Jak i gdzie kupi? Verge (XVG) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Verge (XVG) to zdecentralizowana kryptowaluta typu open source, która twierdzi, ?e zapewnia ca?kowicie anonimowe transakcje poprzez maskowanie lokalizacji stron transakcji i adresu protoko?u internetowego (IP).

W ci?gu ostatnich kilku lat kryptowaluta sta?a si? bardziej atrakcyjn? inwestycj?. Jednak zanim zainwestujesz w Verge lub jak?kolwiek inn? walut? cyfrow?, upewnij si?, ?e wiesz, w co si? pakujesz. Czytaj dalej, aby dowiedzie? si? wi?cej o historii i celach Verge, a tak?e o tym, jak zacz?? inwestowa? ju? teraz.

<<Kup Skraj>>

O Verge

Verge zosta? pierwotnie wprowadzony w pa?dzierniku 2014 roku jako DogeCoinDark, widelec Peercoina (PPC). Zosta? przemianowany na Verge w lutym 2016 roku. Podstaw? projektu jest kod ?ród?owy Bitcoina.

Verge to kryptowaluta, która koncentruje si? na zapewnieniu swoim u?ytkownikom pe?nej anonimowo?ci i prywatno?ci. Podczas gdy Bitcoin osi?gn?? swój cel ustanowienia zdecentralizowanej kryptowaluty, Verge idzie o krok dalej, zapewniaj?c, ?e wszystkie transakcje s? ca?kowicie anonimowe. Uczestnicy Verge mog? dokonywa? szybkich anonimowych transakcji, a pieni?dze s? w zasadzie niewykrywalne.

Verge wykorzystuje najnowocze?niejsz? technologi? blockchain zbudowan? na bazie Tora i I2P, aby maskowa? Twoje prywatne informacje, takie jak adresy IP i lokalizacje. Wraz z ewentualnym przyj?ciem technologii RSK, Verge b?dzie w stanie oferowa? inteligentne kontrakty przy zachowaniu absolutnej prywatno?ci u?ytkownika, co czyni j? pierwsz? kryptowalut? na rynku, która to robi.

<<Kup Skraj>>

Co to jest pobocze [XVG]?

Verge to kryptowaluta i ?a?cuch bloków skoncentrowany na prywatno?ci, który ma na celu zapewnienie szybkiej, wydajnej, zdecentralizowanej sieci p?atno?ci, która przewy?sza ?a?cuch bloków Bitcoina (BTCoriginal). Ma równie? dodatkowe funkcje prywatno?ci, takie jak integracja sieci anonimowo?ci Tor z jej portfelem, vergePay i umo?liwianie wysy?ania transakcji na ukryte adresy.

Projekt szczyci si? tym, ?e jest nap?dzany przez spo?eczno??, w zale?no?ci od wolontariuszy i jest open source.

Zaciemniaj?c adresy IP u?ytkowników, Verge skupia si? na anonimowo?ci. Adres IP to unikalny numer identyfikacyjny, który identyfikuje okre?lony komputer. Mo?liwe jest ?ledzenie osoby i jej aktywno?ci online na po??czonym urz?dzeniu za pomoc? adresu IP; zaciemnianie adresów IP sprawia, ?e transakcje s? ca?kowicie niemo?liwe do wy?ledzenia. Upowszechnienie ksi?g prywatnych, które dostarczaj? innowacyjnych sposobów ukrywania to?samo?ci u?ytkowników, przypisuje si? firmie Verge.<<Kup Skraj>>

Kim s? za?o?yciele Verge [XVG]?

Justin Valo, znany równie? jako „Justin Vendetta” lub „Sunerok”, za?o?y? Verge w 2016 roku. Justin Velo jest programist?, który ma ponad 20-letnie do?wiadczenie w bezpiecze?stwie sieci i technologii blockchain. Stworzy? kryptowalut? jako zabawny projekt poboczny umo?liwi? ludziom na ca?ym ?wiecie wi?ksze poczucie anonimowo?ci.

Valo powiedzia?, ?e rozwija algorytmy od 8 roku ?ycia i ?e po uko?czeniu szko?y ?redniej pracowa? dla firmy z listy Fortune 500 w zakresie zarz?dzania sieci?. Po kilku latach postanowi? za?o?y? w?asn? firm? zajmuj?c? si? bezpiecze?stwem sieci.

Valo pocz?tkowo zainteresowa? si? Bitcoinem w 2011 roku, a nast?pnie Dogecoinem po jego wprowadzeniu pod koniec 2013 roku. Zdecydowa? si? pracowa? nad Verge, poniewa? uwa?a?, ?e ?aden z altcoinów b?d?cych w fazie rozwoju w tym czasie nie nadaje si? do wykorzystania jako waluty cyfrowe i ?e jedyny inne znacz?ce projekty monet prywatno?ci w tym czasie, Bytecoin (BCN) i Monero (XMR), by?y niewystarczaj?ce.

Valo zosta? wybrany do rady doradczej TokenPay (TPAY) w 2017 roku, kryptowaluty skoncentrowanej na prywatno?ci.


<<Kup Skraj>>

Co sprawia, ?e Verge jest wyj?tkowy?

W przeciwie?stwie do Bitcoina i wielu innych kryptowalut, które zosta?y stworzone z my?l? o przejrzysto?ci, Verge zosta? opracowany z my?l? o anonimowo?ci. Verge korzysta z Tora, technologii anonimowo?ci online opracowanej przez grup? non-profit w 2006 roku w celu promowania bezp?atnego i prywatnego dost?pu do Internetu. 3 Dzi? jest to najpot??niejsza technologia ochrony prywatno?ci w Internecie, któr? Verge wykorzystuje, aby zachowa? anonimowo?? inwestorów.

Aby osi?gn?? ten cel, Verge opiera si? na szeregu wa?nych funkcji prywatno?ci. Szyfruje i filtruje adresy IP, bezpiecznie przekierowuj?c wszystkie transakcje do iz portfela vergePay przez sie? TOR. Zapewnia równie? ukryte adresy z podwójnym kluczem, za po?rednictwem których nadawcy mog? ustanawia? jednorazowe adresy portfela w ich imieniu, aby chroni? anonimowo?? swoich beneficjentów i u?ywa? swapów nuklearnych, aby umo?liwi? wiarygodne transakcje cross-blockchain mi?dzy rówie?nikami.


<<Kup Skraj>>

Gdzie mo?na kupi? Verge [XVG]?

Wiele gie?d, w tym Binance, HitBTC, Bittrex i Huobi Global, oferuje XVG do zakupu. Mo?e by? wymieniany na waluty fiducjarne, takie jak dolar i euro, a tak?e kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ether (ETH) oraz stablecoin Tether (USDT)


<<Kup Skraj>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? XVG za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu XVG za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

W jaki sposób sie? XVG dba o bezpiecze?stwo swoich danych?

Verge nie opiera si? na kryptografii, aby zapewni? bezpiecze?stwo i prywatno??. Verge wykorzystuje szereg sieci ukierunkowanych na anonimowo??, w tym Invisible Internet Protocol (I2P) i The Onion Router, aby zapewni? bezpiecze?stwo (TOR), które zapobiega wszelkim atakom.

Od jakich czynników zale?y cena sieci XVG [XVG]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? XVG.

<<Kup Skraj>>

Verge Oficjalna strona internetowa – http://vergecurrency.com/

Verge Twitter – https://twitter.com/vergecurrency

Verge Reddit – https://reddit.com/r/vergecurrency

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne