Jak i gdzie kupi? TrueFi (TRU) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

TrueFi to zdecentralizowany system niezabezpieczonych po?yczek w ?a?cuchu. Celem TrueFi jest ustanowienie opartego na rynku, zautomatyzowanego systemu oceny zdolno?ci kredytowej i po?yczek, umo?liwiaj?cego podró?owanie pieni?dzy wsz?dzie tam, gdzie generuje najwi?ksz? warto?? w najkrótszym czasie.

TrueFi to protokó? po?yczek DeFi opracowany przez TrustToken, twórc? stabilnego monety TrueUSD (TUSD). Co ciekawe, platforma zapewnia zweryfikowanym po?yczkobiorcom dost?p do finansowania bez konieczno?ci zastawiania ?rodków jako zabezpieczenia. TrueFi oficjalnie uruchomiono na publicznym blockchainie Ethereum, wraz z kultywacj? tokena zarz?dzania TRU.

<<Kup TrueFi>>

O TrueFi

Celem TrueFi jest oferowanie niezabezpieczonych po?yczek na rzecz DeFi. Pozwala to po?yczkodawcom bitcoin na uzyskiwanie doskona?ych, d?ugoterminowych zwrotów, zapewniaj?c jednocze?nie po?yczkobiorcom kryptowaluty przewidywalne po?yczki, które maksymalizuj? ich kapita? operacyjny. Co wa?ne, wszystkie dzia?ania finansowe, tj. udzielanie i zaci?ganie po?yczek w TrueFi, s? ca?kowicie otwarte, co pozwala po?yczkodawcom w pe?ni zrozumie? wspó?pracuj?cych po?yczkobiorców i przep?ywy pieni??ne podczas pracy z TrueFi.

TrueFi (TRU) to token oparty na Ethereum, który obs?uguje TrueFi, rozproszony system finansowy, który wykorzystuje punktacj? kredytow? ?a?cucha do niezabezpieczonych po?yczek. TRU mo?na wykorzysta? do obstawiania protoko?u TrueFi (zatwierdzanie lub odrzucanie nowych po?yczek) i administracji.

<<Kup TrueFi>>

Co to jest TrueFi [TRU]?

TrueFi to platforma po?yczkowa DeFi, która pomaga zarabia? na depozytach stablecoin. istnieje jednak kluczowa ró?nica, poniewa? TrueFi umo?liwia po?yczkobiorcom wygodne po?yczki bez zabezpieczenia. Pomys? polega na tym, ?e protokó? przyci?gnie wa?nych graczy i instytucje korporacyjne (takie jak biura OTC, gie?dy lub inne protoko?y DeFi) jako d?u?ników, próbuj?cych z?agodzi? d?ugoterminowe po?yczki o wysokich op?atach. Lub nowe przypadki u?ycia do udzielania po?yczek w ?a?cuchu wraz ze stref? nieruchomo?ci, za?ó?my hipoteki lub po?yczki przemys?owe. obecnie s? to niewykorzystane konwencjonalne rynki dla DeFi, bior?c pod uwag?, ?e istniej?ce protoko?y nie s? rozs?dn? opcj? dla po?yczek o nadmiernej warto?ci.


<<Kup TrueFi>>

Kim s? za?o?yciele TrueFi [TRU]?

Rafael Cosman uruchomi? projekt TrueFi, a ca?y zespó? startupowy sk?ada? si? z kilkudziesi?ciu pracowników — bezimiennych hipsterskich programistów z MacBookami. Zespó? z powodzeniem opracowa? infrastruktur? stablecoin TrustToken i opublikowa? na jej podstawie dwa stablecoiny - TUSD i TGBP.

Byli zmotywowani do ustanowienia TrueFi, zdaj?c sobie spraw?, ?e jest to najbardziej fascynuj?ca i dochodowa technologia, która ??czy rynek tradycyjny i kryptograficzny.

Cho? platforma z natywnym tokenem TRU zosta?a uruchomiona w 2020 roku, dzia?alno?? po?yczkowa nie dzia?a?a w pe?ni do ko?ca roku — w listopadzie 2020 roku.


<<Kup TrueFi>>

Co sprawia, ?e TRU jest wyj?tkowa?

TrueFi to protokó?, który umo?liwia dostawcom p?ynno?ci tworzenie oprocentowanych pul z wysokimi APR. TrueFi oferuje systemy narz?dziowe i nagradzania, które wykorzystuj? TrustTokens (TRU), aby zrekompensowa? graczom utrzymanie sta?ych, wysokich APR.

TrueFi obci??a po?yczkobiorc? jedynie 0,25 procent kwoty po?yczki. Wp?aty te trafiaj? do funduszu platformy, nad którym w najbli?szej przysz?o?ci kontrola ma zosta? przekazana spo?eczno?ci. Co wi?cej, oprocentowanie kredytu TrueFi waha si? od 11,5 proc. do 16 proc., czyli mniej ni? mo?e zapewni? wi?kszo?? banków. Konfiguracja oceny wiarygodno?ci kredytowej przez u?ytkowników nie zosta?a jeszcze prze?wiczona w ?adnej sieci DeFi.


<<Kup TrueFi>>

Gdzie mo?na kupi? TrueFi [TRU]?

TRU jest teraz dost?pne do handlu na coraz wi?kszej liczbie gie?d, w tym par kryptowalut i stablecoin. Jednak najcz??ciej u?ywanymi platformami wymiany s? Binance, Mandala Exchange, FTX, Coinbase Exchange i ZT.

<<Kup TrueFi>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? TRU za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu TrueFi za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

W której sieci blockchain dzia?a TRU?

TRU dzia?a na Ethereum.

Od jakich czynników zale?y cena sieci TrueFi [TRU]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? TrueFi.

<<Kup TrueFi>>

Wniosek

TrueFi to nowy protokó? DeFi o typowej strukturze zbudowanej wokó? tokena natywnego o tej samej nazwie i oryginalnej koncepcji po?yczek bez zabezpieczenia. Projekt jest wspierany przez silny zespó?, który jest odpowiedzialny za rozwój platformy do produkcji stablecoinów oraz utrzymanie dzia?ania wielu stablecoinów. TrueFi to op?acalna i dalekosi??na opcja w dziedzinie zdecentralizowanych po?yczek, pomimo krótkiego okresu dzia?ania

Oficjalna strona TrueFi – https://truefi.io/

TrueFi Medium – https://reddit.com/r/TrustToken

Twitter TrueFi – https://twitter.com/TrustTokenCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne