Jak i gdzie kupi? Terra Virtua Kolect [TVK] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Terra Virtua Kolect to wielostronne forum ekosystemu non-fungible tokenów (NFT), które zapewnia kontrolowany rynek dla twórców i kolekcjonerów NFT do interakcji.

Dzisiejsza cena Terra Virtua Kolect na ?ywo wynosi 0,246446 USD przy 24-godzinnym obrocie na poziomie 15 872 850 USD. Ostateczna aktualizacja warto?ci z TVK do ceny USD w czasie rzeczywistym. Terra Virtua Kolect wzros?a o 3,06% w ci?gu ostatnich 24 godzin.

<<KUP Terra Virtua Kolect>>

O Terra Virtua Kolect TVK

Terra Virtua ma przyjemno?? og?osi?, ?e pozyska?a 2,5 miliona dolarów na inwestycje w dalszy rozwój pierwszego masowego ekosystemu NFT. W?ród inwestorów znale?li si? Woodstock, Hashed, NGC Ventures, LD Capital, fundacja YBB, AU21 Capital, Twin Apex Ventures, Amplifi.vc, Moonrock Capital i Rarestone Capital.

W trzech rundach sprzeda?y tokenów projekt Terra Virtua Kolect zebra? 2,6 miliona dolarów. Legendary Entertainment i Paramount Pictures to dwaj najwi?ksi i g?ówni wspó?pracownicy Terra Virtua w dziedzinie cyfrowej kolekcji.

Terra Virtua rozpocz??a dzia?alno?? jako projekt w 2017 r., ale jej token u?ytkowy, TVK, rozpocz?? handel dopiero 16 grudnia 2021 r.

<<KUP Terra Virtua Kolect>>

Co to jest Terra Virtua Kolect TVK?

Paliwo Terra Virtua, Kolect, otwiera zupe?nie nowy wszech?wiat wolno?ci, przygód i aspiracji.

Wykorzystaj to, co najlepsze, i po??cz je w jedn? niesamowit? spo?eczno?? spo?eczno?ciow?, skupion? na fanach. Aktualny ranking CoinMarketCap to #339, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 134 641 104 USD. W obiegu znajduje si? 546 329 992 monet TVK i max. dostawa 1 200 000 000 monet TVK.

Terra Virtua Kolect to internetowa, komputerowa i mobilna platforma AR/VR.

<<KUP Terra Virtua Kolect>>

Kim s? za?o?yciele Terra Virtua Kolect TVK?

Gary Bracey to genialny mózg, który stworzy? Terra Virtua. Jego kariera w grach trwa?a ponad 35 lat, od Ocean Software po Digimask, zanim za?o?y? firm? NFT (któr? opracowa?).

Jawad Ashra jest prezesem i wspó?za?o?ycielem Terra Virtua. Przed do??czeniem do platformy pracowa? w bran?y ubezpiecze?, handlu energi?, zarz?dzania ryzykiem i aplikacji mobilnych.

<<KUP Terra Virtua Kolect>>

Co sprawia, ?e Terra Virtua Kolect TVK jest wyj?tkowa?

Terra Virtua umo?liwia konsumentom posiadanie sztuki wizualnej, któr? mo?na ogl?da? zarówno cyfrowo, jak i w rzeczywisto?ci rozszerzonej, umo?liwiaj?c im dzielenie si? produktami cyfrowymi z rówie?nikami i wymian? w ramach ekosystemu.

System transakcyjny do handlu i kupowania NFT, aplikacja mobilna do korzystania z NFT z rozszerzon? rzeczywisto?ci? oraz aplikacja na PC do przegl?dania NFT w ?rodowiskach 3D wydaj? si? by? sk?adnikami systemu Terra Virtua.

<<KUP Terra Virtua Kolect>>

Gdzie mo?na kupi? Terra Virtua Kolect TVK?

Handel i globalne inwestycje na wielu tokenach TVK sta?y si? op?acalne i podkre?laj? open source, aby u?atwi? je wszystkim zainteresowanym kandydatom i przekszta?ci? potencjalnych konsumentów w cz?stych handlowców. Oto niektóre z najbardziej niezawodnych transakcji; Uniswap, BitMax, Binance i 1 cal,<<KUP Terra Virtua Kolect>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Terra Virtua Kolect TVK

Ile monet Terra Virtua Kolect TVK znajduje si? obecnie w obiegu?

Wiele stron jest nagradzanych tokenami, na przyk?ad pracownicy firmy i inwestorzy. Okres nabywania uprawnie? do tokenów TVK wynosi od roku do 24 miesi?cy. Chocia? szacunkowa ilo?? dostarczonych monet wynosi 1 200 000 000 TVK.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Terra Virtua Kolect TVK?

Aby zapewni? bezpieczne i poufne wyst?powanie danych klientów, moneta TVK jest monet? u?ytkow? w oparciu o standard ERC-20.

Od jakich czynników zale?y cena Terra Virtua Kolect TVK?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? TVK.

Wniosek

W zwi?zku z tym mo?na zacytowa?, ?e tokeny Terra Virtua Kolect TVK zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,247 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e TVK pob?ogos?awi?a handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznej, zró?nicowanej i op?acalnej polityce transakcyjnej.
<<KUP Terra Virtua Kolect>>

Oficjalna strona Terra Virtua Kolect TVK - https://terravirtua.io/


Terra Virtua Kolect TVK Medium - https://medium.com/terravirtua/introducing-terra-virtua-tokenomics-aeb8a86f9dd7

Terra Virtua Kolect TVK Twitter - https://twitter.com/terra_virtua


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne