Jak i gdzie kupi? THORChain (RUNE) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O THOREChain

THORChain to zdecentralizowany, cross-chain system przep?ywu ?rodków pieni??nych, który umo?liwia zdecentralizowany handel kryptowalutami.

Tendermint, Cosmos-SDK, Threshold Signature Schemes (TSS) i Byzantine Fault Tolerance to wszystkie protoko?y u?ywane przez THORChain, który jest obs?ugiwany przez RUNE coin.

U?ytkownicy mog? przesy?a? monety mi?dzy wieloma w?z?ami bez konieczno?ci kodowania lub wykorzystywania po?rednicz?cych monet sta?ych za pomoc? THORChain. THORChain umo?liwi transfer Bitcoin i Ethereum bez utraty opieki nad swoimi ?rodkami, zamiast zatrudnia? scentralizowany rynek, taki jak Coinbase.

Poniewa? THORChain nie jest powierniczy, zachowujesz pe?n? w?asno?? nad posiadan? kryptowalut? podczas ich wymiany. Najwa?niejszym powodem, dla którego THORChain jest obecnie nadal u?yteczny, jest jego opór wobec centralizacji, a jednocze?nie rozwi?zanie powa?nego wyzwania, przed którym stoj? zdecentralizowane platformy: p?ynno??.

<<KUP ?A?CUCHA>>

Czym jest moneta THOREChain (RUNA)?

THORCHAin to zdecentralizowany system p?ynno?ci, który umo?liwia klientom bezproblemow? wymian? towarów bitcoin mi?dzy wieloma platformami, przy jednoczesnym zachowaniu pe?nej w?asno?ci ich towarów.

Klienci mog? wymienia? mi?dzy sob? aktywa w nieocenzurowanym kontek?cie z THORChain, eliminuj?c wymóg wolumenu obrotu w celu zapewnienia p?ynno?ci. Ca?kowity zasób raczej zarz?dza warto?ciami transakcji w strumieniu (przeczytaj autonomicznego kreatora rynku).

RUNE to lokalna moneta warto?ci sieci THORChain. Sieci THORChain musz? zobowi?za? si? co najmniej 1 milion RUN do przy??czenia si? w ramach metody odnawialnej umowy, i jest to wykorzystywane jako podstawowa moneta warto?ci w sieci THORChain. Mo?e by? równie? stosowany do regulacji i bezpiecze?stwa sieci, jako aspekt odporno?ci na Sybil firmy THORChain.

THORChain zosta? sfinansowany poprzez wst?pn? ofert? DEX (IDO) w lipcu 2019 roku na Binance DEX. Jego sprzeda? tokenów rozpocz??a si? po raz pierwszy w styczniu 2021 r. Jednak na 2021 r. planowana jest poprawa wielu ?a?cuchów.

<<KUP ?A?CUCH>>

Kim s? za?o?yciele THORChain?

Wed?ug rzecznika THORChain, sie? nie ma dyrektora generalnego, twórcy ani rady administratorów. Gitlab s?u?y raczej do zarz?dzania przysz?ym rozwojem sieci.

Ponadto osoby, które s? obecnie zaanga?owane w inicjatyw?, s? w wi?kszo?ci nieznani. Ma to na celu „obron? inicjatywy i zagwarantowanie, ?e mo?e si? ona zdecentralizowa?”, wed?ug starszego rzecznika THORChain.

Jak cytowano poni?ej, post na Twitterze z inicjatywy daje dodatkowe wyja?nienie uzasadnienia kontynuacji inicjatywy z anonimow? za?og?:

  • Programi?ci pomagaj? Serwerom, udost?pniaj?c format, który poprawia warto?? oprogramowania.

  • Chroni?c zasoby i pozostaj?c przy ?yciu, Stakerzy mog? osi?gn?? swoje cele.

  • Stakerzy zapewniaj? finansowanie i stacjonuj? na bagnach.

  • Wymienniki zwracaj? koszty, co stymuluje gospodark?.”

Dlaczego THORChain jest uwa?any za wyj?tkowy?

THORChain stosuje jedyne w swoim rodzaju podej?cie, aby z?agodzi? problem „chwilowych niepowodze?” lub cz?sto przej?ciowych niepowodze?, które mo?e ponie?? ?ród?o przep?ywu gotówki podczas dostarczania do sieci p?ynno?ci. Osi?ga to, pobieraj?c op?at? za po?lizg, aby zagwarantowa?, ?e p?ynno?? zostanie ograniczona do miejsc, w których jest to konieczne.

Ponadto THORChain bez wysi?ku u?atwia wymian? monet mi?dzy ?a?cuchami, ??cz?c kilka unikalnych funkcji, takich jak s?upy stanowe na drodze, silnik rz?dowy, modu? podpisu Bifröst i interfejs TSS. Wszystko to jest ukryte pod zas?onami, dzi?ki czemu z systemu mo?e korzysta? wi?kszo?? niewprawnych inwestorów.

Sie? nie jest przeznaczona do generowania przychodów. Pracownikom nie wyp?acano ?adnych dodatków, a wszystkie wyp?aty generowane przez system trafiaj? bezpo?rednio do klientów. Personel jest raczej nagradzany za samo posiadanie RUN, podobnie jak reszta ?wiata.

Kryptowaluta RUNE jest teraz oferowana na blockchainie Binance (moneta BEP-2) i blockchainie Ether (moneta ERC-20).

<<KUP ?A?CUCH>>

Gdzie kupi? THORChain (RUNA)?

RUNE to dobrze znana moneta, któr? mo?na kupowa? i sprzedawa? na ró?nych scentralizowanych i zdecentralizowanych platformach handlowych. Binance (scentralizowany) i SushiSwap nale?? do najbardziej znanych (zdecentralizowanych).

Przyt?aczaj?cy odsetek partnerstw gie?dowych RUNE to pary krypto/krypto. Z drugiej strony, RUNE mo?na kupi? za korea?ski won (KRW) i dolary ameryka?skie (USD) odpowiednio na ProBit Trading i FTX.

Wed?ug Coinmarketcap, RUNE jest obecnie wyceniany na 10,59 USD i zajmuje 58. pozycj? w?ród 100 najlepszych altcoinów.

<<KUP ?A?CUCHA>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy THORChain to dobra inwestycja?

RUNE potencjalnie mo?e by? korzystnym wyborem portfela, je?li szukasz kryptowalut o wysokim zysku. W dniu 2021-09-01 warto?? THORChain wynosi?a 10,225 USD. Szacuje si?, ?e po pi?ciu latach inwestycji zysk wyniesie oko?o +414,09%. W 2026 Twój obecny depozyt w wysoko?ci 100 $ mo?e by? wart 514,09 $.

Do czego s?u?y THORChain?

Thorchain to system otwartej ksi?gi oparty na Cosmos, dobrze znanym „Internecie publicznego blockchaina”, aby wszystkie kryptowaluty by?y p?ynne. Ma to osi?gn?? poprzez umo?liwienie ca?kowicie zdecentralizowanej wymiany walut cyfrowych, które nie pochodz? z sieci, takich jak:

Bitcoin dla Ethereum.

<<KUP ?A?CUCH>>

Wniosek

THORChain to niepoufna gie?da przep?ywów pieni??nych dla systemów blockchain, która pozwala na pseudonimow? i niepoufn? wymian? towarów na ró?nych platformach.

THORChain to jedyna w swoim rodzaju inicjatywa, która zajmuje si? kilkoma wyzwaniami, przed którymi stoj? zarówno scentralizowane, jak i zdecentralizowane transakcje. Podczas gdy podstawowe funkcje THORChain mog? wydawa? si? skomplikowane dla nowicjuszy, nawet stosunkowo do?wiadczeni dealerzy mog? korzysta? z sieci.

<<KUP ?A?CUCH>>

Oficjalna strona THORChain https://thorchain.org/

THORChain Twitter https://twitter.com/THORChain

THORChain Medium https://medium.com/thorchain

THORChain Reddit https://reddit.com/r/thorchain

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne