Jak i gdzie kupi? UNUS SED LEO [LEP] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

UNUS SED LEO (LEO) to nowa moneta, która ma na celu rozszerzenie mo?liwo?ci wszystkich u?ytkowników platformy i us?ug o iFinex, firm? macierzyst? Bitfinex. To orzeczenie powinno pomóc w rozwi?zaniu problemu, który pojawi? si? w wyniku rzekomego nielegalnego wykorzystania funduszy kryptowalutowych Tether przez platform? handlow?.

O UNUS SED LEO [LEO]

Bitfinex zamierza wype?ni? w?asny bud?et UNUS SED LEO. W wyniku pierwotnej wymiany otrzymano ??cznie 1 miliard dolarów. Tokeny LEO dzia?aj? jako token u?ytkowania ekosystemu dla us?ug Bitfinex, których pionierem by?a Bitfinex, nale??ca do iFinex witryna handlu kryptowalutami.

Od maja 2019 r. do 13 maja 2019 r. monet? mo?na by?o kupi? w ramach pierwszej oferty wymiany (IEO).


<<KUP UNUS SED LEO>>

Co to jest UNUS SED LEO [LEO]?

Moneta u?ytkowa UNUS SED LEO (LEO) zosta?a stworzona do u?ytku w ca?ym ekosystemie iFinex. ?aci?ska wzmianka z jednej z opowie?ci Ezopa zainspirowa?a niezwyk?? nazw?.

U?ytkownicy Bitfinex mog? zaoszcz?dzi? pieni?dze na kosztach handlu, korzystaj?c z tokena u?ytkowego. Ilo?? LEO, jak? u?ytkownik posiada na swoim koncie, okre?la procentowe oszcz?dno?ci na op?atach transakcyjnych. Technologia UNUS LED jest zbudowana na dwóch blockchainach: Ethereum i EOS Blockchain, które stanowi? 64% i 36% ca?o?ci.

Kim s? za?o?yciele UNUS SED LEO [LEO]?

UNUS SED LEO, po tym jak Crypto Capital, firma zajmuj?ca si? obs?ug? p?atno?ci, przej??a cz??? gotówki przez rz?d, iFinex stworzy? LEO. Firma macierzysta Bitfinex, IFinex, ostrzeg?a, ?e p?atno?ci te mog? nie podlega? zwrotowi. Postanowi? wprowadzi? token LEO, aby nadrobi? luk? finansow?.

Aby zrekompensowa? utracone pieni?dze, iFinex og?osi? zamiar stopniowego odkupu tokenów od inwestorów, dopóki ?aden nie pozostanie w obiegu. Opracowano równie? projekt przejrzysto?ci, aby spo?eczno?? kryptograficzna mog?a ?ledzi? rozwój programu i zapewni? osi?gni?cie wyznaczonych celów.


<<KUP UNUS SED LEO>>

Co sprawia, ?e UNUS SED LEO [LEO] jest wyj?tkowy?

iFinex zobowi?za? si? do regularnego odkupu UNUS SED LEO z gie?dy w ramach procesu wypalania tokenów. Ilo?? zakupiona i spalona stanowi co najmniej 27% zarobków iFinex, a tokeny s? równie? kupowane po cenach rynkowych.

„Proces wypalania b?dzie kontynuowany, dopóki 100% tokenów nie zostanie umorzonych” – stwierdzi?a firma w ówczesnym komunikacie prasowym.

Tokeny LEO zosta?y wydane na dwóch systemach blockchain, podczas gdy kilka kryptowalut uruchamia si? tylko na jednym. Pozosta?e 36% pocz?tkowej ilo?ci znajdowa?o si? na EOS, podczas gdy 64% znajdowa?o si? na Ethereum.

Gdzie mo?na kupi? UNUS SED LEO [LEO]?

Kiedy zak?adasz konto na gie?dzie, powiniene? otrzyma? proste instrukcje dotycz?ce zakupu LEO za gotówk? z konta bankowego lub karty kredytowej lub debetowej.

Niektóre gie?dy akceptuj? równie? alternatywne opcje finansowania, takie jak Paypal, Apple Pay, Skrill i Sofort by Klarna. Mo?esz równie? handlowa? dowoln? obs?ugiwan? kryptowalut? na LEO, wp?acaj?c j? bezpo?rednio na swoje konto gie?dowe.


<<KUP UNUS SED LEO>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? UNUS SED LEO [LEO] za gotówk??

LEO zosta? rzeczywi?cie opublikowany na kilku gie?dach kryptowalut, ale w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut mo?na go kupi? za walut? fiducjarn?.

Jednak nadal mo?esz kupi? t? walut?, najpierw kupuj?c Bitcoin z ka?dej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przekazuj?c do agencji, która handluje LEO. W tym po?cie szczegó?owo omówimy wszystkie metody zakupu LEO.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup UNUS SED LEO [LEO] w Europie?

U?ytkownicy mog? u?ywa? LEO do op?acania kosztów wymiany na BitFinex, platformie zale?nej korporacji. Posiadacze maj? mo?liwo?? zarabiania zrzutów, co zapewnia pasywny strumie? dochodów. Co wi?cej, ktokolwiek kontroluje LEO, b?dzie mia? pierwszy dost?p do nadchodz?cych projektów gie?dy.

U?ytkownicy mog? równie? posiada? prawa g?osu, które osoby fizyczne mog? wykorzysta?, aby pomóc gie?dzie wprowadzi? nowe funkcje. Ponadto posiadacze otrzymuj? cz??? zysków z wymiany dla akcjonariuszy.


<<KUP UNUS SED LEO>>

Jaki jest najta?szy sposób na zakup UNUS SED LEO [LEO]?

Klienci mog? u?ywa? LEO do op?acania kosztów wymiany na BitFinex, platformie zale?nej korporacji. Posiadacze maj? mo?liwo?? zarabiania zrzutów, co zapewnia pasywny strumie? dochodów.

Co wi?cej, ktokolwiek kontroluje LEO, b?dzie mia? pierwszy kontakt z nadchodz?cymi projektami gie?dy.

Klienci mog? równie? posiada? prawa g?osu, które osoby fizyczne mog? wykorzysta?, aby pomóc gie?dzie wprowadzi? nowe funkcje. Ponadto posiadacze otrzymuj? cz??? zysków z wymiany dla akcjonariuszy.

Wniosek

Niezb?dne jest podj?cie nale?ytej staranno?ci poprzez zbadanie interesuj?cej Ci? kryptowaluty w celu lepszego zrozumienia.

Poniewa? wyszukiwanie informacji w Internecie trwa tak d?ugo, postanowi?em napisa? obszerny post wyja?niaj?cy, czym jest BAT i jak dzia?a.


<<KUP UNUS SED LEO>>


Oficjalna strona UNUS SED LEO https://www.bitfinex.com/

UNUS SED LEO https://etherscan.io/token/0x2af5d2ad76741191d15dfe7bf6ac92d4bd912ca3

Konto UNUS SED LEO na Twitterze https://twitter.com/elrondnetwork

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne