Jak i gdzie kupi? Utrust [UTK] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Utrust (UTK) zosta? stworzony, aby rozwi?za? problemy, które przyczyniaj? si? do ograniczonej u?yteczno?ci kryptowaluty jako metody p?atno?ci, w tym s?abo rozwini?te bezpiecze?stwo transakcji platform p?atniczych i stosunkowo wysokie koszty.

Dzisiejsza cena Utrust na ?ywo wynosi 0,470809 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 20 402 487 USD. Ceny UTK na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin Utrust straci? 10,38 procent swojej warto?ci.

Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 211 864 095 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #271. W obiegu znajduje si? 450 000 000 monet UTK, a potencjalna produkcja to 500 000 000 monet UTK.

<<KUP Utrust>>

O Utruscie UTK

Platforma umo?liwia konsumentom dokonywanie bezpiecznych zakupów, zapewniaj?c jednocze?nie opcj? zwrotu pieni?dzy i chroni?c sprzedawców przed skrajn? zmienno?ci? rynku kryptowalut.

Utrust zabezpiecza transakcj?, dzia?aj?c jako mediator i zapewniaj?c powodzenie transakcji do momentu otrzymania przez kupuj?cego nabytego produktu. Utrust to moneta oparta na ERC20, co oznacza, ?e jest chroniona przez kryptograficzny protokó? internetowy Ethereum.

Zmiany cen lub zmienno?? rynku to jedne z g?ównych prawdziwych problemów z kryptowalutami. Utrust obiecuje chroni? zarówno kupuj?cych, jak i sprzedaj?cych przed jego skutkami, izoluj?c sprzedawców przed niestabilno?ci? rynku i oferuj?c klientom opcj? zwrotu pieni?dzy.

<<KUP Utrust>>

Czym jest Utrust UTK?

G?ównym celem platformy jest stworzenie systemu, który pozwala na szybkie i bezproblemowe transakcje kryptograficzne po ni?szych stawkach, umo?liwiaj?c sprzedawcom dotarcie do szerokiego grona posiadaczy kryptowalut.

Utrust d??y do stworzenia bardziej niezawodnej sieci p?atno?ci poprzez integracj? najwi?kszych elementów blockchain i tradycyjnych systemów walutowych.

Reprezentuj?c znaczenie waluty od lutego 2021 r., do handlu wykorzystano 4 miliardy tokenów UTK z ??cznej poda?y wynosz?cej 5 miliardów.

Kim s? za?o?yciele Utrust UTK?

Nuno Correia jest wspó?za?o?ycielem i przewodnicz?cym rady dyrektorów Utrust. Od 2011 roku Correia dzia?a na rynku kryptowalut, zak?adaj?c kilka przedsi?biorstw B2C.

Roberto Machado jest wspó?za?o?ycielem, cz?onkiem zarz?du i CPO w Utrust. Filipe Castro jest CCO firmy Utrust i wspó?za?o?ycielem. Przed do??czeniem do Utrust zajmowa? si? tworzeniem oprogramowania.

<<KUP Utrust>>

Co sprawia, ?e Utrust UTK jest wyj?tkowy?

U?ytkownicy kryptowalut cz?sto korzystaj? z wielu portfeli i gie?d do zarz?dzania swoimi zasobami cyfrowymi. Utrust stara si? upro?ci? rzeczy, dostarczaj?c w?asny natywny portfel, który umo?liwia u?ytkownikom szybkie i bezpieczne przeprowadzanie transakcji.

Ten mobilny portfel akceptuje zarówno transakcje on-chain, jak i off-chain. Umo?liwia równie? u?ytkownikom konwersj? kryptowalut na walut? fiducjarn?, aby poradzi? sobie z wahaniami cen.

UTK to kryptowaluta zbudowana w sieci Ethereum. Aby przechowywa? i odbiera? UTK, u?ytkownik musi posiada? adres ETH.

<<KUP Utrust>>

Gdzie mo?na kupi? Utrust UTK?

Niektóre z najlepszych renomowanych gie?d kryptograficznych wspar?y procedur? zakupu Utrust, która jest nast?puj?ca; Huobi, KuCoin, Binance, Hotbit i Bitfinex

<<KUP Utrust>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Utrust UTK

Ile monet Utrust UTK znajduje si? obecnie w obiegu?

Posiada maksymaln? poda? 2,35% lub 10 591 181 UTK jest obecnie dost?pny do zamawiania zakupów. Pozosta?e 50 milionów monet zamro?ono do 2022 r. w celu z?agodzenia skutków inflacji i wzrostu cen.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Utrust UTK?

Utrust wspó?pracuje równie? z Pundi X, firm?, która wykorzystuje technologi? XPOS do poprawy bezpiecze?stwa konsumentów.

Od jakich czynników zale?y cena Utrust UTK?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? UTK.

<<KUP Utrust>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by zacytowa?, ?e tokeny Utrust UTK zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,469 USD za token.

Dlatego jest ca?kiem bezpieczne do przewidzenia, jak sama nazwa wskazuje, Utrust daje nowicjuszom i profesjonalistom mo?liwo?? ufania w ich nierozerwalne po??czenie
<<KUP Utrust>>


Oficjalna strona Utrust UTK - https://utrust.com/

Utrust UTK Twitter - https://twitter.com/UTRUST

Utrust UTK Reddit - https://reddit.com/r/UTRUST_Official

Utrust UTK Medium - https://medium.com/utrust

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne