Jak i gdzie kupi? Velas [VLX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Velas to oparty na sztucznej inteligencji blockchain delegowanego dowodu stawki (AIDPOS), dost?pna platforma i szeroko zakrojony ekosystem sfederowanych linii produktów.

CoinMarketCap zajmuje obecnie 155 miejsce, z ca?kowit? wycen? rynkow? na poziomie 315 676 870 USD. W obiegu znajduje si? 2 124 380 663 monet VLX.

<<KUP Velas>>

O Velasie VLX

Sercem Ekosystemu jest technologia AI, która wykorzystuje blockchain, poprawiaj?c jego wydajno?? i umo?liwiaj?c dzia?anie innym produktom.

Velas, który zosta? niedawno uznany za jeden z 23 najlepszych startupów z doliny kryptowalut przez badania CV VC i PWC, ma rozwi?za? problemy ze skalowalno?ci? i u?yteczno?ci?, które czasami towarzysz? kryptowalutom.

Velas Vault to innowacyjny sposób przechowywania sekretów i kluczy prywatnych. Istnieje kilka zastosowa? do tego celu, takich jak niezale?ne przechowywanie aktywów w innych rozproszonych ksi?gach (BTC, ETH, ERC-20 itp.). Velas Wallet to portfel wielowalutowy z mo?liwo?ci? kopania.


<<KUP Velas>>

Co to jest Velas VLX?

Bran?a jest teraz zdezorientowana tym, jak sprawi?, by blockchain by? zarówno bezpieczny, jak i wszechobecny. Rewolucyjna metoda konsensusu zwana AIDPoS b?dzie wykorzystywa? uczenie maszynowe do automatycznego dostosowywania ?a?cucha bloków Velas do zmieniaj?cych si? okoliczno?ci, zapewniaj?c optymaln? wydajno?? i niezawodno?? w ka?dym momencie.

Velas, który zosta? niedawno uznany za jeden z 23 najlepszych startupów z doliny kryptowalut przez badania CV VC i PWC, ma rozwi?za? problemy ze skalowalno?ci? i u?yteczno?ci?, które czasami towarzysz? kryptowalutom.

<<KUP Velas>>

Kim s? za?o?yciele Velas VLX?

Velas Network AG to firma ekosystemowa z siedzib? w Szwajcarii. Alex Alexandrov, renomowany przedsi?biorca i inwestor w dziedzinie blockchain i kryptowalut z Kanady, stworzy? go w 2019 roku.

Ponadto jest twórc? CoinPayments, najpopularniejszej na ?wiecie bramki p?atniczej w kryptowalutach oraz doradc? i darczy?c? w Mind AI, znanym korea?skim startupie zajmuj?cym si? sztuczn? inteligencj?. Alex doradza FBI, Europolowi i licznym rz?dom krajowym w zakresie wdra?ania innowacji, cyberbezpiecze?stwa, blockchain i sztucznej inteligencji.

<<KUP Velas>>

Co sprawia, ?e Velas VLX jest wyj?tkowy?

Moneta Velas (VLX) s?u?y do p?atno?ci, przelewów i op?at licencyjnych, a tak?e do umo?liwienia konsensusu Proof-of-Stake. Staking umo?liwia producentom bloków (walidatorom i ich deleguj?cym) zapewnienie jednomy?lno?ci transakcyjnej, a tak?e zdobywanie korzy?ci zwi?zanych z obstawianiem w celu produkcji uczciwych bloków.

Konto Velas to rozwi?zanie bez has?a, które podnosi interakcj? z aplikacjami blockchain do poziomu konta Google i ?atwo?ci podobnej do PayPal, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecze?stwa naszych u?ytkowników.

MicroApps - Velas wkrótce umo?liwi zdecentralizowane aplikacje mi?dzyplatformowe, w których nie tylko kod (logika), ale tak?e interfejs u?ytkownika b?d? utrzymywane w ?a?cuchu.

Gdzie mo?na kupi? Velas VLX?

W przypadku handlu i zakupu monet Velax VLX mo?na wybra? nast?puj?ce poufne i godne zaufania gie?dy; ZBG, HitBTC, Bitcoin.com Exchange, Changelly PRO i PancakeSwap (V2)

<<KUP Velas>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Velas VLX

Ile monet Velas VLX znajduje si? obecnie w obiegu?

Konsensus Velas AIDPoS opiera si? na ekonomii DPoS, a sztuczna inteligencja nie ma wp?ywu na tokenomic?. Stworzono zestaw regu?, aby zapewni? cz?onkom najkorzystniejsze warunki do interakcji i sk?oni? poszczególne osoby do zachowania si? w najlepszym interesie sieci.

Kwota obiegu; 2 124 380 663 VLX

Ca?kowita poda?; 2 124 380 663 VLX

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Velas VLX?

Velas opracowuje modu? AI jako dodatkow? warstw?, aby unikn?? znanych ataków poprzez spowolnienie ?a?cucha bloków, gdy atak na system jest w toku i przyspieszenie systemu, gdy w ekosystemie nie ma z?o?liwej aktywno?ci.

Od jakich czynników zale?y cena Velas VLX?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? VLX.

<<KUP Velas>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Velas VLX zosta?y zaktualizowane do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 0,1475 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Velas VLX pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Velas>>

Oficjalna strona Velas VLX - https://www.velas.com/

Velas VLX Twitter - https://twitter.com/VelasBlockchain

Velas VLX Reddit - https://reddit.com/r/VelasCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne