Jak i gdzie kupi? Wenus (XVS) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Venus to gie?da kryptowalut, która pozwala u?ytkownikom handlowa? zdecentralizowanymi aktywami cyfrowymi. Jego funkcjonowanie i architektura s? do?? wyj?tkowe. Jako rynek po?yczek i po?yczek ma pewne unikalne cechy. Venus jest zbudowana na Binance Smart Chain, który równie? jest specjalno?ci? platformy, w przeciwie?stwie do wi?kszo?ci innych zdecentralizowanych sieci.

Zatrudnia pozbawion? granic, a zatem zdecentralizowan? stabiln? monet?. Venus zapewnia du?e korzy?ci, takie jak praktycznie natychmiastowe transakcje i znacznie obni?ona op?ata transakcyjna. Celem platformy jest zapewnienie wysokiej p?ynno?ci dla ró?nych kryptowalut.


<<Kup Wenus >>

O Wenus

Venus to protokó? De-Fi oparty na sieci Binance Smart Chain Network, który pozwala u?ytkownikom po?ycza?, po?ycza?, zarabia? na kryptowalutach, wybija? stabilne monety i wiele wi?cej, a wszystko to przy znacznie ni?szych kosztach transakcji ni? konkurencyjne sieci De-Fi oparte na Ethereum Sie?.

Celem Venus jest zintegrowanie ca?ego zdecentralizowanego systemu finansowego, w tym po?yczanie i po?yczanie aktywów kryptograficznych, w Binance Smart Chain.

Posiada nast?puj?ce cechy:

  • Umo?liwia po?yczanie zasobów cyfrowych bez konieczno?ci sprawdzania zdolno?ci kredytowej lub KYC.
  • Umo?liwia wybicie stabilnych monet z zabezpieczenia w krótkim czasie. Zabezpieczenia mo?na równie? wykorzysta? w ró?nych lokalizacjach na ca?ym ?wiecie.
  • Deponowanie bezpiecznych walut i aktywów cyfrowych jako zabezpieczenia i zarabianie na zyskach jest mo?liwe.
  • Aby promowa? przejrzysto?? w obiegu, protokó? jest regulowany jego tokenem.

<<Kup Wenus >>

Czym jest Wenus [XVS]?

Venus oferuje proste w u?yciu rozwi?zanie do po?yczania i po?yczania kryptowalut w ramach zdecentralizowanego ekosystemu finansów (DeFi), umo?liwiaj?c u?ytkownikom szybkie po?yczanie pod zastaw, przy jednoczesnym p?aceniu ni?szych kosztów transakcji. Venus umo?liwia równie? u?ytkownikom wytwarzanie stabilnych walut na ??danie z co najmniej 200% zabezpieczeniem na inteligentnym kontrakcie Venus w ci?gu kilku sekund.

U?ytkownicy otrzymuj? wynagrodzenie za wysi?ek zwi?zany z eksploracj? danych. Pozwala to platformie na bardziej efektywne wydobywanie i utrzymywanie zdecentralizowanych w?z?ów w ?a?cuchu. Monet? BEP-20 mo?na traktowa? jako ewolucj? tokena ERC-20.

Pierwszy na ?wiecie zdecentralizowany stablecoin, VAI, zosta? równie? zaprezentowany przez Venus. Ten stablecoin jest wspierany przez szereg aktywów kryptograficznych, a tak?e szereg innych stabilnych walut.

<<Kup Wenus >>

Kim s? za?o?yciele Wenus [XVS]?

Zespó? projektowy Swipe odpowiada za rozwój projektu Venus. G?ównym celem Wenus jest stworzenie decentralizacji poprzez rz?d oparty na spo?eczno?ci. Nie ma ?adnych wst?pnych min dla zespo?u, programistów ani za?o?ycieli, co pozwala posiadaczom XVS na pe?ny wp?yw na ?cie?k? rozwoju Venus.

<<Kup Wenus >>

Co sprawia, ?e Wenus [XVS] jest wyj?tkowa?

G?ówn? si?? Venus jest jej szybko?? i niewiarygodnie tanie op?aty transakcyjne, które s? bezpo?rednim wynikiem zbudowania na szczycie Binance Smart Chain.

Klienci, którzy korzystaj? z Venus do pozyskiwania p?ynno?ci, nie musz? przechodzi? kontroli kredytowej i mog? szybko uzyska? po?yczk?, korzystaj?c ze zdecentralizowanej aplikacji Venus (DApp). U?ytkownicy nie s? ograniczeni swoim po?o?eniem geograficznym, ocen? kredytow? ani czymkolwiek innym, poniewa? nie istniej? scentralizowane organy i zawsze mog? uzyska? p?ynno??, zapewniaj?c odpowiednie zabezpieczenie.

Po?yczki te s? mo?liwe dzi?ki puli ?rodków dostarczonych przez u?ytkowników Venus, którzy w zamian za swoj? inwestycj? zarabiaj? zmienn? RRSO. Nadzabezpieczone depozyty sk?adane przez po?yczkobiorców na platformie s?u?? jako zabezpieczenie tych po?yczek.

Aby zapobiec próbom manipulacji na rynku, Venus korzysta z wyroczni cenowych, takich jak te dostarczane przez Chainlink, aby zapewni? wiarygodne dane cenowe, których nie mo?na manipulowa?. Binance Smart Chain umo?liwia otrzymywanie kana?ów cenowych po ni?szych kosztach i z wi?ksz? wydajno?ci?, zmniejszaj?c ca?kowity ?lad kosztowy systemu.


<<Kup Wenus >>

Gdzie mo?na kupi? Wenus [XVS]?

Rozwi?zanie stablecoin umo?liwia akcjonariuszom wp?acanie i wyp?acanie stablecoinów. Tokeny Venus (Venus) s? teraz dost?pne do zakupu na wielu gie?dach, w tym na wielu platformach najwy?szego poziomu, takich jak Gate.io, Binance i Crypto.com.

<<Kup Wenus >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? XVS za gotówk??

Nie. Wenus jest obecnie niedost?pna do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Wenus.

Czy XVS to dobra inwestycja?

Je?li szukasz wysokiego zwrotu z inwestycji w wirtualn? walut?, XVS mo?e by? dobrym wyborem. 30.08.2021 r. cena Venus wynosi?a 30,976 USD. Przewiduje si?, ?e dochód wyniesie oko?o +629,9% po 5-letniej inwestycji. W 2026 twoja obecna inwestycja o warto?ci 100 USD mo?e by? warta 729,9 USD.

Od jakich czynników zale?y cena sieci Venus [XVS]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Wenus.

<<Kup Wenus >>

Oficjalna strona Wenus – https://venus.io/

Wenus Medium – https://medium.com/venus

Wenus na Twitterze – https://twitter.com/Venus

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne