Jak i gdzie kupi? Ultra [UOS] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Ultra t?umaczy si? jako oparta na blockchain platforma alokacji gier komputerowych, która oferuje nowe mo?liwo?ci zarówno graczom gier wideo, jak i twórcom gier.

Obejmuje ekosystem, w którym gracze mog? odsprzedawa? wykorzystane turnieje i obiekty oraz generowa? dochody, uczestnicz?c w Ultra oprócz kupowania i grania w gry.

<<KUP Ultra>>

O Ultra UOS

Ultra to us?uga gier oparta na blockchain, która dzia?a na w?asnej specjalnej wersji protoko?u EOS.IO. Jego g?ównym celem jest zapewnienie wszystkiego, czego mo?e chcie? komputerowy geek, w tym mo?liwo?ci kupowania i grania w gry, transmitowania telewizyjnych turniejów pro, do??czenia do spo?eczno?ci streamingowej oraz brania udzia?u w gratisach i konkursach. Ultra zamierza dostarczy? rozwi?zanie dla k?opotliwych monopoli bran?y gier komputerowych.

Twórcy gier skorzystaj? na dodatkowych strumieniach dochodów, pakietach SDK, innowacjach nak?adek i technikach blockchain, które poprawi? ich turnieje dzi?ki takim cechom, jak rozrzut przedmiotów. Przewiduje si?, ?e segment b?dzie dost?pny dla ogó?u spo?ecze?stwa w 2020 roku.

Przeno?na aplikacja zawiera funkcje, które s? wygodne dla urz?dze? telefonicznych w podró?y, takie jak mo?liwo?? kupowania turniejów w aplikacji i zdalnego rozpoczynania pobierania na komputerze. Ponadto aplikacja zawiera czat tekstowy i g?osowy, portfel i popularne materia?y.

<<KUP Ultra>>

Co to jest Ultra UOS?

Firma Ultra stworzy?a w?asny, spersonalizowany ?a?cuch bloków EOSIO, aby zapewni? bezp?atne tworzenie kont u?ytkowników i zwi?kszon? przepustowo?? transakcji dzi?ki lepszej alokacji zasobów. Ultra wspó?pracuje z firm? pó?przewodnikow? AMD i wydawc? gier Ubisoft.

Token Ultra (UOS) obs?uguje szereg funkcji w platformie startowej Ultra, zarówno na poziomie procedury (stakowanie), jak i aplikacji (transakcje). Ka?dy b?dzie móg? zbudowa? i obs?ugiwa? w?asn? platform? dystrybucji gier lub us?ug? handlu wirtualnymi towarami przy u?yciu otwartej struktury blockchain firmy Ultra.

<<KUP Ultra>>

Kim s? za?o?yciele Ultra UOS?

Zespó? liczy obecnie oko?o 70 osób na luty. Aktywnie rekrutuj? równie? nowych pracowników. David Hanson i Nicolas Gilot, Co-CEO, obaj pracuj? w bran?y gier od ponad 18 lat.

Edward Moalem, dyrektor ds. strategii firmy Ultra (CSO), ma bogat? histori? w bran?y nowych technologii i gier wideo.

Kolejnym wielkim hitem jest Michael Dunn, dyrektor ds. technologii w firmie Ultra.

Ogólnie zespó? jest bardzo widowiskowy. Wnosz? do sto?u bogactwo do?wiadcze?, które s? niezb?dne do potencjalnego zak?ócenia rynku gier.

<<KUP Ultra>>

Co sprawia, ?e Ultra UOS jest wyj?tkowy?

Zestaw Ultra Software Development Kit (SDK) „ca?kowicie wype?ni luk? mi?dzy tradycyjnymi systemami publikacji i Ultra, zapewniaj?c wszystkie dodatkowe funkcje SDK z konkurencyjnych produktów”.

Ultra ma wyj?tkow? pozycj?, aby wykorzysta? niedoci?gni?cia tych sklepów z grami. Platforma umo?liwia programistom szybkie i ?atwe importowanie dowolnej gry do Ultra. Te otoczone murem ogrody, które obecnie znajduj? si? w tych sklepach, odejd? w przesz?o?? dzi?ki uniwersalnemu SDK firmy Ultra.

Gdzie mo?na kupi? Ultra UOS?

BEST jest teraz dost?pny na coraz wi?kszej liczbie sygna?ów, a kryptowaluty ZT, KuCoin, Gate.io, Bitrue i Uniswap (V3) nale?? do najbardziej p?ynnych gie?d.

<<KUP Ultra>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Ultra UOS

Ile monet Ultra UOS znajduje si? obecnie w obiegu?

Od pocz?tku istnienia sieci do chwili obecnej oko?o 302.214.232 monet UOS znajduje si? w ci?g?ym obiegu, zmniejszaj?c b??dy handlowe.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Ultra UOS?

Ubisoft jest jedynym producentem organizacyjnym, który zosta? wymieniony. Du?e firmy publiczne, takie jak Ubisoft, s? celowo wybierane, aby wzbudzi? zaufanie do bezpiecze?stwa sieci.

Od jakich czynników zale?y cena Ultra UOS?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? UOS.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Ultra UOS zosta?y uaktualnione do nowego, wysokiego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,5515 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e UOS pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Ultra>>

Oficjalna strona Ultra UOS - https://ultra.io/

Ultra UOSTwitter - https://twitter.com/ultra_io

Ultra UOS Medium - https://medium.com/ultra-ioCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne