Jak i gdzie kupi? Tellor [TRB] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony


Tellor to zdecentralizowana, godna zaufania wyrocznia oparta na Ethereum dla zdecentralizowanych rozwi?za? finansowych (DeFi) (DApps).

Przy obecnej warto?ci akcji wynosz?cej 92 898 760 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #379. W obiegu znajduje si? 1 952 766 monet TRB.

<<KUP Teller>>

O Tellor TRB

Tellor zosta? za?o?ony w 2019 roku przez zespó? z siedzib? w Stanach Zjednoczonych w celu rozwi?zania boskiego dylematu w ?a?cuchu Ethereum (ETH).

Zespó? Tellora stworzy? równie? Daxia, protokó? derywatów oparty na Ethereum. Daxia wygenerowa?a tokeny, które wskazywa?y d?ug? lub krótk? po?ow? pary handlowej, a do wdro?enia tego protoko?u konsensusu potrzebna by?a wyrocznia. W rezultacie narodzi? si? Tellor, zdecentralizowana, specjalnie zbudowana alternatywa Oracle.

Tellor dzia?a, umo?liwiaj?c u?ytkownikom wysy?anie zapyta? do sieci Oracle, gdzie tokeny TRB s? wykorzystywane jako zach?ta dla górników do wybrania okre?lonego zapytania.


<<KUP Teller>>

Co to jest Tellor TRB?

Tellor to zdecentralizowana kryptowaluta, która obecnie oferuje kana? cenowy co 10 minut. G?ównym problemem jest szybko?? i mo?liwe koszty, ale cenzurowanie lub manipulowanie danymi jest zdecentralizowane i kosztowne. Bod?ce ekonomiczne s? równie? prawid?owo ustawione, aby zapewni? wystarczaj?c? gwarancj? ?ywotno?ci, nawet gdy sie? Ethereum jest obci??ona.

Tellor wykorzystuje teori? gier i bod?ce krypto-ekonomiczne, aby zapewni? bezpiecze?stwo systemu, podobnie jak w przypadku warstw, w których zastosowano te podej?cia do zawarcia umowy.

<<KUP Teller>>

Kim s? za?o?yciele Tellor TRB?

Brenda Loya i Michael Zemrose s? wspó?za?o?ycielami Tellor.

Brenda Loya jest prezesem i wspó?za?o?ycielk? Tellor. Wcze?niej by?a wiceprezesem i g?ównym programist? w Daxia w dyscyplinach blockchain, trwa?o?ci i data science. By?a równie? statystyk? nadzorcz? w Wydziale Pracy i zarz?dzania szkoleniami.

Michael Zemrose jest wspó?za?o?ycielem Tellor i by?ym dyrektorem operacyjnym Daxii. Pracowa? równie? jako trener dla w?a?cicieli ma?ych firm w Real Elevation.<<KUP Teller>>

Co sprawia, ?e Tellor TRB jest wyj?tkowy?

Moneta TRB to kryptowaluta oparta na Ethereum, która stanowi podstaw? platformy Tellor.

W dalszej kolejno?ci inni konsumenci, którzy pragn? tych samych danych, i tak mog? p?aci? wi?cej, jeszcze bardziej zach?caj?c górników. Co 10 minut wyrocznia wybiera najlepiej finansowane zapytanie i rzuca wyzwanie górnikom, którzy zdecydowali si? je rozwi?za?.

Nast?pnie, gdy górnicy mog? przes?a? swoj? strategi? PoW i dane poza ?a?cuchem do kontraktu Oracle w celu oceny. Dane wej?ciowe s? nast?pnie sprawdzane i zapisywane w ?a?cuchu przez wyroczni?. Kiedy tak si? dzieje, górnicy s? ostatecznie wynagradzani za swoj? prac?. Ka?dy, kto posiada monety TRB, mo?e zakwestionowa? zasadno?? wydobycia warto?ci, ale musi to zrobi? w ci?gu 24 godzin, p?ac?c koszt sporu.

<<KUP Teller>>

Gdzie mo?na kupi? Tellor TRB?

Tellor TRB jest przedmiotem obrotu na wielu gie?dach. Najbardziej znane gie?dy kupna i sprzeda?y TRB to: Binance, Mandala Exchange, Huobi Global, OKEx i Coinbase Exchange.

<<KUP Teller>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Tellor TRB

Ile monet Tellor TRB znajduje si? obecnie w obiegu?

Od oko?o lutego 2021 r. Tellor (TRB) wyprodukowa? w obiegu 1 703 442 monet i potencjaln? zdolno?? produkcyjn? 1 707 842 sztuk.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Tellor TRB?

Tellor wykorzystuje metod? konsensusu proof-of-work, aby zdecentralizowa? bezpiecze?stwo sieci jako ca?o?ci. Górnicy musz? dostarcza? punkt danych poza ?a?cuchem oprócz rozwi?zania PoW.

Od jakich czynników zale?y cena Tellor TRB?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? TRB.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by zacytowa?, ?e tokeny Tellor TRB zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 47,72 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Tellor TRB pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Teller>>

Oficjalna strona Tellor TRB - https://tello.io/


Tellor TRB Twitter - https://twitter.com/WeAreTellor


Tellor TRB Medium - https://medium.com/@tello
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne