Jak i gdzie kupi? plemi? (PLEMI?) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Tribe stara si? da? rynkowi stablecoin now? zdecentralizowan? alternatyw?. Obecnie u?ywane Stablecoins s? albo zabezpieczone fiducjarnie, a zatem scentralizowane, albo zabezpieczone kryptowalutami, a zatem nieefektywne kapita?owo. Inne algorytmiczne monety stableco s? wewn?trznie niestabilne z powodu braku p?ynno?ci za pegem lub koncentruj? nagrody na interesach senioralnych. Protokó? wydaje FEI po subsydiowanej cenie przeciwko ETH podczas jego powstania, a nast?pnie wykorzystuje poniesiony Ether jako skarbiec, aby zachowa? ko?ek.

<<Kup plemi?>>

O plemieniu

Token protoko?u FEI oparty na Ethereum, Tribe coin, jest powi?zany z ustalon? warto?ci? jednego dolara. Kluczowym ?etonem reguluj?cym system feI jest moneta plemienia. TRIBE to model zarz?dzania, który koncentruje si? na aktualizacjach i integracjach, a nie na utrzymaniu pegów.

Protokó? ten ma na celu utrzymanie p?ynnego rynku, na którym jego stablecoin, FEI, mo?e handlowa? po cenie podobnej do kursu ETH/USD. Ci, którzy nale?? do PLEMIENIA, mog? g?osowa?, czy nale?y doda? nowe krzywe wi?zania dla nowych tokenów. Maj? mo?liwo?? zmiany funkcji wyceny istniej?cych krzywych. W przypadku nowych przychodz?cych funduszy lub bie??cych op?at PCV, u?ytkownicy TRIBE mog? dostosowa? przydzia? Warto?ci Kontrolowanej Protoko?em (PCV).


<<Kup plemi?>>

Czym jest Plemi? [PLEMI?]?

Tribe to protokó? DeFi, który wykorzystuje architektur? podwójnego tokena i ma stabiln? monet? wspieran? przez ETH. FEI to stablecoin, który wykorzystuje Uniswap LP jako swój rynek finansowy i warto?? kontrolowan? protoko?em (PCV) jako ?rodek stabilizuj?cy, aby zapewni?, ?e FEI jest zbli?one do kursu dolara.

U?ytkownicy TRIBE mog? otrzyma? cz??? kosztów transakcji DEX, wnosz?c wk?ad do puli p?ynno?ci FEI-TRIBE Uniswap. Dotyczy to tylko dostawców p?ynno?ci UniswapV2, wi?c miej to na uwadze. Cz?onkowie mog? otrzymywa? TRIBE poprzez obstawianie dodatkowych tokenów FEI-TRIBE LP w puli obstawiania Protoko?u Fei. Postawione tokeny nie s? zablokowane. U?ytkownicy mog? zg?asza? sugestie dotycz?ce zarz?dzania i g?osowa? na nie lub przypisywa? swoje prawa g?osu na inne adresy.<<Kup plemi?>>

Kim s? za?o?yciele Plemienia [PLEMI?]?

Plemi? jest zarz?dzane jako DAO, co oznacza, ?e jest ca?kowicie zdecentralizowane i regulowane przez spo?eczno?? za pomoc? inteligentnych kontraktów. Fei stablecoin zarz?dzany przez DAO zosta? za?o?ony w marcu 2021 r. przez za?og? obywateli Bay Area, w tym Joey Santoro, Brianna Montgomery i Sebastian Delgado. Santoro jest dyrektorem generalnym Fei Labs i pracowa? jako programista w Okta Inc po uko?czeniu Duke University na wydziale informatyki. Montgomery, lider biznesowy projektu, wcze?niej pracowa? w ConsenSys, firmie blockchain, zanim do??czy? do Fei Labs. Delgado pracowa? w Dharma Labs, inicjatywie DeFi, przez ponad dwa lata po uko?czeniu UC Berkeley. Fei Labs jest wspierany przez wiele firm venture capital, w tym Andreessen Horowitz.

<<Kup plemi?>>

Co sprawia, ?e plemi? jest wyj?tkowe?

G?ówn? barier? w rozwoju prawdziwie zdecentralizowanego stablecoina, wed?ug Fei, jest nieefektywno?? kapita?owa zabezpieczonych kryptowalutami stablecoinów i zjawisko „kapita?u najemników”. To pierwsze oznacza, ?e nale?y przeznaczy? wi?cej pieni?dzy, ni? mo?e do??czy? do systemu, co z za?o?enia ogranicza perspektywy rozwoju systemu stablecoin opartego na kryptowalutach. Co wi?cej, waluty takie jak DAI s? utrudnione przez fakt, ?e dostawcy p?ynno?ci zawsze szukaj? najwi?kszego zysku, co ogranicza ich autonomi?.

Poj?cie warto?ci kontrolowanej przez produkt wprowadza FEI (PCV). Rz?dz?cy stablecoinem Tribe DAO wypu?ci? FEI z subsydiowan? stawk? dla Etheru podczas jego powstania, aby stworzy? pul? skarbow? Etheru. Tribe nast?pnie wykorzysta?o cz??? tego ETH do sfinansowania puli p?ynno?ci ETH-FEI na Uniswap, umo?liwiaj?c inwestorom handel stablecoinem. U?ytkownicy mog? kupowa? FEI od Tribe DAO, ale nie mog? go odsprzeda?; zamiast tego musz? go sprzeda? na wolnym rynku. W celu zachowania stabilno?ci stosuje si? system zach?t. Do?wiadczeni inwestorzy mog? skorzysta?, sprzedaj?c ETH Plemieniu DAO i sprzedaj?c swoje FEI na Uniswap, je?li warto?? FEI przekroczy peg.

Je?li cena spadnie poni?ej pegu, uruchomi? si? zach?ty zainstalowane przez Plemi?. W puli p?ynno?ci Uniswap nabywcy FEI otrzymuj? zwrot pieni?dzy, aby odzyska? peg, podczas gdy sprzedawcy musz? zap?aci? zwrot pieni?dzy plus dodatkow? kar?, aby zach?ci? do przywrócenia pega. Im wi?cej rabatów i kar, tym bardziej oddala si? cena FEI, co sprawia, ?e oferowanie taniego FEI jest bardzo nieop?acalne dla sprzedaj?cych. W ostateczno?ci plemi? mo?e wykorzysta? swoje zasoby eteru, aby odkupi? FEI i zniszczy? nadmierne FEI, aby ograniczy? poda?.

<<Kup plemi?>>

Gdzie mo?na kupi? plemi? [PLEMI?]?

TRIBE mo?na wymienia? na wielu gie?dach. Niektóre z czo?owych gie?d to Binance, Mandala Exchange, Huobi Global, Coinbase Exchange i ZT.

<<Kup plemi?>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Jaka jest ca?kowita liczba monet Plemienia (PLEMI?) w obiegu?

TRIBE ma sta?? warto?? miliarda jednostek. TRIBE posiada istniej?ce zapasy 415 milionów monet.

Czy plemi? jest bezpieczne?

TRIBE to token oparty na Ethereum ERC-20. Sie? jest zarz?dzana przez DAO, która obejmuje funkcje gubernatora, mintera, palnika, kontrolera PCV i stra?nika. Wszystkie te s? równie? regulowane przez spo?eczno??. ERC-20 to standard, którego przestrzega wi?kszo?? nowych tokenów, gdy s? publikowane w sieci Ethereum. Jedn? z najbardziej znanych rozproszonych ksi?g DAO jest Ethereum, która jest chroniona przez proces konsensusu sprawdzaj?cy prac?, który zmusza górników do wydobywania dodatkowego Etheru. Blockchain Ethereum jest zabezpieczony i zweryfikowany przez sie? zdecentralizowanych w?z?ów.

Od jakich czynników zale?y cena sieci TRIBE [TRIBE]?

Wp?ywy i wyp?ywy z wymiany, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? TRIBE.

<<Kup plemi?>>

Wniosek

Liczba odr?bnych zasobów cyfrowych i tokenów b?dzie ros?a wraz z sektorem blockchain, aby sprosta? stale rosn?cym wymaganiom cz?onków sieci blockchain. Podsumowuj?c, kupowanie, przechowywanie i wymiana tokenów TRIBE jest do?? ?atw? procedur?. Ponadto analiza rynku przewiduje, ?e przysz?a warto?? tokena b?dzie stabilna. Handluj z ufno?ci?, ale tak?e z ostro?no?ci?.

<<Kup plemi?>>

Oficjalna strona plemienia – https://fei.money/

Plemi? na Twitterze – https://twitter.com/feiprotocol

?rednie plemi? – https://medium.com/fei-protocol/Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne