Jak i gdzie kupi? Tezos [XTZ] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Chcesz przej?? od razu do sedna? Tezos mo?na kupi? na eToro.

S?ysza?e? o Tezos i zastanawiasz si?, gdzie mo?esz je zdoby?? Przeczytaj nasz przewodnik dla pocz?tkuj?cych, aby dowiedzie? si?, jak go kupi? ju? teraz!

Tezos, podobnie jak inne technologie blockchain, jest zdecentralizowan? sieci?. Z warto?ci? rynkow? oko?o 2 miliardów dolarów ta cyfrowa waluta ma du?e pole do wzrostu.

W przeciwie?stwie do niektórych kryptowalut, ta mo?e „samodzielnie si? poprawia?”. Eliminuje to potrzeb? podzia?u dwóch niezale?nych ?a?cuchów bloków.

O Tezos XTZ

Tezos to publiczny blockchain oparty na inteligentnych kontraktach. Tezos stara si? zapewni? bardziej zaawansowan? infrastruktur?, która mo?e ewoluowa? i ulepsza? si? z biegiem czasu bez ryzyka hard forka.

Od samego pocz?tku zarówno Bitcoin, jak i Ethereum cierpi? z powodu tego problemu. Osoby posiadaj?ce XTZ mog? decydowa? o zmianach protoko?u proponowanych przez programistów Tezos.

Ten otwarty system twierdzi, ?e jest „bezpieczny, zmodernizowany i zbudowany z my?l? o trwa?o?ci” i twierdzi, ?e jego inteligentny j?zyk kontraktowy zapewnia precyzj? niezb?dn? w przypadku u?ycia o wysokiej warto?ci.


<<KUP Tezos>>


Co to jest Tezos XTZ?

Tezos twierdzi, ?e jego podej?cie czyni go odpornym na przysz?o?? i ?e „pozostanie najnowocze?niejszy w dalekiej przysz?o?ci”, co oznacza, ?e mo?e dostosowa? si? do zmian w systemach opartych na blockchain.

Technologia le??ca u podstaw Tezos zosta?a po raz pierwszy zasugerowana w bia?ej ksi?dze opublikowanej we wrze?niu 2014 r. G?ówna sie? Tezos mia?a swoj? premier? cztery lata pó?niej, po wielu niepowodzeniach.

Tezos to „samodzielna ksi?ga kryptograficzna”, która jest jedn? z jej najwa?niejszych funkcji. Oznacza to, ?e za ka?dym razem, gdy kto? kupuje Tezos, g?osuje nad przysz?? ?cie?k? cyfrowej waluty.

Ta administracja przez posiadaczy tokenów ma szerokie mo?liwo?ci. Zawiera nie tylko inicjatywy fundraisingowe Tezos, ale tak?e inne ?ród?a finansowania.

<<KUP Tezos>>

Kim s? za?o?yciele Tezos XTZ?

Arthur Breitman by? autorem bia?ej ksi?gi Tezos i u?y? pseudonimu LM Goodman, aby odda? ho?d Satoshi Nakamoto.

Twierdzi?, ?e jedn? z g?ównych wad Bitcoina by? brak ram zarz?dzania, które przyjmowa?yby wk?ad u?ytkowników, a liczba nowych walut nie mog?a zosta? stworzona na tej platformie.

On i jego ?ona Kathleen za?o?yli firm? o nazwie Dynamic Ledger Solutions, której zadaniem by?o tworzenie oprogramowania protoko?u Tezos. Fundacja Tezos pó?niej kupi?a t? korporacj?, aby upewni? si?, ?e posiada wszystkie prawa autorskie do sieci.


<<KUP Tezos>>

Co sprawia, ?e Tezos jest wyj?tkowy?

Staking jest standardow? praktyk? w ?a?cuchach blokowych, ale Tezos oferuje wyj?tkowe podej?cie. Pieczenie pozwala uczestnikom uczestniczy? w zarz?dzaniu sieci? poprzez efektywne obstawianie 8000 XTZ. Daje to ludziom bodziec finansowy, by byli prawdomówni.

Piekarze otrzymuj? nast?pnie czteroetapowy mechanizm g?osowania nad sugerowanymi zmianami w kodzie kryptowaluty, co trwa oko?o 23 dni. Propozycje, które zyskuj? przyt?aczaj?ce poparcie opinii publicznej, s? poddawane testom w sieci testowej przez 48 godzin, zanim zostan? formalnie przyj?te, je?li uzyskaj? super wi?kszo?? g?osów.

Tezos wyró?nia si? równie? tym, ?e zacz?? by? u?ywany przez znane firmy. Francuski gigant bankowy Societe Generale powiedzia? we wrze?niu 2020 r., ?e wykorzysta t? technologi? do testowania z blockchainem i cyfrow? walut?.

Stakowanie Tezos jest teraz obs?ugiwane przez g?ówne gie?dy kryptowalut, takie jak Binance i Coinbase, co pozwala u?ytkownikom zdobywa? nagrody w oparciu o posiadan? ilo?? XTZ. Nie jest to funkcja, któr? mo?na znale?? w wielu tre?ciach cyfrowych.


<<KUP Tezos>>


Gdzie mo?na kupi? Tezos XTZ?

Wi?kszo?? g?ównych gie?d, takich jak Binance, Coinbase i inne, sprzedaje XTZ, w skrócie znany równie? jako „tez”. XTZ jest powi?zany z pieni?dzmi fiducjarnymi, a tak?e wieloma innymi walutami, takimi jak Bitcoin, poprzez pary handlowe.

Aby kupi? Tezos na gie?dzie, musisz najpierw utworzy? i uwierzytelni? konto, podaj?c kilka prywatnych informacji. B?dziesz móg? zacz?? kupowa? Tezos, gdy gie?da zatwierdzi Twoje zg?oszenie.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Tezos XTZ za gotówk??

Tezos mo?na naby? za pomoc? papierowej waluty na gie?dach kryptowalut. Pozwalaj? one kupowa? monety w euro, funtach, dolarach i innych walutach. Tezos mo?na kupi? od razu na gie?dzie kart? kredytow?/debetow? lub przelewem bankowym.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Tezos XTZ w Europie?

Tezos (XTZ) mo?na kupi? na wiele sposobów. Aby rozpocz??, musisz otworzy? konto na gie?dzie kryptowalut.

Po drugie, musisz wp?aci? pieni?dze (dolary, euro itp.) na swój portfel/konto wymiany za pomoc? karty debetowej lub kredytowej. Je?li masz jakie? monety kryptograficzne, mo?esz je równie? wp?aci? do portfela wymiany. Nast?pnie mo?na kupi? monet? Tezos. Sko?czone!

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Tezos [XTZ]?

Mo?esz kupi? bitcoin po podj?ciu decyzji, gdzie otworzy? konto maklerskie kryptowaluty i wybraniu portfela kryptowalutowego. Tezos mo?na rzeczywi?cie kupi? w taki sam sposób, jak akcje: z limitami i zleceniami handlowymi.

Kiedy dokonujesz ruchu ceny, p?acisz aktualn? cen? rynkow? za Tezos. Je?li z?o?ysz zlecenie z limitem, Twój zakup zostanie dokonany tylko wtedy, gdy cena rynkowa zrówna si? z warto?ci? zlecenia z limitem.


<<KUP Tezos>>

Wniosek

Tezos to realna alternatywa dla tradycyjnych produktów finansowych w ró?nych bran?ach. Tezos ma du?y potencja? wzrostu, ale wci?? jest ryzykownym przedsi?wzi?ciem.

Trudno powiedzie?, czy Tezos mia?by wystarczaj?ce korzy?ci w stosunku do Ethereum, aby zwi?kszy? swój udzia? w rynku, gdy Ethereum przechodzi na mechanizm dowodu stawki.


<<KUP Tezos>>

Oficjalna strona Tezos https://tezos.com/

Konto Tezos na Twitterze https://twitter.com/tezos

Bia?a ksi?ga Tezos https://tezos.gitlab.io/


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne