Wanchain?

Wanchain ma na celu po??czenie wielu autonomicznych ?a?cuchów bloków w celu zbudowania wi?kszego rynku zasobów cyfrowych.

Sie? jest ca?kowicie zdecentralizowana, bez konieczno?ci zarz?dzania lub potwierdzania transakcji przez zewn?trznego powiernika. Wanchain, w przeciwie?stwie do innych systemów cross-chain, nie opiera si? na platformie innej firmy do uwierzytelniania transakcji.

System zablokowanych kont chroni i zarz?dza kontami w sieci, jednocze?nie zapobiegaj?c zaanga?owaniu osób trzecich.

<<KUP Wanchain>>

Kim s? za?o?yciele Wanchain WAN?

Jack Lu za?o?y? Wanchain w 2017 roku z biurami w Pekinie w Chinach i Austin w Teksasie.

Jack Lu, twórca i dyrektor generalny firmy, jest cyfrowym przedsi?biorc? z pasj? do blockchain.

Wiceprezes operacyjny, Li Ni, jest informatykiem z ponad 15-letnim do?wiadczeniem w bran?y technologicznej.

Weijia Zhang, wiceprezes ds. in?ynierii, jest in?ynierem i ekspertem ds. bada? i rozwoju z do?wiadczeniem w modelowaniu oprogramowania, blockchain i naukach kognitywnych.

<<KUP Wanchain>>

Co sprawia, ?e sie? WAN Wanchain jest wyj?tkowa?

Na platformie dost?pne s? trzy g?ówne operacje cross-chain. Jedn? z tych funkcji jest modu? rejestracji. Uwzgl?dniono równie? modu? przesy?ania plików transakcji mi?dzy ?a?cuchami oraz narz?dzie do odpytywania historii p?atno?ci.

Trzy elementy s? zaanga?owane w ??cze od pocz?tku do ko?ca. Podobnie jak Wanchain, inne podobne operacje obejmuj? Ripple (XRP) i ICON (ICX).

Weryfikacj? informacji na platformie obejmuje kilka etapów, w tym palikow? sie? WAN. Tajemnica kryptograficzna s?u?y do generowania zablokowanych kont w celu zwi?kszenia poufno?ci danych.

<<KUP Wanchain>>

Gdzie mo?na kupi? sie? WAN Wanchain?

W celu oczyszczenia przejrzystej i bezpiecznej ?cie?ki transakcji, kilka gie?d zosta?o poddanych dzia?aniu ?wiat?a, aby handel WAN najbardziej b?yszcza?. Godne zaufania centrale WAN obejmuj?; Binance, KuCoin, Huobi Global.

Walidatorzy mog? równie? zdobywa? WAN jako nagrod? za walidacj? transakcji po pomy?lnym przeprowadzeniu walidacji czynno?ci transakcyjnych, u?ytkownicy uzyskuj? prawo do wygrania nagród WAN.<<KUP Wanchain>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce sieci WAN Wanchain

Ile monet Wanchain WAN znajduje si? obecnie w obiegu?

Od oko?o marca 2021 r. maksymalna przepustowo?? wynosi 210 000 000 sieci WAN, z czego 169 028 581 sieci WAN jest w dystrybucji.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? WAN Wanchain?

WAN to rozwidlenie Ethereum, które wykorzystuje algorytm proof-of-stake (PoS). Wainchain rozdystrybuowa? tokeny ERC-20 WAN do wszystkich uczestników ICO. Token ERC-20 zosta? dostosowany do macierzystego ?a?cucha Wanchain, gdy sie? g?ówna zosta?a wdro?ona w 2018 roku.

Od jakich czynników zale?y cena sieci WAN Wanchain?

Wp?ywy i wyp?ywy z wymiany, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? sieci WAN.

<<KUP Wanchain>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co du?o, aby przytoczy?, ?e tokeny Wanchain WAN zosta?y uaktualnione do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,914 USD za token.

Powiedziawszy to, sie? WAN pozwoli?a zainteresowanym traderom i inwestorom czerpa? korzy?ci z handlu, u?atwiaj?c im liczne polityki handlowe typu win-win. W ten sposób przedstawiaj?cy swoj? lojaln? obs?ug? klienta.
<<KUP Wanchain>>


Oficjalna strona internetowa Wanchain WAN — https://wanchain.org/

Wanchain WAN Twitter - https://twitter.com/wanchain_org


Wanchain WAN Reddit - https://reddit.com/r/wanchainCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne