Jak i gdzie kupi? TerraUSD [UST] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

UST jest dobrze znan? monet? mi?dzy?a?cuchow?, co oznacza, ?e mo?e by? u?ywana z ró?nymi protoko?ami blockchain (np. Solana, Terra i Ethereum). Odbywa si? to za pomoc? protoko?u pomostowego „Dropship”, który zosta? zainspirowany gr? komputerow? StarCraft.

UST mo?e by? rozproszony w wielu rozproszonych aplikacjach finansowych dzi?ki protoko?owi pomostowemu. Terra zamierza, aby moneta by?a kamieniem w?gielnym pod przysz?y rozwój ca?ego ?wiata kryptowalut, dzi?ki swoim funkcjom mi?dzy?a?cuchowym.


<<Kup TerraUST>>

O TerraUSD [UST]

TerraUSD to rodzaj kryptowaluty stworzonej w Korei i opartej na sieci Terra. Jest powi?zany z dolarem ameryka?skim w stosunku 1:1. Stablecoins to kryptowaluty powi?zane ze stabilnymi aktywami i mog? by? korzystne dla inwestorów kryptograficznych podczas niestabilno?ci rynku.

Na zdecentralizowanych gie?dach (DEX) monet? mo?na stawia?, wymienia? i hodowa? p?ynno??, a nast?pnie mo?na jej u?y? do zakupu produktów na zatwierdzonych stronach internetowych, które wykorzystuj? program PaywithTerra.


<<Kup TerraUST>>

Co to jest TerraUSD [UST]?

TerraUSD (UST) jest 61. najcenniejsz? kryptowalut? na ?wiecie, z kapitalizacj? rynkow? 2 367 596 118 USD. TerraUSD jest obecnie notowana po 1 USD, co oznacza wzrost o 0,079 procent od wczorajszej ceny. W ci?gu ostatnich 24 godzin ceny waha?y si? mi?dzy 1,01 a 0,996613 USD. Wszystkie warto?ci podane s? w dolarach ameryka?skich i zosta?y ostatnio zaktualizowane o 04:08 UTC 30 sierpnia 2021 r.

Stablecoins w dolarach ameryka?skich umo?liwia wymian? monet bez wymiany na i z waluty ameryka?skiej. Stablecoins mog? czerpa? korzy?ci ze zdecentralizowanych finansów (stakowania i innych zach?t), unikaj?c jednocze?nie niestabilno?ci innych tokenów kryptowalut. Jak donosi blog TerraUSD, projekt ma na celu rozwi?zanie problemów, z których znane s? stablecoiny.


<<Kup TerraUST>>

Kim s? za?o?yciele TerraUSD [UST]?

Terra (LUNA) zosta?a za?o?ona w kwietniu 2019 roku przez Do Kwona i Daniela Shina. Zadebiutuj? TerraUSD na Bittrex Global we wrze?niu 2020 roku.

Od tego czasu TerraUSD przewy?szy?a wiele stabilnych konkurentów na rynku, w tym GUSD (Gemini) i PAX (Paxos). Terra to natywny blockchain TerraUSD, który stworzy? Terraform Labs (spó?ka zale?na Terra Alliance).

Terraform Labs jest prowadzony przez Do Kwona, który jest równie? dyrektorem generalnym firmy. W przesz?o?ci pracowa? jako programista dla Microsoft i Apple. By? tak?e za?o?ycielem i dyrektorem generalnym Anafi, firmy dostarczaj?cej zdecentralizowane technologie bezprzewodowych sieci kratowych. Forbes umie?ci? Kwona na swojej li?cie najbardziej odnosz?cych sukcesy przedsi?biorców w wieku poni?ej 30 lat.

Co sprawia, ?e TerraUSD [UST] jest wyj?tkowa?

TerraUSD to moneta stabilna o sta?ej warto?ci algorytmicznej w stosunku do ca?kowitej ceny nowo wyprodukowanych monet stabilnych. Aby wyemitowa? 1 TerraUSD, nale?y spali? 1 zasób rezerwowy LUNA. Wydaje si?, ?e system finansowy TerraUSD skaluje si? niemal w niesko?czono??, umo?liwiaj?c projektom DeFi osi?gni?cie pe?nego potencja?u.

TerraUSD i TerraKRW (ich stablecoin powi?zany z korea?skim Won) dziel? 100% p?ynno?ci w ekosystemie Terra, co oznacza, ?e mo?esz wymieni? TerraUSD na TerraKRW (ich stablecoin powi?zany z korea?skim Won) po niskich kosztach.

U?ytkownicy TerraUSD mog? równie? zarabia? pasywne pieni?dze dzi?ki sta?ej stopie procentowej protoko?u Anchor. Anchor to program finansowania, który gwarantuje 20% oprocentowanie inwestycji UST.


<<Kup TerraUST>>


Gdzie mo?na kupi? TerraUSD?

Aby kupi? TerraUSD (UST), b?dziesz potrzebowa? Bitcoin lub Ether, aby wymieni? token na gie?dach, na których jest on notowany. W?ród tych gie?d s? KuCoin, Uniswap (V2), Bittrex, Bitfinex, Gate.io, PancakeSwap (V2), Sushiswap, Terraswap, 1inch Exchange, MEXC, OpenOcean i DODO BSC.

Porównaj opcje wp?at, akceptowane pieni?dze fiducjarne i op?aty, aby znale?? gie?d?, na której mo?esz kupowa?, handlowa? i wymienia? UST. Aby do??czy? bezpo?rednio do dostawcy, kliknij Przejd? do witryny.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? TerraUSD [UST] za gotówk??

Nie.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup TerraUSD w Europie?

Setki witryn s? gotowe, aby zapewni? Ci dost?p do milionów kryptowalut na ca?ym ?wiecie. Aby wybra? ten, który jest dla Ciebie idealny, musisz dowiedzie? si?, które funkcje s? dla Ciebie najwa?niejsze.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup TerraUSD [UST]?

Nie b?dziesz handlowa? ka?d? kryptowalut? na Binance; zamiast tego mo?esz skierowa? si? do Bittrex, znanej gie?dy do handlu kryptowalutami.


<<Kup TerraUST>>

Wniosek

Sugeruje si?, aby? do??czy? do ró?nych platform, poniewa? kiedykolwiek TerraUSD jest tam publikowana, zapewnia traderom, którzy s? ju? zarejestrowani, ogromny wolumen obrotu, co oznacza, ?e b?dziesz mia? fantastyczne mo?liwo?ci handlowe!Oficjalna strona TerraUSD https://www.terra.money

Konto TerraUSD na Twitterze https://twitter.com/terra_money

TerraUSD Etherscan https://etherscan.io/token/0xa47c8bf37f92aBed4A126BDA807A7b7498661acD

<<Kup TerraUST>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne