Avatar

Opublikowany

włączony

VeChain rozpocz?? dzia?alno?? jako prywatna sie? konsorcjum w 2015 roku, wspó?pracuj?c z wieloma firmami w celu zbadania mo?liwo?ci blockchain. VeChain rozpocz?? swoj? publiczn? podró? blockchain w 2017 roku z tokenem ERC-20 VEN, przed wydaniem w?asnej sieci g?ównej w 2018 roku z tickerem VET.

<<Kup VeChain>>

O VeChain

Platforma zarz?dza i tworzy warto?? za pomoc? dwóch walut, VET i VTHO, które s? oparte na publicznym blockchainie VeChainThor. VET tworzy VTHO i s?u?y jako medium do przechowywania i przenoszenia warto?ci. VTHO s?u?y do pokrywania op?at za GAZ, usuwaj?c wymóg VET podczas zapisywania danych. Daje to dodatkow? korzy?? w postaci zapewnienia, ?e koszty sieci mog? by? utrzymywane na sta?ym poziomie poprzez dostosowanie zmiennych, takich jak ilo?? VTHO potrzebna do przetworzenia transakcji lub zwi?kszenie szybko?ci generowania VTHO. Takie akty musz? najpierw zosta? zatwierdzone w g?osowaniu spo?eczno?ci, obejmuj?cej wszystkich interesariuszy.

VeChain wykaza? radykalnie zwi?kszon? wydajno??, identyfikowalno?? i przejrzysto?? w ?cie?kach danych, ?a?cuchach dostaw i unikalnych typach ekosystemów, takich jak te w San Marino, których celem jest mi?dzy innymi osi?gni?cie celów zrównowa?onego rozwoju ONZ.

<<Kup VeChain>>

Co to jest VeChain [VET]?

VeChain (VET) to skalowalna platforma inteligentnych kontraktów L1 dla firm.

VeChain zamierza opracowa? ekosystem wykorzystuj?cy rozproszone zarz?dzanie i technologi? Internetu rzeczy (IoT), aby sprosta? kluczowym wyzwaniom zwi?zanym z danymi dla ró?nych globalnych firm, w tym medycznych, energetycznych, ?ywno?ci i napojów, zrównowa?onego rozwoju i celów zrównowa?onego rozwoju. VeChain tworzy cyfrowy szkielet, który b?dzie stanowi? podstaw? czwartej rewolucji przemys?owej, która wymaga wymiany danych w czasie rzeczywistym i bez zaufania mi?dzy wieloma stronami, wykorzystuj?c potencja? danych bez zaufania.

<<Kup VeChain>>

Kim s? za?o?yciele VeChain [VET]?

Sunny Lu, pomys?odawca i wspó?za?o?yciel VeChain, jest by?ym CIO Louis Vuitton China i specjalist? IT.

Lu sta? si? dobrze znan? postaci? w ?wiecie bitcoinów. Podkre?li? w szczególno?ci rozwi?zanie technologii blockchain do obs?ugi przejrzysto?ci, twierdz?c, ?e mo?e generowa? „wolne od zaufania” ramy korporacyjne/biznesowe, które s? wolne od oszustw zwi?zanych z danymi dzi?ki ?cis?ej wspó?pracy projektów z kluczowymi doradcami ds. audytu/certyfikacji, takimi jak PriceWaterhouseCoopers i DNV , które uwierzytelniaj? dok?adno?? danych i akredytuj? proces produkcji.

Jay Zhang, wspó?za?o?yciel, który nadzoruje ogólno?wiatow? struktur? korporacyjn?, zarz?dzanie i zarz?dzanie finansami VeChain, wcze?niej zajmowa? si? finansami i zarz?dzaniem ryzykiem dla Deloitte i PriceWaterhouseCoopers.

VeChain, który powsta? w 2015 roku, jest jedn? z najstarszych na rynku wyspecjalizowanych platform inteligentnych kontraktów, ciesz?c? si? du?ym uznaniem w?ród klientów biznesowych.

<<Kup VeChain>>

Co sprawia, ?e VeChain jest wyj?tkowy?

Binance i Huobi GlobalVeChain zosta?y za?o?one, aby rzuci? wyzwanie ustalonym praktykom biznesowym i s? najbardziej znane ze swojej pracy w ?a?cuchu dostaw, obszarze, który pozosta? stosunkowo niezmieniony przez lata. Jej wysi?ki w zakresie opracowania zdecentralizowanej warstwy zaufania dla ekosystemów wielostronnych ju? przynios?y znacz?ce korzy?ci od znanych klientów i agencji rz?dowych.

Korzystanie z przejrzystej technologii bez pojedynczego punktu awarii lub kontroli poprawia bezpiecze?stwo danych, wydajno?? i ?ledzenie, jednocze?nie obni?aj?c koszty dzi?ki nieufnej automatyzacji za po?rednictwem inteligentnych kontraktów. W?giel, ?a?cuchy dostaw, mi?dzynarodowa logistyka, wspierane ekosystemy, paszporty motoryzacyjne i wiele innych obszarów czerpie znaczne korzy?ci z cyfryzacji zaufania i wspó?pracy, które umo?liwia.

W rezultacie platforma VeChain cieszy si? szerokim zainteresowaniem w?ród ró?nych klientów i sektorów.

Zgodnie z oficjaln? literatur? VeChain, unikalna propozycja sieci opiera si? na konfiguracji z dwoma tokenami, a tak?e na protoko?ach transformacyjnych, takich jak „delegowanie op?at” i jej kompleksowej platformie „ToolChain”, która umo?liwia firmom niech?tnym do kryptowaluty p?acenie fiat za Blockchain VeChain jako us?uga, podczas gdy inteligentne kontrakty obs?uguj? koszty p?atno?ci za gaz, zapewniaj?c bezproblemowe korzystanie z sieci nawet w ?ci?le okre?lonych jurysdykcjach.

<<Kup VeChain>>

Gdzie mo?na kupi? VeChain [VET]?

VeChain mo?na kupi? na wielu popularnych gie?dach, w tym Binance i Huobi Global.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak zabezpieczony jest VeChain?

VeChain (VET) to token Proof of Authority (PoA), który wymaga stosunkowo mniejszej mocy obliczeniowej do ustanowienia bezpiecze?stwa sieci. Wed?ug ostatnich bada? CTI roczny ?lad w?glowy VeChain wynosi tylko 2,4 procent emisji generowanych przez wydobycie jednego bitcoina, co czyni PoA niezwykle wydajn? technik? konsensusu do ochrony sieci.

Czy mog? kupi? VeChain [VET] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu VET za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki, takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup VeChain [VET] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena VeChain [VET]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? VET i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup VeChain>>

Oficjalna strona VeChain – https://www.vechain.com/

VeChain Twitter – https://twitter.com/vechainofficial

VeChain Reddit – https://reddit.com/r/vechain


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne