Jak i gdzie kupi? TomoChain [TOMO] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

TomoChain (TOMO) to projekt, którego celem jest poprawa skalowalno?ci blockchainu Ethereum (ETH). Zosta? uruchomiony w grudniu 2018 roku. Na ogó? osi?ga si? to poprzez zwi?kszenie liczby transakcji na sekund? (TPS).

Obecna cena TomoChain na ?ywo wynosi 3,88 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 19 391 777 USD. Nasze ceny TOMO na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin TomoChain zyska? 6,49 proc. Obecny ranking CoinMarketCap to #173, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 326 352 536 USD. W obiegu znajduje si? 84 060 213 monet TOMO.

<<KUP TomoChain>>

O TomoChain TOMO

Ostatecznym celem projektu jest stworzenie infrastruktury blockchain dla zdecentralizowanych aplikacji (DApps), przy jednoczesnej poprawie integracji i bezpiecze?stwa. Rozwi?zanie TomoChain polega na zapewnieniu zrównowa?onego rozwoju inteligentnych kontraktów, co poci?ga za sob? zastanowienie si?, jak sprawi?, by blockchain zarz?dza? wi?ksz? liczb? transakcji na sekund?, a tym samym dziesi?ciokrotnie zwi?kszy? u?yteczno?? do?wiadczonych umów w rzeczywistych scenariuszach aplikacji i przedsi?biorstw.

Sie? g?ówna TomoChain, która obejmuje odpytywanie proof-of-stake, zosta?a wprowadzona w 2018 roku. TOMO sta?o si? walut? popularn? po przej?ciu na w?z?y g?ówne, a wszystkie te pe?ne w?z?y uczestnicz? zarówno w tworzeniu bloku, jak i weryfikacji bloku. S? one kompensowane nowo wybitym TOMO podczas monitorowania sieci.

<<KUP TomoChain>>

Czym jest TomoChain TOMO?

Aplikacja Tomo to modu?owa spo?eczno?? internetowa skupiaj?ca si? na wymianie wiedzy, która jest w rzeczywisto?ci jednym z pierwszych programów opracowanych na TomoChain.

W rezultacie TomoChain oferuje skalowalny blockchain, który jest zarówno szybszy, jak i ta?szy. TomoChain oferuje zró?nicowany zestaw aplikacji.

TomoChain to ogólna platforma blockchain, która umo?liwia transakcje bez op?at do zera i szybk? weryfikacj?, a tak?e sie? dowodu stawki, obstawianie wyborców i dzia?anie w?z?a g?ównego.

<<KUP TomoChain>>

Kim s? za?o?yciele TomoChain TOMO?

Long Vuong, dyrektor generalny TomoChain Pte Ltd, za?o?y? firm?.

Wcze?niej by? prezesem CityMe oraz wspó?za?o?ycielem i szefem projektu blockchain NEM (XEM) w Alternative Blockchain. Jest ekspertem w dziedzinie blockchain i ekonomii, a wcze?niej s?u?y? jako doradca dla wielu biznesów blockchain.

<<KUP TomoChain>>

Co sprawia, ?e TomoChain TOMO jest wyj?tkowy?

TomoChain posiada szereg cech wyró?niaj?cych, w tym konsensus dowodu autorytetu, system master node, 2-sekundowe potwierdzenie, prawie nieistniej?ce op?aty transakcyjne, wbudowany protokó? wymiany, szablony inteligentnych kontraktów ICO, wsparcie API dla ubezpiecze? tokenów i integracje oraz bezp?atne transakcje cross-chain mi?dzy Ethereum i TomoChain.

Posiada równie? protokó? TomoZ lub Zero Friction, który pozwala posiadaczom tokenów uiszcza? op?aty transakcyjne w preferowanym przez siebie tokenie. TomoChain oferuje równie? Tomox i Relayers, zdecentralizowany protokó? wymiany, który pozwala firmom tworzy? w?asne zdecentralizowane gie?dy i strony docelowe. TomoP to protokó? prywatno?ci, który zosta? stworzony na TomoChain, aby umo?liwi? bezpieczne i niemo?liwe do wy?ledzenia transakcje.

<<KUP TomoChain>>

Gdzie mo?na kupi? TomoChain TOMO?

Aby kupi? lub sprzeda? REQ na ró?nych gie?dach, mo?esz uda? si? prosto do wymienionych poni?ej gie?d; Binance, Huobi Global, Uniswap (V2) i wreszcie Bitfinex.


<<KUP TomoChain>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce TomoChain TOMO

Ile monet TomoChain TOMO znajduje si? obecnie w obiegu?

TomoChain (TOMO) ma w obiegu 80 540 663 tokenów i nie podano ?adnych danych o maksymalnej poda?y do lutego 2021 r.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje TomoChain TOMO?

Aplikacja Tomo, która jest zdecentralizowan? platform? mediów spo?eczno?ciowych, obraca si? wokó? pakietu wymiany informacji. Co wi?cej, by?a to jedna z pierwszych aplikacji zbudowanych na TomoChain.

Od jakich czynników zale?y cena TomoChain TOMO?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? TOMO.

<<KUP TomoChain>>

Wniosek

Po samej wycenie do 100% w ci?gu zaledwie pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szeroki, aby przytoczy?, ?e tokeny Request REQ zosta?y zaktualizowane do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 3,88 USD za token.

W ten sposób w?a?nie zacz?? si? potencja?, by du?o zyska? przy mniejszym nak?adzie.
<<KUP TomoChain>>


TomoChain Oficjalna witryna TOMO — https://tomochain.com/

TomoChain TOMO Medium - https://medium.com/tomochain

TomoChain TOMO Twitter - https://twitter.com/TomoChainANN

TomoChain TOMO Reddit - https://reddit.com/r/Tomochain

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne