Jak i gdzie kupi? TrustSwap (SWAP) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

TrustSwap zapewnia bezpieczne, spersonalizowane transakcje, które mo?na realizowa? szybko i przy niskich kosztach w dowolnym miejscu na ?wiecie. TrustSwap obiecuje wyeliminowa? potrzeb? korzystania z po?redników i stron trzecich, zapewniaj?c ró?norodne inteligentne funkcje kontraktowe dla bezpo?rednich p?atno?ci peer-to-peer, a wszystko to w ?atwym do zrozumienia interfejsie u?ytkownika.

<<Kup TrustSwap>>

O TrustSwapie

Zgodnie z celem White Paper TrustSwap, celem firmy jest wykorzystanie aplikacji DeFi w celu uproszczenia i optymalizacji procedur transakcyjnych mi?dzy firmami i lud?mi.

Wydaje si? oczywiste, ?e wprowadzenie technologii DeFi do bran?y subskrypcji jest oczywiste. Naliczanie op?at abonamentowych jest najpopularniejsz? i najszerzej stosowan? technik? rozliczeniow? na ?wiecie. W rzeczywisto?ci, wed?ug Statista, przeci?tny Amerykanin mia? 12 ró?nych subskrypcji multimedialnych w styczniu tego roku, przy czym grupa millenialsów mia?a najwi?ksz? ?redni? liczb? 17 subskrypcji.

TrustSwap stworzy? prost? i praktyczn? metod?, dzi?ki której sklepy mog? akceptowa? p?atno?ci kryptowalutami za dowoln? ?wiadczon? us?ug? subskrypcyjn?, bezpo?rednio przez stron? internetow? firmy lub osoby. Mo?e to by? bardzo korzystne dla twórców Patreon, którzy chc? otrzyma? wynagrodzenie w kryptowalucie za swoj? prac?.

Zyskujesz pierwsze?stwo dla zrzutów i 50% zni?ki na op?aty, je?li posiadasz tokeny SWAP, a to nie jedyna rzecz, jak? zapewnia. Natywny token TrustSwap zapewnia u?ytkownikom dodatkowe funkcje i korzy?ci.

U?ytkownicy, którzy stawiaj? SWAP, otrzymaj? porównywalne zach?ty z ka?dej transakcji wykonanej w tokenach SWAP, do zdrowych 80% ka?dej op?aty transakcyjnej p?aconej co trzy dni.


<<Kup TrustSwap>>

Co to jest TrustSwap [SWAP]?

TrustSwap to zdecentralizowana sie?, moneta i protokó?, którego celem jest kszta?towanie przysz?o?ci zdecentralizowanych finansów (DeFi). Zamierza to zrobi? za pomoc? wymiany tokenów wielo?a?cuchowych nowej generacji, a tak?e innych funkcji maj?cych na celu rozwi?zanie problemów z p?atno?ciami dzielonymi, subskrypcjami i swapami tokenów mi?dzy ?a?cuchami.

TrustSwap postrzega swój cel jako umo?liwienie „transakcji konfigurowalnych” w ca?ym sektorze kryptograficznym, nie tylko na arenie DeFi. Sie?, która powsta?a w lipcu 2020 roku w Kanadzie, ma na celu popularyzacj? inteligentnych kontraktów.

Stakowanie, inteligentne blokady i inteligentne swapy, które mog? owija? walut? lub token w tokenie ERC20, nale?? do podstawowych ofert TrustSwap. Na przyk?ad protokó? zapewnia us?ugi zawijania monet, umo?liwiaj?c ka?demu zawijanie i wykorzystywanie dowolnej monety w ?a?cuchu blokowym Ethereum. TrustSwap oferuje równie? us?ugi depozytowe, dzi?ki czemu mo?e funkcjonowa? jako zaufany po?rednik w operacjach pieni??nych opartych na kryptowalutach.


<<Kup TrustSwap>>

Kim s? za?o?yciele TrustSwap [SWAP]?

Jako CEO i CTO, Jeff Kirdeikis i Adam Barlam kieruj? projektem. Uptrennd, platforma spo?eczno?ciowa, która wykorzystuje potencja? technologii blockchain, zosta?a za?o?ona przez CEO. Kirdeikis zarz?dza równie? popularn? grup? na Facebooku po?wi?con? kryptowalutom, która liczy ponad 150 000 cz?onków.

Z drugiej strony Barlam ma du?e do?wiadczenie zarówno wewn?trz, jak i poza spo?eczno?ci? blockchain, jako twórca Bravocoin, witryny z recenzjami opartej na kryptowalutach. W przesz?o?ci zajmowa? równie? znacz?ce stanowiska w firmach Intel i GoDaddy.

Ci dwaj dyrektorzy nie s? jedynymi cz?onkami, którzy opracowali sie? TrustSwap, w zespole znajduj? si? równie? doradcy, tacy jak Michael GU i Ivan Litjeqvist, dwaj znani krypto Youtuberzy. Mauvis Ledford, który by? CTO w CoinMarketCap i konsultantem w Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

<<Kup TrustSwap>>

Co sprawia, ?e TrustSwap jest wyj?tkowy?

U?ytkownicy mog? dostosowa? program uruchamiaj?cy tokeny TrustSwap, który mo?na skonfigurowa? tak, aby emitowa? tokeny inwestorów w okre?lonych okresach lub zawiera? okres blokady dla tokenów przypisanych do zespo?u programistów. Funkcjonalno?? mo?na równie? zmodyfikowa?, aby zapewni? osobom obstawiaj?cym podstawowy zasób TrustSwap, SWAP, wczesny dost?p.

W rzeczywisto?ci funkcja SmartLock platformy umo?liwia rodzicom dokonywanie cyfrowych przelewów walutowych na konta bankowe ich dzieci w okre?lonych odst?pach czasu. Mo?esz tak?e zaoszcz?dzi? pieni?dze i zleci? ich automatyczne przelanie na wyznaczone konto w pó?niejszym terminie.

Dzi?ki SmartSwap sie? dodaje unikalny zwrot do kryptowalutowych transakcji peer-to-peer. Pokazuje, jak inicjowa? transakcje pozagie?dowe (OTC) bez pomocy strony trzeciej, takiej jak gie?da kryptowalut. Op?ata w wysoko?ci do 0,3 procent dotyczy SmartSwap.


Platforma zarabia, pobieraj?c op?aty za ?wiadczone us?ugi. Im wi?ksza aktywno?? platformy, tym wi?ksze przychody i odwrotnie. Mo?liwe jest równie? zarabianie pieni?dzy poprzez wymian? w?asnej waluty SWAP.


<<Kup TrustSwap>>

Gdzie mo?na kupi? TrustSwap [SWAP]?

SWAP mo?na kupi? na gie?dach Hotbit, Uniswap, BitMax, MXC, Gate.io i 1inch. Z wyj?tkiem Uniswap i 1inch, gdzie jest on po??czony odpowiednio z Wrapped Ethereum (WETH) i Ethereum (ETH), jego g?ówn? par? handlow? na tych gie?dach jest USDT.


<<Kup TrustSwap>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? SWAP za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu SWAP za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? TrustSwap?

TrustSwap chroni swoj? sie? za pomoc? Ethereum, drugiego co do wielko?ci ?a?cucha bloków. Ethereum przechodzi z PoW na PoS, co sprawi, ?e b?dzie jeszcze bardziej zdecentralizowane i bezpieczne w d?u?szej perspektywie.

Od jakich czynników zale?y cena SWAP?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? SWAP.

<<Kup TrustSwap>>

TrustSwap Oficjalna strona internetowa – https://trustswap.org/

TrustSwap Twitter – https://twitter.com/trustswap

TrustSwap Medium – https://trustswap.medium.com/Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne