Jak i gdzie kupi? Telcoin (TEL) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Telcoin dzia?a jako ??cznik mi?dzy walutami fiducjarnymi a sektorem kryptowalut, wykorzystuj?c technologi? blockchain, aby umo?liwi? szybkie i tanie transakcje pieni??ne.

Telcoin, w przeciwie?stwie do innych kryptowalut, opiera si? na istniej?cej infrastrukturze dostarczanej przez jego partnerów telekomunikacyjnych. Wykorzystuje wiarygodno?? swoich klientów, baz? abonentów i zgodno?? z KYC, aby ?wiadczy? równie? us?ugi DeFi. Je?li doda dodatkowe us?ugi, zatrudni nowych operatorów i powi?kszy baz? klientów, powinien cieszy? si? sta?ym wzrostem.

<<Kup Telcoin>>

O Telcoinie

Telcoin Pte. Ltd. to firma kryptowalutowa z siedzib? w Singapurze, za?o?ona w lipcu 2017 r., która wykorzystuje technologi? blockchain do dostarczania zdecentralizowanych us?ug finansowych na dowolnym urz?dzeniu mobilnym. Telcoin Remittances, pierwszy produkt firmy, koncentruje si? na szybkich, tanich cyfrowych pieni?dzach na platformy mobilnego portfela i e-portfele. Przelewy Telcoin ??cz? si? z globaln? sieci? partnerów telekomunikacyjnych, przekazów pieni??nych i portfeli elektronicznych, aby przesy?anie pieni?dzy by?o proste, niedrogie i bezpieczne.<<Kup Telcoin>>

Co to jest Telcoin[TEL]?

Telcoin (TEL) to zdecentralizowana kryptowaluta oparta na Ethereum, która zosta?a uruchomiona w Singapurze w lipcu 2017 roku w celu stworzenia po??czenia mi?dzy kryptowalutami, blockchainem i sektorem telekomunikacyjnym.

Inicjatywa ma na celu wspó?prac? z liderami bran?y, takimi jak Verizon i AT&T, w celu wyeliminowania tarcia mi?dzy platformami rozliczeniowymi a mobilnymi pieni?dzmi.

G?ówny nacisk Telcoin to dzia?alno?? przekazów pieni??nych, która jest obecnie zdominowana przez Western Union. Telcoin po??czy? si?y z globalnymi firmami telekomunikacyjnymi i mobilnymi platformami pieni??nymi, aby zapewni? konsumentom szybkie, minimalne transfery cyfrowe do mobilnych systemów pieni??nych i e-portfeli.


<<Kup Telcoin>>

Kim s? za?o?yciele Telcoin[TEL]?

Paul Neuner, odnosz?cy sukcesy przedsi?biorca z ponad 12-letnim do?wiadczeniem w sektorach telekomunikacji i cyberbezpiecze?stwa, za?o?y? firm? Telcoin w 2017 roku. Uko?czy? Notre Dame, który mieszka? i pracowa? na ca?ym ?wiecie, w szczególno?ci na Bliskim Wschodzie i w Azji.

Neuner by? wcze?niej wspó?za?o?ycielem Mobius, firmy oferuj?cej mobilne no?niki danych z cyberbezpiecze?stwem. Sedona, rozwi?zanie nowej generacji do kontroli oszustw telekomunikacyjnych, które dostarcza suwerenne mobilne us?ugi finansowe, zosta?o stworzone przez niego w 2018 roku.<<Kup Telcoin>>

Co sprawia, ?e Telcoin jest wyj?tkowy?

Telcoin ma na celu przekszta?cenie zdecentralizowanych finansów w p?ynne, zautomatyzowane aplikacje nale??ce do u?ytkownika i dystrybucj? ich do ka?dego u?ytkownika telefonu komórkowego na ?wiecie za po?rednictwem telekomunikacji.

Telekomy, z ponad 5 miliardami u?ytkowników, s? w dobrej pozycji, aby zapewni? jak najwi?kszej bazie obecnych, dobrze znanych wiod?cych konsumentów us?ug dost?p do dóbr finansowych za po?rednictwem smartfonów

DeFi przekszta?ci?o bankowo??, umo?liwiaj?c tworzenie mobilnych, zrobotyzowanych, niepozornych aplikacji dost?pnych dla ka?dego, kto ma dost?p do Internetu, który dzia?a w kodzie, a nie za po?rednictwem instytucji po?rednich.<<Kup Telcoin>>

Gdzie mo?na kupi? Telcoin[TEL]?

Pomimo tego, ?e TEL jest bardzo cz?sto przedmiotem obrotu kryptowalut?, tylko kilka platform pozwala na zakup tokenów TEL za pieni?dze fiducjarne. Tokeny TEL mo?na kupi? za pomoc? kryptowalut, takich jak Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) (ETH).

Oto najlepsze gie?dy do kupowania, sprzedawania i handlu Telcoin (TEL) w tej chwili:

  • KuCoin
  • Uniswap
  • Stabilizator
  • Wymiana 1 cala
  • Sushiswap
  • Bilaxy

<<Kup Telcoin>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Telcoin[TEL] za gotówk??

TEL nie mo?na kupi? bezpo?rednio za gotówk?. Mo?esz jednak naby? Bitcoin na rynkach takich jak LocalBitcoins, a nast?pnie przenie?? swój bitcoin na odpowiednie gie?dy AltCoin, aby doko?czy? pozosta?e procesy.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Telcoin[TEL] w Europie?

Tak, Europa jest jednym z najbardziej dost?pnych rynków do zakupu kryptowalut. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?esz za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy kryptowalut, takie jak Coinbase i Coinmama. Bunq, N26 i Revolut to trzy najpopularniejsze banki internetowe w Europie.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Telcoina?

Najbardziej op?acaln? metod? jest zakup Telcoina za pomoc? przelewu bankowego.

<<Kup Telcoin>>

Telcoin Oficjalna strona internetowa – https://www.telco.pl/

Telcoin Twitter – https://twitter.com/telcoin_team

Telcoin Medium – https://medium.com/@telcoin

Telcoin Reddit – https://reddit.com/r/telcoinCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne