Avatar

Opublikowany

włączony

Tron zosta? zaprojektowany jako bezpo?rednia odpowied? na biznes medialny, w szczególno?ci na internetowe giganty Amazon i Netflix. Jego has?em przewodnim jest „Zdecentralizuj sie?”, a jego celem jest wyeliminowanie po?redników w procesie konsumpcji mediów.

Oprócz obecnego wzrostu bitcoinów, jako?? oprogramowania, które zapewnia swoim u?ytkownikom, prawie na pewno okre?li jego przysz?y sukces.

<<Kup TRON>>

O TRON

Tronix lub TRX to zdecentralizowana platforma cyfrowa oparta na blockchainie z w?asnymi pieni?dzmi. Tron, który zosta? za?o?ony w 2017 roku przez Tron Foundation, singapursk? organizacj? non-profit, stara si? obs?ugiwa? ogólno?wiatowy system rozrywkowy w celu op?acalnej dystrybucji materia?ów cyfrowych.

Tron rozprzestrzeni? si? na ca?y ?wiat, pocz?tkowo sprzedawany wy??cznie w Azji. Wed?ug stanu na sierpie? 2021 r. serwis mia? ponad 50 milionów u?ytkowników.

<<Kup TRON>>

Co to jest TRON [TRX]?

TRON to system operacyjny oparty na blockchain, którego celem jest dostosowanie technologii blockchain do codziennego u?ytku. W przeciwie?stwie do Bitcoina, który mo?e obs?u?y? do sze?ciu transakcji na sekund?, i Ethereum, który mo?e obs?u?y? do 25, TRON twierdzi, ?e jego sie? mo?e zarz?dza? 2000 transakcji na sekund?.

Ten projekt najlepiej zdefiniowa? jako zdecentralizowan? sie? skoncentrowan? na udost?pnianiu tre?ci i rozrywce, a jednym z najwi?kszych zakupów w 2018 r. by?a us?uga udost?pniania plików BitTorrent.

TRON podzieli? swoje cele na sze?? etapów. Dostarczanie prostego, rozproszonego udost?pniania plików, zach?canie do produkcji tre?ci poprzez zach?ty pieni??ne, pozwalanie producentom tre?ci na ustanawianie w?asnych tokenów osobistych i decentralizacja bran?y gier to tylko kilka przyk?adów.

TRON jest równie? jednym z najcz??ciej u?ywanych blockchainów do tworzenia DApp.

<<Kup TRON>>

Kim s? za?o?yciele TRON [TRX]?

Justin Sun, który jest obecnie prezesem TRON, za?o?y? firm?. Kszta?ci? si? na Uniwersytecie Peki?skim i Uniwersytecie Pensylwanii, a tak?e znalaz? si? na li?cie 30 m?odych przedsi?biorców Forbes Asia.

Urodzi? si? w 1990 roku i wcze?niej pracowa? dla Ripple jako jej g?ówny przedstawiciel w regionie Wielkich Chin.

<<Kup TRON>>

Co sprawia, ?e TRON jest wyj?tkowy?

TRON reklamowa? si? jako miejsce, w którym producenci tre?ci mog? bezpo?rednio komunikowa? si? ze swoimi widzami. Uwa?a si?, ?e eliminuj?c scentralizowane platformy — czy to serwisy streamingowe, sklepy z aplikacjami czy serwisy muzyczne — producenci strac? mniej pieni?dzy na rzecz po?redników. W rezultacie u?ytkownicy mog? by? w stanie uzyska? materia? po ni?szych kosztach. TRON mo?e mie? przewag? we wdra?aniu technologii blockchain w bran?y rozrywkowej, bior?c pod uwag?, jak bran?a staje si? coraz bardziej skomputeryzowana.

Firma twierdzi równie?, ?e ma silny i do?wiadczony personel programistyczny, który pochodzi ze znacz?cych organizacji, takich jak Ripple Labs i znajduje si? na ca?ym ?wiecie.

Wreszcie, chocia? niektóre inne projekty blockchainowe ukrywaj? swoje plany rozwojowe, TRON wyró?nia si?, publikuj?c map? drogow?, która okre?la cele na przysz?e lata.

<<Kup TRON>>

Gdzie mo?na kupi? TRON [TRX]?

Tron mo?na kupi? na wielu ró?nych gie?dach, w tym na Poloniex, Bancor, KuCoin, Binance, Bitfinex, Coinbene i innych. Z drugiej strony Coinbase go nie obs?uguje.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak zabezpieczony jest TRON?

TRON wykorzystuje proces konsensusu zwany delegowanym dowodem stawki. W?a?ciciele TRX mog? zamrozi? swoje monety w celu zdobycia Mocy Tron, która pozwala im g?osowa? na „superprzedstawicieli”, którzy dzia?aj? jako twórcy bloków.

W zamian za potwierdzenie transakcji, ci producenci bloków otrzymuj? zach?ty TRX, które s? nast?pnie rozpraszane w?ród tych, którzy na nich g?osowali.

Czy mog? kupi? TRON [TRX] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu TRX za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup TRON [TRX] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena TRON [TRX]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? TRX i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup TRON>>

Oficjalna strona TRON – https://tron.network/


TRON Twitter – https://twitter.com/justinsuntron


TRON Medium – https://medium.com/@TronfoundationCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne