Jak i gdzie kupi? paliwo Theta (TFUEL) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O paliwie Theta

Theta to oprogramowanie do programowania zaprojektowane w celu zach?cenia do ??czenia urz?dze? na ca?ym ?wiecie w celu uruchomienia zdecentralizowanego systemu strumieniowego przesy?ania multimediów.

Obecnie u?ytkownicy ko?cowi p?ac? systemom dystrybucji danych, które s? regionalnie rozproszonymi pulami internetowymi pracuj?cych mened?erów, za dostarczanie materia?ów strumieniowych. Obecne systemy dystrybucji danych nie s? w stanie nad??y? za coraz to lepszymi strumieniami z powodu ogranicze? geograficznych.

Theta p?aci swojej ?wiatowej spo?eczno?ci cz?onków za przekazywanie filmów, zapewniaj?c im dodatkowy ruch i mo?liwo?ci przetwarzania.

Gdy wi?cej osób uzyskuje dost?p do platformy Theta, wi?kszy ruch staje si? dost?pny, co poprawia wydajno?? strumieniowania multimediów.

Czym jest moneta Theta Fuel?

Theta Fuel (TFUEL) to lokalna moneta wprowadzona przez zdecentralizowan? ksi?g? paliwow? Theta, podobnie jak THETA, która by?a pierwsz? monet? uruchomion? przez t? platform?. TFUEL nie mo?e by? mylone z Theta Coin (THETA), drug? kryptowalut? nale??c? do platformy, walut? zarz?dzania skalowalno?ci? Theta, wspieran? przez setki równorz?dnych serwerów Guardian i weryfikatorów korporacyjnych, takich jak Google, Binance, Blockchain Ventures, Gumi i Samsung.

TFUEL to niedawno wprowadzona moneta na platformie Theta, która dzia?a jako moneta us?ugowa i moneta paliwowa w zdecentralizowanych mediach i dystrybucji informacji. Sugeruje to, ?e jest on wykorzystywany do nap?dzania wszystkiego na platformie Theta, w tym wyp?at dla powierników za dystrybucj? strumienia mediów, samoczynnego wdra?ania, interakcji i op?at transakcyjnych.

S?u?y równie? do nagradzania cz?onków systemu, którzy oferuj? dodatkowe wolne moce obliczeniowe jako sieci Edge Compute i zasoby ??czno?ci jako sieci Edge Caching dla strumieni mediów i innych tre?ci.

<<KUP PALIWO THETA>>

Kim s? za?o?yciele Theta Fuel?

Mitch Liu i Jieyi Long to duet, który wspó?tworzy? blockchain Theta Fuel, a co za tym idzie, ca?y ekosystem Theta na pocz?tku 2017 roku. za?o?y? agencj? reklamy wideo Tapjoy, firm? Gameview Labs zajmuj?c? si? grami wideo na smartfony, oraz THETA.tv, sie? transmisji na ?ywo, której DApp jako najwcze?niej korzysta? z systemu Theta.

Jieyi Long, inny wspó?twórca i dyrektor techniczny Theta, ma do?wiadczenie w kreatywnej robotyce, grach wideo, rzeczywisto?ci wirtualnej i solidnych, skalowalnych platformach rozproszonych. Na swoim koncie ma kilka spo?eczno?ci recenzuj?cych artyku?y naukowe i wynalazki w dziedzinie mediów strumieniowych, kryptowalut i technologii VR.

Theta ma dzi? niewielki, ale oddany personel. Oficjalna strona internetowa Theta zawiera list? taktycznych udzia?owców biznesowych, takich jak Samsung NEXT i Sony Development Fund, a tak?e g?ównych akcjonariuszy prasowych, takich jak BDMI Bertelsmann Online Content Assets i OCA Creative Artists Organization, a tak?e typowych VC z Doliny Krzemowej, takich jak DCM, Sierra Ventures oraz VR Finance.

<<KUP PALIWO THETA>>

Co sprawia, ?e Theta Fuel jest wyj?tkowy?

Podstawow? aplikacj? Theta jest decentralizacja strumieniowego przesy?ania multimediów, dystrybucji tre?ci i technologii chmurowych, dzi?ki czemu platformy bran?y kryptograficznej staj? si? bardziej konkurencyjne, pragmatyczne i sprawiedliwe. Rynek wewn?trzny jest zasilany przez kilka rodzimych monet, Theta (THETA) i Theta Fuel (TFUEL), które dzia?aj? na rodzimej platformie blockchain.

Atrakcyjno?? Theta jest potrójna: u?ytkownicy korzystaj? z wy?szej jako?ci us?ug przesy?ania strumieniowego, dostawcy tre?ci zarabiaj? wi?cej pieni?dzy, a po?rednicy – portale wideo – oszcz?dzaj? dodatkowe pieni?dze na przepustowo?ci i zwi?kszaj? dochody z marketingu i cz?onkostwa. Monety TFUEL s? nagradzane za ogl?danie tre?ci internetowych i udost?pnianie us?ug systemowych, dzi?ki czemu osoby fizyczne maj? powód, aby robi? jedno i drugie.

Podobnie jak wiele innych platform blockchain opartych na dowodach, system jest dost?pny, a w?a?ciciele monet nabywaj? uprawnienia do zarz?dzania. Oprócz zarz?dzania multimediami, informacjami i obliczeniami, Theta oferuje programistom, którzy chc? tworzy? zdecentralizowane aplikacje (DApps), takie jak DeFi i NFT, odpowiednio rozwini?t? platform? protoko?ów kryptograficznych zgodn? z EVM.

<<KUP PALIWO THETA>>

Gdzie kupi? paliwo Theta?

Nie mo?esz ca?kowicie kupi? Theta Fuel od Binance. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za pomoc? karty p?atniczej, a nast?pnie wymieni? go na Theta Fuel.

Mo?esz tak?e kupi? Bitcoin w innym miejscu i przenie?? go do Binance wed?ug w?asnego wyboru. Poni?ej wymieniono kilka gie?d kryptowalut, które oferuj? zamian? Theta Fuel.

  • Upbit
  • Bitumb
  • HitBTC
  • Binance

<<KUP PALIWO THETA>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak zarabia? TFUEL?

Za ka?d? sekund? ogl?dania programów obs?ugiwanych przez system THETA na platformach transmisji na ?ywo THETA otrzymasz paliwo. THETA wykorzysta dodatkowe mo?liwo?ci publikowania, aby promowa? transmisj? w?ród innych u?ytkowników podczas ogl?dania wideo na ?ywo. Wyszukaj transmisje z pomara?czowym logo TFuel w prawym górnym rogu, je?li chcesz zdoby? paliwo. Im dalej publikujesz, tym wi?cej zarabiasz!

Co wp?ywa na moje zarobki w TFUEL?

Wszystkie informacje podane TO Contemporaries zostan? ostatecznie dodane do twojego paliwa w ci?gu dziesi?ciu minut. Dodatkowe listwy s? dozwolone, ale z trudem zapewni? dodatkowe paliwo.

Co mog? zrobi? z TFUEL?

Teraz posiadacze TFUEL mog? wnie?? swoje TFuel do nadawców THETAtv, zainwestowa? je na rynku lub kupi? za jego pomoc? cz?onkostwo w Twoich ulubionych transmisjach na ?ywo!

<<KUP PALIWO THETA>>

Wniosek

Theta Fuel jest jednym z niewielu altcoinów, które maj? zastosowanie w ?wiecie rzeczywistym. Jest on przyznawany cz?onkom platformy Theta za zwyk?e ogl?danie transmisji i promowanie platformy nadawców i twórców tre?ci medialnych. Jako trader kryptowalut mam zatem g?ówn? obaw?: czy Theta Fuel by?by op?acaln? opcj?.

<<KUP PALIWO THETA>>

Oficjalna strona Theta Fuel https://www.thetatoken.org/

Theta Fuel Twitter https://twitter.com/Theta_Network

Theta Fuel Medium https://medium.com/theta-network/theta-fuel-the-operational-token-of-the-theta-network-2f6823e2182e

Theta Fuel Reddit https://reddit.com/r/theta_network
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne