Jak i gdzie kupi? Unibright [UBT] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

SPO Consulting GmbH, za?o?ona w 1989 roku, jest firm? macierzyst? Unibright. W 2016 roku uruchomiono integracj? cross-blockchain i mi?dzysystemow? integracj? procesów biznesowych firmy Unibright.

Unibright jest obecnie notowany po 3,68 USD, z 24-godzinnym wolumenem wynosz?cym 4 891 060 USD. Nasze ceny UBT na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin Unibright straci? 2,17 proc. swojej warto?ci. Obecny ranking CoinMarketCap to #127, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 551 644 161 USD. Ma w obiegu 149 999 999 monet UBT i ??czn? liczb? 150 000 000 monet UBT.

<<KUP Unibright >>

O Unibright UBT

Unibright jest wspierany przez zespó? specjalistów blockchain, a tak?e architektów, programistów i konsultantów z ponad 20-letnim do?wiadczeniem w zakresie procesów biznesowych i integracji.

Unibright zapewnia jednolite ramy, aby uczyni? blockchain i kontrakty bardziej dost?pnymi dla ogó?u spo?ecze?stwa. Unibright zapewnia rozwi?zania blockchain na poziomie korporacyjnym, platformy integracyjne i ekosystem tokenizowanych zasobów.

Unibright jest równie? kluczowym uczestnikiem rozwoju Baseline Protocol. Ten protokó? jest przeznaczony do ??czenia tradycyjnych systemów i notarialnego potwierdzania stanów w publicznej sieci g?ównej, takiej jak Ethereum.

<<KUP Unibright >>

Co to jest Unibright UBT?

Unibright Framework to platforma do modelowania biznesowego i integracji, która wymaga niewielkiego lub ?adnego kodowania. Zosta? opracowany w celu pomocy firmom w wykorzystaniu technologii blockchain.

Baseline Protocol, który jest cz??ci? Unibright, mo?e zautomatyzowa? umowy B2B bez potrzeby dodatkowych silosów blockchain, umo?liwiaj?c bezproblemow? integracj? nowych po??cze? ze starymi przy zachowaniu integralno?ci systemu.

Co wi?cej, Baseline Protocol mo?e zapewni? spójno?? mi?dzy danymi wielu stron, jednocze?nie wymagaj?c przeniesienia danych ze starszych systemów. Jest równie? w stanie wymusi? przep?yw pracy wielostronnej.

Kim s? za?o?yciele Unibright UBT?

Marten Jung i Stefan Schmidt, wspó?za?o?yciele Unibright, obaj maj? ponad 20-letnie do?wiadczenie w tworzeniu oprogramowania, integracji procesów i doradztwie technologicznym.

Marten Jung jest prezesem i wspó?za?o?ycielem Unibright. By? cz?onkiem INATBA przed do??czeniem do UBT i by? g?ównym wspó?twórc? integracji z sieci? Ethereum.

Wspó?za?o?ycielem i CTO firmy Unibright jest Stefan Schmidt. By? tak?e cz?onkiem technicznego komitetu steruj?cego Baseline-protocol.org i szefem integracji Enterprise Ethereum Alliance.


<<KUP Unibright >>

Co sprawia, ?e Unibright UBT jest wyj?tkowy?

System Freequity firmy Unibright obejmuje równie? Definiowanie i tokenizacj?. Zapewniaj? definicj? tokenów, emisj?, us?ugi powiernicze, wymian? i p?ynno??, integracj?, instrumenty pochodne i portfele na ca?ej tej platformie.

Walut? u?ytkow? stosowan? we wszystkich powy?szych towarach jest Token Unibright lub UBT. Generowanie inteligentnych kontraktów, inteligentne ??czenie kontraktów, tokenizacja i warsztaty to mo?liwe zastosowania UBT.

Gdzie mo?na kupi? Unibright UBT?

Unibright (UBT) jest dost?pny na wielu gie?dach, w tym: zró?nicowana pula gie?d oferowana do zakupu Unibright UBT obejmuje; Bidesk, HitBTC, Uniswap (V2), Bittrex i Liquid.


<<KUP Unibright >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Unibright UBT

Czy m?drze jest inwestowa? w Unibright UBT?

Je?li szukasz przyzwoitego zwrotu z inwestycji w kryptowalut?, UBT mo?e by? doskona?ym wyborem handlowym. W dniu 2021.09.02 cena Unibrighta osi?gn??a 3,664 USD. Je?li kupisz Unibright teraz za 100 USD, otrzymasz ??cznie 27,295 UBT.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Unibright UBT?

Oferowana jest równie? us?uga komunikacji szyfrowanej. Wraz z systemem dowodowym o zerowej wiedzy, który mo?e ?atwo tworzy? dowody osobistego wykonania logiki i trwa?o?ci.

Od jakich czynników zale?y cena Unibright UBT?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? UBT.

Wniosek

Po podniesieniu si? do 100% w ci?gu zaledwie kilku tygodni, kryptowaluty prze?y?y powa?ny upadek ze wzgl?du na ich nieprzewidywalny charakter rynkowy.

Tokeny Unibright UBT zosta?y podniesione do nowego rekordowego poziomu prawie 3,68 USD za token, pomimo niedawnego spowolnienia rynku w ?wiecie handlu.

Poniewa? rynki kryptowalut s? aktywne przez 24 godziny, mo?esz potrzebowa? pomocy monitora portfela kryptowalut w celu ?ledzenia swoich zasobów.


<<KUP Unibright >>


Oficjalna strona Unibright UBT https://unibright.io/Unibright UBT Twitter - https://twitter.com/UnibrightioUnibright UBT Reddit - https://reddit.com/r/Unibright


Unibright UBT Medium - https://medium.com/@UnibrightIO

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne