Jak i gdzie kupi? token Voyagera [VGX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Bitcoin mo?e by? niekwestionowanym królem monet kryptograficznych, który niedawno przekroczy? granic? 50 000 $ i ro?nie, ale nie jest jedynym, który ma udzia? w grze.

Voyager Token, zwany równie? VGX i BQX, to dobry altcoin do dodania do portfeli kryptowalut, poniewa? mo?esz teraz wej?? po ni?szej cenie ni? Bitcoin i cieszy? si? przysz?ymi zyskami, gdy cena wzro?nie.


<<Kup VGX>>

O tokenie Voyagera [VGX]

Natywnym tokenem gie?dy bitcoin Voyager, platformy do handlu kryptowalutami bez prowizji, jest Voyager Token. Voyager wykorzystuje VGX do nagradzania klientów, którzy s? cz??ci? wi?kszego ekosystemu Voyager, a jednocze?nie jest dost?pny za po?rednictwem kilku innych platform brokerskich, koncentruj?c si? na aplikacjach mobilnych.

<<Kup VGX>>

Co to jest token Voyagera [VGX]?

Bitcoin mo?e by? niekwestionowanym królem monet kryptograficznych, który niedawno przekroczy? granic? 50 000 $ i ro?nie, ale nie jest jedynym, który ma udzia? w grze.

Voyager Token, zwany równie? VGX i BQX, to doskona?y altcoin, który mo?na doda? do portfeli kryptowalut, poniewa? mo?esz teraz wej?? po ni?szej cenie ni? Bitcoin i cieszy? si? przysz?ymi zyskami, gdy cena wzro?nie.

Natywnym tokenem gie?dy bitcoin Voyager, platformy do handlu kryptowalutami bez prowizji, jest Voyager Token. Voyager wykorzystuje VGX do nagradzania klientów, którzy s? cz??ci? wi?kszego ekosystemu Voyager, a jednocze?nie jest dost?pny za po?rednictwem wielu innych platform brokerskich, koncentruj?c si? na aplikacjach mobilnych.


<<Kup VGX>>

Kim s? za?o?yciele Voyager Token [VGX]?

Firma macierzysta Voyager Token, Crypto Trading Technologies, jest zarz?dzana przez grup? ludzi, którzy maj? zaufanie do dostawców us?ug spo?ecznych. Projekt za?o?yli wspólnie Stephen Ehrlich, Philip Eytan, Gaspard de Dreuzy i Oscar Salazar.

Prezes Fundacji, Stephen Ehrlich jest do?wiadczonym brokerem i ekspertem w dziedzinie rynków finansowych, który specjalizuje si? w projektowaniu systemów p?atno?ci dla u?ytkowników akcji i opcji. Jest dyrektorem generalnym E*TRADE Professional Trading LLC i za?o?ycielem Lightspeed Financial.

Philip Eytan, prezes Voyager Foundation, rozpocz?? swoj? karier? jako analityk Morgan Stanley Telecom M&A i zarz?dzaj?cy funduszem Cerberus Capital.

Jest jednym ze wspó?za?o?ycieli Pager, wirtualnej firmy opieku?czej. By? inwestorem za?o?ycielem m.in. w Uber, Source i Livestream.

Gaspard de Dreuzy jest cz?onkiem zarz?du Fundacji Voyager. Rozpocz?? prac? jako doradca w Warner Music jako weteran us?ug maklerskich i rynków finansowych. Kapital, handel. To i Pager s? przez niego wspó?za?o?ycielami.

Oscar Salazar jest do?wiadczonym projektantem aplikacji mobilnych zorientowanych na klienta oraz inwestorem. Najbardziej znany jest z tego, ?e jest wspó?za?o?ycielem UBER i pe?ni funkcj? Dyrektora Technicznego. Ponadto jest wspó?za?o?ycielem firmy zajmuj?cej si? cyfrow? opiek? zdrowotn?.


<<Kup VGX>>

Co sprawia, ?e token Voyagera [VGN] jest wyj?tkowy?

Voyager zbudowa? sie? handlu kryptograficznego, która wydaje si? niesamowicie podobna do klientów zwyk?ych internetowych brokerów. Voyager wypu?ci? swoje urz?dzenie telefoniczne w 2019 r., aby zapewni? klientom smartfonów prost?, ale skuteczn? us?ug? po?rednictwa w kryptowalutach.

Voyager Token wykorzystuje inteligentn? technologi? routingu zamówie?, aby wykorzysta? ró?nice cenowe na gie?dach bitcoinów. Technologia ta pozwala na szybkie ??czenie si? z kilkunastoma gie?dami kryptograficznymi, umo?liwiaj?c inwestorom wybór najlepszego kursu wymiany dla swoich zakupów.

Ta funkcja pozwala równie? inwestorom oceni? mar?e mi?dzy cenami kupna i sprzeda?y, a tak?e podwy?szon? liczb? zmienno?ci na ró?nych gie?dach kryptograficznych.


<<Kup VGX>>

Gdzie mo?na kupi? token Voyagera [VGN]?

Voyager Tokens to token maklerski, który koncentruje si? na urz?dzeniach mobilnych. Oto najlepsze gie?dy do handlu tokenami Voyager w tej chwili:

  • Binance
  • Uniswap v2
  • HitBTC
  • ATOMARY

?led? codzienne wiadomo?ci CoinMarketCap, aby uzyska? wiarygodne aktualizacje dotycz?ce tokenów Voyager i innych kryptowalut. VGX jest obecnie notowany po 3,70 USD i jest oceniany na 107. miejsce na Coinmarketcap.

Jeste? gotowy do nabycia VGX po zasileniu swojego konta handlowego Voyager (lub dowolnej wybranej gie?dy obs?uguj?cej VGX). Mo?esz dokona? pierwszego zakupu ju? za 10 USD.

Zakup VGX jest tak prosty, jak kilka przeci?gni?? i klikni?? po dokonaniu pierwszej wp?aty na konto Voyager. Aby rozpocz??, przejd? do ekranu Rynku. Przewi? w dó? do VGX, kliknij „Kup VGX”, a nast?pnie wprowad? kwot?, któr? chcesz zainwestowa?. Nast?pnie, ta-da!, przesu? baner „Przesu?, aby kupi? VGX”. Voyager Token zosta? pomy?lnie zakupiony.

<<Kup VGX>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? VGX za gotówk??

Nie, b?dziesz musia? przenie?? swoj? inwestycj? BTC lub ETH na inn? gie?d? kryptowalut, poniewa? Coinbase pozwala tylko kupowa? Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum i Litecoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup tokena Voyager [VGX] w Europie?

Tak, Europa jest jednym z najwygodniejszych obszarów do kupowania kryptowalut w ogóle. Istniej? nawet banki internetowe, w których mo?na zarejestrowa? konto i wysy?a? pieni?dze na platformy takie jak Coinbase i Uphold.

Jakie s? najta?sze sposoby zakupu tokena Voyager [VGX]?

Voyager Token (VGX) jest teraz dost?pny do zakupu na ró?nych gie?dach kryptowalut, a mianowicie Binance po najni?szych kosztach.


<<Kup VGX>>

Wniosek

Pomimo tego, ?e serwis ?wiadczy profesjonalne us?ugi brokerskie, jest jednak do?? prosty w obs?udze. Smart Order Routing od Voyagera pomaga w sk?adaniu zamówie?. Funkcja Smart Purchase Routing firmy Voyager automatycznie wype?nia zamówienie po wybraniu monety lub tokena, rodzaju zamówienia oraz ilo?ci nabywanego zasobu w USD.

Oficjalna strona Voyager Token https://www.investvoyager.com/

Konto Voyager Token na Twitterze https://twitter.com/investvoyager

Token Voyagera EtherScan https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d


<<Kup VGX>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne