Jak i gdzie kupi? Universal Market Access (UMA) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Warto?? zamro?onych aktywów przekroczy?a 9 miliardów dolarów w wyniku wzrostu zdecentralizowanych finansów (DeFi). Wiele z tych przedsi?wzi?? ?amie standardowe normy finansowe i wykorzystuje niewyobra?aln? wcze?niej technologi?. Universal Market Access to jedna z takich inicjatyw, która zas?uguje na Twoje zainteresowanie (UMA).

Universal Market Access (UMA) to otwarty protokó? DeFi opracowany przez Risk Lab. UMA to platforma umo?liwiaj?ca rozwój aktywów syntetycznych w sieci Ethereum i wspó?dzia?aj?ca z kontraktami finansowymi opartymi na Ethereum. Te syntetyczne aktywa sk?adaj? si? z ró?nych kryptowalut.

<<Kup dost?p do rynku uniwersalnego>>

Informacje o dost?pie do rynku uniwersalnego

Podstawowym celem protoko?u UMA jest zapewnienie infrastruktury open-source dla programistów, a tak?e „bezcennych” pochodnych na blockchainie Ethereum. Wymóg podawania cen w ?a?cuchu jest minimalny, poniewa? te kontrakty finansowe zapewniaj? kontrahentom bezpieczne i ulepszone zabezpieczenie.

Gdy u?ytkownik odkryje nieprawid?owo zabezpieczon? pozycj? w ramach procedury likwidacji i sporu, umowy te mog? to ustali?, opieraj?c si? na „mechanizmie weryfikacji danych”. Podobnie kontrahenci s? nagradzani za wykrycie tych nieprawid?owych zasobów.

<<Kup dost?p do rynku uniwersalnego>>

Co to jest uniwersalny dost?p do rynku [UMA]?

UMA, czyli Universal Market Access, to oparty na Ethereum system umo?liwiaj?cy rozwój aktywów syntetycznych. W grudniu 2018 roku wprowadzono UMA.

Aktywa syntetyczne to rodzaj aktywów, który reprezentuje ró?ne zasoby bazowe, ale ma t? sam? warto??. UMA umo?liwia u?ytkownikom projektowanie i budowanie samowykonalnych, samoegzekwuj?cych si? kontraktów finansowych popartych zach?tami ekonomicznymi, które mo?na nast?pnie zrealizowa? na blockchainie Ethereum. Umo?liwia równie? budow? samospe?niaj?cych si? kontraktów pochodnych opartych na aktywach cyfrowych, takich jak kryptowaluta.<<Kup dost?p do rynku uniwersalnego>>

Kim s? za?o?yciele Universal Market Access [UMA]?

Hart Lambur i Allison Lu spotkali si? na parkiecie Goldman Sachs i wspó?za?o?yli UMA.

Lambur studiowa? informatyk? na Columbia University i uzyska? stopie? naukowy w 2005 roku. Jest dyrektorem generalnym i wspó?za?o?ycielem Risk Labs, firmy, która tworzy protokó? Universal Market Access, a tak?e jest wspó?za?o?ycielem UMA.

Przed do??czeniem do UMA i Risk Labs Lambur pracowa? jako asystent naukowy w Columbii i handlarz obligacjami rz?dowymi w Goldman Sachs. Za?o?y? równie? i prowadzi? Openfolio, osobiste narz?dzie do monitorowania finansów, które sprzeda? firmie Stone Ridge Asset Management w 2017 roku.

Allison Lu posiada dyplom z ekonomii i zarz?dzania z Massachusetts Institute of Technology.


<<Kup dost?p do rynku uniwersalnego>>

Co sprawia, ?e uniwersalny dost?p do rynku jest wyj?tkowy?

To, co sprawia, ?e UMA jest wyj?tkowa, to podstawowa koncepcja Universal Market Access polegaj?ca na opracowaniu protoko?u do produkcji zasobów syntetycznych i rozlicze? finansowych na blockchain, ma by? dost?pna dla wszystkich i zdecentralizowa? rynek finansowych instrumentów pochodnych.

W porównaniu z tradycyjnymi rynkami finansowymi, które maj? znacz?ce przeszkody w wej?ciu w postaci zasad i wymogów w zakresie opieki, co utrudnia ludziom uczestnictwo, kontrakty UMA s? zbudowane na blockchainie Ethereum, co pozwala ka?demu tworzy?, uruchamia? i handlowa? cyfrowymi instrumentami pochodnymi z dowolnego miejsca na ?wiecie ze wzgl?du na jego bezprawny charakter. Dost?pno?? ta jest szczególnie istotna dla krajów wschodz?cych na ca?ym ?wiecie, poniewa? instytucje finansowe s? zazwyczaj na wczesnym etapie rozwoju, izoluj?c lokalnych graczy rynkowych.<<Kup dost?p do rynku uniwersalnego>>

Gdzie mo?na kupi? Universal Market Access [UMA]?

UMA jest dost?pny na ró?nych platformach kryptowalutowych. Niektóre z tych platform, na których mo?na kupi? UMA, to:

  • Coinbase Pro
  • Binance
  • Bilaxy
  • OKEx

<<Kup dost?p do rynku uniwersalnego>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Universal Market Access [UMA] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu UMA za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? UMA?

Poniewa? UMA jest technologi? opart? na blockchain Ethereum, jest chroniony przez ten sam algorytm mieszaj?cy, Ethash, który zapewnia jej bezpiecze?stwo.

Od jakich czynników zale?y cena sieci UMA [UMA]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? UMA i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup dost?p do rynku uniwersalnego>>

Universal Market Access Oficjalna strona internetowa – https://umaproject.org/

Uniwersalny dost?p do rynku Twitter – https://twitter.com/UMAprotocol

Uniwersalny no?nik dost?pu do rynku – https://medium.com/uma-project
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne