Jak i gdzie kupi? Travala.com [AVA] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Travala.com, oparta na blockchain witryna rezerwacji podró?y obs?ugiwana przez Binance, zosta?a stworzona w 2017 roku.

Przy 24-godzinnym wolumenie transakcji wynosz?cym 16 291 294 USD, aktualna cena Travala.com wynosi 3,58 USD. Ceny AVA na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin Travala.com zyska? 3,15 proc.

O Travala.com AVA

Program lojalno?ciowy Travala.com (program inteligentny), standardowe zwroty rezerwacji, gwarancja najlepszej ceny, program polecaj?cy, program partnerski i inne funkcje s? obs?ugiwane przez natywny token AVA. Podró?ni s? przyt?oczeni wyborem, ale s? te? nagradzani za dokonywanie rezerwacji.

Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 183 866 110 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #283.

Travala.com oferuje ponad 3 000 000 produktów turystycznych, takich jak hotele, loty i atrakcje, w 90 124 miejscach docelowych w 230 krajach i terytoriach na ca?ym ?wiecie. Wed?ug projektantów platformy jest ona cz?sto ta?sza od standardowych, znanych internetowych forów zamawiania.

<<KUP Travala.com>>

Czym jest Travala.com AVA?

Proces rezerwacji na Travala.com jest prosty i intuicyjny. Odwiedzaj?cy wybieraj? wybrane produkty turystyczne, przesy?aj? swoje informacje i wybieraj? spo?ród szeregu opcji p?atno?ci, w tym zwyk?ych kart kredytowych i debetowych, AVA i ponad 40 innych kryptowalut, przed dokonaniem p?atno?ci.

Wszystkie rezerwacje turystyczne zarezerwowane za po?rednictwem AVA kwalifikuj? si? do 3% zni?ki od ca?kowitej ceny rezerwacji, a tak?e do 2% zwrotu AVA.

<<KUP Travala.com>>

Kim s? za?o?yciele Travala.com AVA?

Steve Hipwell, Matt Luczy?ski i Juan Otero byli za?o?ycielami Travala.com. Stanowi? zespó? z du?ym do?wiadczeniem w technologiach blockchain, podró?ach i finansach z wi?kszo?ci czo?owych ?wiatowych firm.

Ca?y zespó? Travala.com, który liczy ponad 60 pracowników, pochodzi z ró?nych ?rodowisk i obejmuje programistów, in?ynierów, ilustratorów, praktyków marketingu i nie tylko.

<<KUP Travala.com>>

Co sprawia, ?e Travala.com AVA jest wyj?tkowa?

Podstawowym za?o?eniem i celem Travala.com jest uczynienie p?atno?ci kryptowalutami g?ównym wyborem w bran?y turystycznej. Travala.com reklamuje si? równie? jako ta?sza alternatywa dla typowych metod rezerwacji ze wzgl?du na brak ukrytych op?at i bardziej przejrzyste procedury biznesowe.

AVA, natywny token Travala.com, umo?liwia bezkonkurencyjny plan powinowactwa, który zapewnia prawdziwe tokenizowane lub cyfrowe zach?ty, które mo?na przechowywa? lub wymienia? na wszelkiego rodzaju podró?e.

Gdzie mo?na kupi? Travala.com AVA?

W celu oczyszczenia przejrzystej i bezpiecznej ?cie?ki transakcji, kilka gie?d jest pod ?wiat?o, aby handel AVA b?yszcza? najbardziej. Godne zaufania gie?dy AVA obejmuj?; Binance, HitBTC, Bitcoin.com Exchange, MXC.com podczas zamykania listy na KuCoin.


<<KUP Travala.com>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Travala.com AVA

Ile monet Travala.com AVA znajduje si? obecnie w obiegu?

Travala.com (AVA) ma w obiegu poda? 51 140 587 tokenów i maksymaln? poda? 61 011 389 AVA od maja 2021 roku.

Ile produktów mo?na wykorzysta? za pomoc? tokenów AVA?

AVA mo?na wykorzysta? do rezerwacji ponad 3 000 000 produktów turystycznych na Travala.com, w tym hoteli, rezydencji, lotów i zaj??. Z kwaterami w ponad 230 krajach na ca?ym ?wiecie, ponad 600 liniami lotniczymi i ponad 400 000 wycieczek, portfolio Travala.com zapewnia podró?nym szeroki wachlarz mo?liwo?ci podczas zakupów w AVA.

Od jakich czynników zale?y cena AVA Travala.com?

Wp?ywy i wyp?ywy z wymiany, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? sieci WAN.

<<KUP Travala.com>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co du?o, aby przytoczy?, ?e tokeny Travala.com AVA zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 3,64 USD za token.

Krótko mówi?c, AVA pob?ogos?awi?a podró?nych online, aby mogli cieszy? si? luksusami na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym i realnym zasadom transakcyjnym.
<<KUP Travala.com>>


Travala.com Oficjalna strona AVA - https://www.travala.com/

Travala.com AVA Twitter - https://twitter.com/travalacom

Travala.com AVA Reddit - https://reddit.com/r/Travala
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne