Jak i gdzie kupi? Vai (VAI) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Venus umo?liwia pierwszy na ?wiecie zdecentralizowany stablecoin, VAI, który jest obs?ugiwany przez szereg stablecoinów i aktywów kryptograficznych bez scentralizowanych uprawnie? i jest oparty na Binance Smart Chain.

Podstawowa sie? protoko?u Venus zosta?a uruchomiona na Binance Smart Chain. U?ytkownicy mog? teraz uzyska? dost?p do szybkiego rynku pieni??nego o niskich op?atach, na którym mog? wybi? VAI, pierwszy syntetyczny stablecoin protoko?u.

<<Kup Vai >>

O Vai

VAI to zdecentralizowany stablecoin, ekskluzywny dla Binance Smart Chain, oparty na protokole Venus.

Protokó? Venus to inteligentna umowa BSC, która umo?liwia u?ytkownikom dostarczanie i po?yczanie aktywów. Konta w blockchain oferuj? kapita? (tokeny BNB lub BEP-20) do otrzymywania vTokenów lub po?yczania towarów z systemu za po?rednictwem umów tokenów. Protokó? pozwoli równie? na produkcj? VAI, pierwszego zsyntetyzowanego stablecoina na Wenus, który ma by? powi?zany z dolarem ameryka?skim. Zabezpieczenie u?ywane do tworzenia VAI jest tym samym zabezpieczeniem, które jest u?ywane do tworzenia protoko?u. Kontrakty Venus vToken ?ledz? te salda i ustalaj? stopy procentowe dla po?yczkobiorców za pomoc? algorytmu.


<<Kup Vai >>

Co to jest Vai [VAI]?

Vai to zdecentralizowany stablecoin oparty na Binance Smart Chain, oparty na protokole Venus.

Token XVS zarz?dza protoko?em Venus, który zosta? wprowadzony w 2019 roku. Ten ostatni zosta? stworzony jako moneta uczciwego startu, bez p?atno?ci z góry dla za?o?ycieli lub za?ogi projektu. Mo?na j? uzyska?, zapewniaj?c p?ynno?? protoko?owi za pomoc? Binance Launchpool.

Vai, który jest wspierany przez koszyk stablecoinów i innych aktywów kryptograficznych i jest kontrolowany przez protokó? Venus, zapowiada si? jako pierwszy zdecentralizowany stablecoin w inteligentnym ?a?cuchu Binance. Vai mo?e zapewni? swoim klientom szybki i niedrogi rynek pieni??ny dzi?ki Binance Smart Chain.


<<Kup Vai >>

Kim s? za?o?yciele Vai [VAI]?

Bez przydzia?u za?o?yciela lub zespo?u, XVS jest przydzielany przy u?yciu procesu sprawiedliwego uruchomienia. Jest obs?ugiwany przez Swipe, dobrze finansowan? firm? portfelow? Binance. Joselito Lizarondo, który jest równie? obecnym dyrektorem generalnym firmy, stworzy? Swipe.


<<Kup Vai >>

Co sprawia, ?e Vai [VAI] jest wyj?tkowy?

XVS, natywny token protoko?u Venus, mo?e by? wydobywany przez dostawców p?ynno?ci, po?yczkobiorców protoko?u i górników stablecoin.

Protokó? zapewnia ekosystemowi Zdecentralizowanych Finansów (DeFi) proste rozwi?zanie do po?yczania i po?yczania kryptowalut. Pozwala klientom skutecznie po?ycza? pod zastaw w szybszym tempie przy ni?szych op?atach transakcyjnych. Umieszczaj?c co najmniej 200-procentowe zabezpieczenie na inteligentnej umowie Venus, u?ytkownicy mog? wybi? stablecoin VAI na ??danie.

Osoby, które uzyskuj? p?ynno?? za pomoc? protoko?u Venus, nie musz? przechodzi? kontroli kredytowej i mog? uzyska? po?yczk?, anga?uj?c si? w zdecentralizowane narz?dzie Venus (DApp). U?ytkownicy Venus nie s? nara?eni na arbitralne ograniczenia ze wzgl?du na fakt, ?e nie jest ona regulowana przez organ centralny i zawsze mog? uzyska? preferowan? p?ynno?? zapewniaj?c odpowiednie zabezpieczenie.

Po?yczki s? nast?pnie udzielane z puli ?rodków dostarczonych przez u?ytkowników Venus, którzy mog? zarobi? roczn? stop? procentow? (APY) w zamian za swoje sk?adki. Protokó? Wenus wykorzystuje równie? wyrocznie dotycz?ce cen, które dostarczaj? wiarygodnych danych o cenach.<<Kup Vai >>

Gdzie mo?na kupi? Vai [VAI]?

Akcjonariusze mog? deponowa? aktywa kryptograficzne za po?rednictwem platformy wymiany kryptowalut. Tokeny na Vai (Vai) mo?na teraz kupi? na wielu gie?dach najwy?szego poziomu. PancakeSwap, Binance i Venus to najlepsze gie?dy do wykorzystania teraz, je?li chcesz kupi? Vai.

<<Kup Vai >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? VAI za gotówk??

Nie. Vai jest obecnie niedost?pny do zakupu za pomoc? walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Vai.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? Vai [VAI]?

Binance Smart Chain zapewnia pe?ne bezpiecze?stwo sieci Vai. Dzia?a z wirtualn? maszyn? Ethereum (EVM) i mo?e nadal dzia?a?, nawet je?li ?a?cuch Binance ulegnie awarii. Binance Smart Chain wykorzystuje metod? konsensusu POSA (proof-of-staked authority).

Od jakich czynników zale?y cena sieci Vai [VAI]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Vai.

<<Kup Vai >>

Oficjalna strona Vai – https://venus.io/

Vai Medium – http://medium.com/VenusProtocol

Vai Twitter– https://twitter.com/VenusProtocol

\Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne