Avatar

Opublikowany

włączony

Terra reklamuje si? jako sie? p?atno?ci blockchain nowej generacji, nap?dzana w?asnym tokenem LUNA i po??czona ze stablecoinami. Terra to protokó? blockchain warstwy 1 z funkcjami inteligentnych kontraktów, który dzia?a jako ekosystem fintech skoncentrowany na p?atno?ciach, wykorzystuj?cy algorytmiczne stablecoiny, których warto?? jest utrzymywana na sta?ym poziomie dzi?ki wewn?trznym algorytmom.

<<Kup Terra>>

O Terra

Terra to technologia blockchain, która zasila stabilne globalne sieci p?atnicze o stabilnych cenach dzi?ki stabilnym monetom fiat-pegged. Terra, zgodnie ze swoj? bia?? ksi?g?, integruje stabilno?? rynku i powszechne stosowanie walut fiducjarnych z odporno?ci? na cenzur? Bitcoina (BTC), aby zapewni? szybkie i ekonomiczne transakcje.

Tworzenie Terra rozpocz??o si? w styczniu 2018 r., a mainnet uruchomiono w kwietniu 2019 r. Teraz zapewnia stabilne monety powi?zane z dolarem ameryka?skim, po?udniowokorea?skim wonem, mongolskim tugrikiem i koszykiem walut Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego, z dodatkowymi alternatywami w drodze .

Natywny token Terra, LUNA, s?u?y do utrzymywania stabilnej ceny stablecoinów protoko?u. Posiadacze LUNA mog? równie? przesy?a? i g?osowa? na pomys?y dotycz?ce zarz?dzania, czyni?c z niej token zarz?dzania.


<<Kup Terra>>

Co to jest Terra [LUNA]?

Terra USD jest chroniona wy??cznie algorytmami kontraktów smart i walut? LUNA, a nie pieni?dzmi ameryka?skimi. Z drugiej strony, USDT, najwi?kszy stablecoin pod wzgl?dem kapitalizacji rynkowej, by? reklamowany przez swojego operatora, Tether, jako wspierany przez dolary ameryka?skie. Tether zosta? ukarany grzywn? w wysoko?ci 41 mln USD za sk?adanie fa?szywych o?wiadcze? o swoich rezerwach, gdy ustalono, ?e USDT jest w du?ej mierze zabezpieczony papierami komercyjnymi, certyfikatami depozytowymi i bonami skarbowymi USA.

Terra opiera si? na pakiecie Cosmos SDK i wykorzystuje delegowany konsensus dotycz?cy dowodu udzia?u, który jest gwarantowany przez zdecentralizowane walidatory, które rozwi?zuj? transakcje za op?at?. Walidatorzy i interesariusze mog? równie? g?osowa? w ramach konsensusu sieci, z si?? g?osu proporcjonaln? do przydzielonego udzia?u. Aby chroni? sie?, wybieranych jest 130 aktywnych walidatorów z najwi?ksz? liczb? tokenów LUNA.

stablecoiny Terra s? stabilnymi monetami obliczeniowymi, co oznacza, ?e protokó? jest zbudowany na algorytmach w celu osi?gni?cia stabilno?ci cen. Na przyk?ad warto?? UST wynosi 1 USD i powinna pozosta? sta?a dzi?ki tokenowi LUNA. Kiedy poda? UST spadnie poni?ej 1 USD, LUNA zwi?ksza poda?, aby utrzyma? UST powi?zany z dolarem.

<<Kup Terra>>

Kim s? za?o?yciele Terra [LUNA]?

Daniel Shin i Do Kwon stworzyli Terra w styczniu 2018 roku. Inicjatywa ta mia?a na celu przyspieszenie przyj?cia technologii blockchain i kryptowalut poprzez skupienie si? na stabilno?ci cen i u?yteczno?ci. Kwon zosta? mianowany dyrektorem generalnym Terraform Labs, firmy, która stworzy?a Terra.

Shin by? wspó?za?o?ycielem i liderem Ticket Monster, cz?sto znanego jako TMON, du?ej po?udniowokorea?skiej witryny e-commerce, zanim wymy?li? Terra. Nast?pnie by? wspó?za?o?ycielem Fast Track Asia, inkubatora startupów, który pomaga przedsi?biorcom przekszta?ca? ich pomys?y w w pe?ni dzia?aj?ce firmy.

Anyfi, firma dostarczaj?ca zdecentralizowane technologie bezprzewodowej sieci kratowej, zosta?a stworzona przez Kwona i pe?ni? funkcj? jej dyrektora generalnego. Pracowa? równie? dla Microsoft i Apple jako programista.

<<Kup Terra>>

Co sprawia, ?e Terra jest wyj?tkowa?

Terra twierdzi, ?e u?ywanie przez ni? stabilnych monet z wi?zaniem fiat wyró?nia j? na tle konkurencji, ??cz?c nieograniczone korzy?ci kryptowalut z codzienn? stabilno?ci? rynkow? waluty fiducjarnej. Utrzymuje swój peg jeden do jednego dzi?ki algorytmowi, który dostosowuje poda? stablecoin w odpowiedzi na popyt. Czyni to poprzez motywowanie posiadaczy LUNA do handlu LUNA i stablecoinami po lukratywnych kursach wymiany, zgodnie z potrzebami, aby zwi?kszy? lub zmniejszy? poda? stablecoin w celu zaspokojenia popytu.

Terra wspó?pracuje z ró?nymi systemami p?atno?ci, g?ównie w regionie Azji i Pacyfiku. Terra og?osi?a wspó?prac? z Chai, po?udniowokorea?sk? aplikacj? do p?atno?ci mobilnych, w lipcu 2019 r., w ramach której transakcje dokonywane za po?rednictwem aplikacji na platformach e-commerce b?d? przetwarzane w sieci blockchain Terra. Akceptant jest obci??any (?rednio) op?at? w wysoko?ci 2–3 procent za ka?d? transakcj?.

Terra jest równie? wspierana przez Terra Alliance, zbiór firm i platform d???cych do akceptacji Terra. W lutym 2019 r. firma poinformowa?a, ?e partnerstwo obejmowa?o platformy e-commerce z dziesi?ciu ró?nych krajów, z ??czn? baz? u?ytkowników licz?c? 45 milionów ludzi i ca?kowit? warto?ci? towarów 25 miliardów dolarów.

<<Kup Terra>>

Gdzie mo?na kupi? Terra [LUNA]?

Natywny token Terra, LUNA, jest dost?pny do handlu z walutami fiat, stablecoinami i innymi kryptowalutami na wielu gie?dach kryptowalut, w tym Huobi, Bitfinex i Upbit.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak zabezpieczona jest Terra?

Blockchain Terra jest zabezpieczony za pomoc? procesu konsensusu opartego na Tendermint, w którym posiadacze tokenów LUNA wystawiaj? swoje tokeny jako zabezpieczenie w celu potwierdzenia transakcji, z wyp?atami proporcjonalnymi do kwoty zainwestowanej LUNA. Posiadacze tokenów mog? potencjalnie wybiera? osoby do weryfikacji transakcji w ich imieniu i udzia?u w zyskach. Terra zapewnia równie? w?z?om walidacyjnym dalsze porady dotycz?ce utrzymania bezpiecze?stwa sieci.

Czy mog? kupi? Terra [LUNA] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu LUNA za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Terra [LUNA] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Terra [LUNA]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? LUNA.

<<Kup Terra>>

Oficjalna strona Terra – https://terra.money/

Terra Twitter – https://twitter.com/terra_money

Terra Medium – https://medium.com/terra-money

Terra Reddit – https://reddit.com/r/terraluna


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne