Jak i gdzie kupi? wykres (GRT) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Wykres jest obs?ugiwany przez GRT, monet? Ethereum. Wykres to publiczny token, który mo?na kupi? na gie?dzie, takiej jak Pancakeswap. Pancakeswap to zdecentralizowana gie?da (DEX), co oznacza, ?e mo?esz rozpocz?? i zako?czy? transakcj? zakupu bez polegania na centralnej osobie, stronie internetowej lub stronie trzeciej.

<<KUP Wykres>>

O wykresie

Wykres to indeksowany mechanizm wyszukiwania danych dla sieci takich jak Ethereum i IPFS, który obs?uguje wiele aplikacji DeFi i Web3. Ka?dy mo?e tworzy? i udost?pnia? otwarte interfejsy API, znane jako podgrafy, których aplikacje mog? u?ywa? do uzyskiwania dost?pu do danych ?a?cucha bloków za pomoc? GraphQL.

Czym jest wykres?

The Graph (GRT) to moneta Ethereum, na której dzia?a The Graph, rozproszony protokó? do organizowania i uzyskiwania dost?pu do danych blockchain. Wykres indeksuje dane ?a?cucha bloków z sieci takich jak Ethereum i Filecoin w taki sam sposób, w jaki Google indeksuje sie?.

Informacje te s? zorganizowane w podgrafy, które s? otwartymi interfejsami API, których ka?dy mo?e u?y? do zapytania.

Zdecentralizowane finanse, cz?sto znane jako DeFi, zyskuj? na popularno?ci i spodziewam si?, ?e ten trend b?dzie kontynuowany w nadchodz?cych latach. Wykres znakomicie uplasowa? si? jako krajowa waluta startupu, który pomaga niezale?nym programom w odkrywaniu i sortowaniu rekordów transakcji.

<<KUP Wykres>>

Kim s? za?o?yciele wykresu?

Wydarzenia poprzedzaj?ce IPO i przej?cie przez Salesforce, Puppet, Redhat i Barclays, zespó? Graph obejmowa? specjalistów z Ether Foundation, OpenZeppelin, Decentraland, Orchid i MuleSoft.

Yaniv Tal (kierownik projektu), Brandon Ramirez (kierownik bada?) i Jannis Pohlmann tworz? pierwotny zespó? wspó?za?o?ycieli (kierownik techniczny).

Za?o?ycielami s? in?ynierowie wspó?pracuj?cy ze sob? od 5-8 lat. Tal i Ramirez spotkali si? w USC i wspó?pracowali w MuleSoft, startupie narz?dzi programistycznych API, który zosta? upubliczniony i zosta? przej?ty przez SalesForce.

Wcze?niej wspó?tworzyli firm? zajmuj?c? si? narz?dziami programistycznymi i po?wi?cili wiele swojego ?ycia na ulepszanie stosu API. Twórcy stworzyli w swojej poprzedniej firmie Datomic, niestandardowy framework oparty na wiecznej bazie danych. Graph powsta? z my?l? o tworzeniu niezmiennych interfejsów API i dost?pu do danych poprzez j?zyk zapyta? GraphQL.


<<KUP Wykres>>

Co sprawia, ?e wykres jest wyj?tkowy?

Wykres stara si? uczyni? zdecentralizowan? infrastruktur? publiczn? bardziej stabiln? i dost?pn? dla ogó?u ludzi. Uczestnicy wykorzystuj? Graph Token do zapewnienia bezpiecze?stwa ekonomicznego The Graph Network i integralno?ci przeszukiwanych danych (GRT). GRT to token us?ugi, którego u?ywaj? indeksuj?cy, kuratorzy i deleguj?cy, aby oferowa? sieci us?ugi indeksowania i kuratorskie.

GRT b?dzie tokenem Ethereum ERC-20, który pos?u?y do alokacji zasobów systemowych. Produktywni indeksatorzy, kuratorzy i deleguj?cy mog? otrzymywa? pieni?dze z sieci na podstawie tego, ile wykonuj? pracy i ile posiadaj? GRT.

Kuratorzy otrzymuj? procent op?at za zapytania za podwykresy, na których sygnalizuj?, podczas gdy indeksatorzy otrzymuj? zach?ty do indeksowania (nowe wydanie) i op?aty za zapytania. Deleguj?cy otrzymuj? procent dochodu otrzymanego przez Indeksuj?cego, któremu deleguj?.

Gdzie mo?na kupi? wykres?

GRT mo?na kupi? na wiele sposobów. Jednak wiele osób uwa?a, ?e kupowanie go za po?rednictwem renomowanego ?wiatowego handlu, takiego jak Kraken, jest najwygodniejsz? opcj?.

Kraken jest konsekwentnie uznawany za jedn? z najbardziej bezpiecznych i niezawodnych gie?d kryptograficznych na ?wiecie, oprócz najni?szych op?at na rynku. Jest to wa?ne, poniewa? je?li usuniesz klucz prywatny GRT, odzyskanie ?rodków mo?e by? trudne, je?li nie niemo?liwe.

<<KUP Wykres>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? wykres [GRT] za gotówk??

Tak, je?li chcesz zachowa? bardziej konserwatywn? cen? wej?cia, mo?esz wykorzysta? u?rednianie kosztów w dolarach ze zleceniami z limitem, aby uzyska? pozycj? po cenie, z któr? czujesz si? komfortowo.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup wykresu w Europie?

Tak, zawsze mo?esz korzysta? ze ?róde? internetowych.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup wykresu?

Stop-loss pozwala na ustalenie limitu ceny dla okre?lonej kwoty GRT, a Twoje zlecenie zostanie zrealizowane, je?li i kiedy cena osi?gnie ten poziom. Je?li jednak GRT pójdzie prosto do nieba, Twój zakup mo?e nigdy nie zosta? zrealizowany.

<<KUP Wykres>>

Wniosek

Tokeny zbudowane na Ethereum maj? wiele zalet. Korzystaj?c z puli Uniswap Liquidity, mo?esz natychmiast zamieni? swój ETH, UNI, a nawet opakowany Bitcoin na GRT. Najlepsze jest to, ?e wszystko odbywa si? w sposób zdecentralizowany!


<<KUP Wykres>>


Oficjalna strona Wykresu - https://thegraph.com/

Eksplorator wykresów - https://thegraph.com/explorer/

Wykres na Twitterze - https://twitter.com/graphprotocol

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne