Jak i gdzie kupi? Syntropy (NOIA) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Syntropy przekszta?ca publiczny Internet w bezpieczny i zorientowany na u?ytkownika Internet, zapewniaj?c ujednolicon? warstw? z wbudowanymi zabezpieczeniami i szyfrowaniem oraz zwi?kszon? szybko?ci? dla wszystkiego i wszystkiego, co jest z nim powi?zane.

<<Kup Syntropi?>>

O Syntropii

Syntropy chce stworzy? internet zorientowany na u?ytkownika z wbudowanym szyfrowaniem i wydajno?ci?. Rozwi?zanie jest interoperacyjne z istniej?c? publiczn? infrastruktur? internetow? i b?dzie s?u?y? jako warstwa ujednolicaj?ca. Syntropia mo?e by? uwa?ana za rozwi?zanie warstwy 2 do zwi?kszania szybko?ci i skalowalno?ci ?a?cucha bloków, ale dla Internetu.

Po uruchomieniu wyeliminuje w?skie gard?a w starszej infrastrukturze i dziesi?ciokrotnie zwi?kszy pr?dko?? po??czenia internetowego. Do tego celu wykorzystywany jest Decentralized Autonomous Routing Protocol, technika inteligentnego routingu (DARP). DARP to globalna sie? w?z?ów, która obejmuje tysi?ce w?z?ów publicznych dzia?aj?cych w ka?dej znacz?cej infrastrukturze chmury. W rezultacie Syntropy zyskuje ogólno?wiatowy ?rodek do analizy i oceny wydajno?ci Internetu. Ogólnie rzecz bior?c, sie? b?dzie wysy?a? pakiety za po?rednictwem najbardziej wydajnych kana?ów, unikaj?c powolnych starszych tras. Ponadto operatorzy w?z?ów otrzymaj? rekompensat? w tokenach NOIA za ilo?? ruchu, jak? mog? przekazywa?, zapewniaj?c zach?t? finansow? do poprawy wydajno?ci.

<<Kup Syntropi?>>

Co to jest Syntropia [NOIA]?

Syntropia ma na celu rozwi?zanie problemów, takich jak bezpiecze?stwo, prywatno??, zarz?dzanie, wydajno??, niezawodno?? i nieefektywne wykorzystanie zasobów, które n?kaj? istniej?c? struktur? Internetu. Syntropynet powsta? w 2017 roku, a token NOIA zosta? wprowadzony 5 stycznia 2020 roku. Technologia ulega coraz wi?kszej decentralizacji, jednak do ??czenia i komunikacji, ca?a ta decentralizacja wymaga publicznego Internetu. Niestety, dzisiejszy Internet jest nadmiernie scentralizowany, co ogranicza prawdziw? demokratyzacj? technologiczn?. Syntropy decentralizuje Internet w jego rdzeniu bez nara?ania istniej?cej kompatybilno?ci protoko?ów. Prowadzi to do bezpieczniejszego i szybszego korzystania z Internetu, a tak?e prawdziwej decentralizacji.

Token NOIA s?u?y jako „gaz”, który umo?liwia u?ytkownikom Syntropy ??czenie i przenoszenie danych. NOIA odzwierciedla ca?kowit? jako?? danych wymienianych w ekosystemie Web3 jako technologia warstwy 1. Ustanawia pocz?tkowe zach?ty pieni??ne do tworzenia i obs?ugi tej sieci przez spo?eczno?? u?ytkowników i dla niej.

Tokeny s?u?? do ?ledzenia wszystkich po??cze? i danych przesy?anych przez dowolne urz?dzenie. W rezultacie token odzwierciedla warto?? pochodz?c? z przeka?nika internetowego, a tak?e jego podstawow? warto?? ekonomiczn?.

<<Kup Syntropi?>>

Kim s? za?o?yciele Syntropy [NOIA]?

Syntropy zosta? opracowany przez trzech ekspertów: Williama B. Nortona, Domantasa Jaskunasa, Jonasa Simanaviciusa, Domasa Povilauskasa.

William B. Norton jest wspó?za?o?ycielem i liderem Technical Liaison odpowiedzialnym za udost?pnianie sportów popularyzuj?cych wygodnym potencjalnym partnerom, klientom i dostawcom rozwi?zania segmentu oprogramowania NOIA, znanego jako programowalna sie?.

Jest równie? za?o?ycielem DrPeering. wcze?niej pracowa? jako g?ówny naukowiec w Console Join Inc. i zosta? liderem metodyki w IIX. Dodatkowo pracowa? jako ekspert ds. web peeringu w Panelu Doradczym ETICS. Zosta? wspó?za?o?ycielem i liderem ??cznika technicznego w Equinix.

Jonas Simanavicius jest wspó?za?o?ycielem i CTO w Syntropy oraz jest CTO w Clouder. Jonas zmieni? si? w programist? pakietów wspólnika w JPMorgan Chase& Co, programist? narz?dzi komórkowych i przedstawiciela w Techsnapp Ltd.

Domas Povilauskas jest wspó?za?o?ycielem i dyrektorem generalnym Syntropy oraz wspó?za?o?ycielem i dyrektorem generalnym Tellq.

Domantas Jaskunas jest wspó?za?o?ycielem i COO Syntropy, a tak?e wspó?za?o?ycielem Tellq. wcze?niej zosta? analitykiem w SilverSea Asset Management i asystentem finansowym w Gaotime.<<Kup Syntropi?>>

Co sprawia, ?e Syntropia jest wyj?tkowa?

Syntropy przekszta?ca publiczny Internet w bezpieczny i zorientowany na u?ytkownika Internet, wprowadzaj?c ujednolicon? warstw?, w której wbudowane jest szyfrowanie i optymalna wydajno??, a tak?e automatycznie aktywowane dla wszystkiego i wszystkiego, co jest z nim powi?zane.

Innowacyjna technologia jest interoperacyjna z obecn? infrastruktur? i protoko?ami internetowymi, ale dodaje krytyczn? warstw? programowalno?ci, która pozwala na pe?ne wykorzystanie zasobów. Eliminuje istniej?ce w?skie gard?a i ograniczenia systemowe, z definicji zapewnia bezpiecze?stwo i skuteczno?? oraz odblokowuje wy?szy potencja? skalowania przysz?ych technologii i us?ug.


<<Kup Syntropi?>>

Gdzie mo?na kupi? Syntropi? [NOIA]?

Binance jest jedn? z najpopularniejszych platform wymiany Bing NOIA, jednak mo?esz równie? kupi? NOIA z innych platform wymiany, takich jak KuCoin, Gate.io, Uniswap (V2), Bancor Network i Nash.


<<Kup Syntropi?>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Jaka jest ca?kowita liczba monet Syntropy (NOIA) w obiegu?

W obiegu znajduje si? 429 822 300 monet NOIA, z maksymaln? poda?? 1 000 000 000 monet NOIA.

Jaki jest mechanizm bezpiecze?stwa Syntropy Network?

Syntropy wykorzystuje algorytm PBFT do utrzymania bezpiecze?stwa danych, ale ca?e dane projektu zostan? zakotwiczone w publicznym blockchainie POW, aby poprawi? niezawodno?? ca?ego systemu danych projektu.

Od jakich czynników zale?y cena sieci NOIA [NOIA]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? NOIA.

<<Kup Syntropi?>>

Wniosek

Znaczenie relacyjnego ?a?cucha bloków ro?nie wraz z post?pem technologii blockchain. Aby ca?y sektor si? rozwija?, producenci musz? podj?? wspólny wysi?ek wspó?pracy w celu osi?gni?cia wspólnego efektu dostarczania technologii blockchain spo?ecze?stwu. Wysi?ki na rzecz udzia?u w rynku dla Dapps musz? wspó?pracowa?, aby wprowadza? nowych u?ytkowników do obszaru, a jest to znacznie prostsze, je?li korzystaj? oni ze swoich umiej?tno?ci i zasobów.

<<Kup Syntropi?>>

Syntropy Oficjalna strona internetowa – http://syntropynet.com/

Syntropy Medium – https://medium.com/syntropynet


Syntropy Twitter – https://twitter.com/Syntropynet

Syntropy Reddit – https://reddit.com/r/SyntropyNet

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne