Jak i gdzie kupi? Synthetix [SNX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Synthetix, jak ka?da inna kryptowaluta, jest teraz odpowiedni do ekspansji ni? kiedykolwiek wcze?niej. W tym artykule przedstawimy kilku naszym najlepszym brokerom i skarbcom kryptowalut, a tak?e dostarczymy dodatkowych informacji na ten temat.

O Synthetixie

W sieci Ethereum Synthetix (SNX) jest protoko?em p?ynno?ci instrumentów pochodnych. U?ytkownicy mog? u?ywa? tokena Synthetix do ?ledzenia warto?ci zewn?trznego zasobu. Na przyk?ad token USD monitoruje warto?? dolara ameryka?skiego.

Istnieje wiele zasobów syntetycznych, czyli „syntezatorów”, które ?ledz? ceny aktywów, takich jak indeksy, od towarów po pieni?dze fiducjarne. Zasadniczo, stosuj?c bezstronny system, system ten mo?e zapewni? niezmienny zapis danych handlowych dla aktywów w ?wiecie rzeczywistym.


<<Kup SNX>>

Co to jest Syntetyk [SNX]?

Synthetix to technologia globalnych finansów (DeFi), która umo?liwia u?ytkownikom handel zasobami krypto i niekrypto w ?a?cuchu bloków.

System oparty na blockchainie Ethereum (ETH) zapewnia u?ytkownikom dost?p do niezwykle p?ynnych zasobów syntetycznych (syntezatorów). Syntezatory monitoruj? i oferuj? zwroty z funduszy finansowych bez konieczno?ci bezpo?redniego utrzymywania aktywów.

Witryna aspiruje do dywersyfikacji bran?y bitcoin poprzez integracj? towarów innych ni? blockchain, daj?c u?ytkownikom dost?p do bardziej stabilnego sektora finansowego.

<<Kup SNX>>

Kim s? za?o?yciele Synthetix [SNX]?

Kain Warwick, a wi?c pod mark? Haven, zadebiutowa? w sieci we wrze?niu 2017 r. (HAV). Po roku firma zmieni?a nazw? na Synthetix.

Synthetix zosta? za?o?ony przez Kaina Warwicka, który jest równie? niewykonawczym cz?onkiem platformy detalicznej blueshift. Warwick wspó?pracowa? przy kilku innych inicjatywach kryptowalutowych przed stworzeniem Synthetix. Uruchomi? tak?e Pouncer, australijski serwis aukcyjny na ?ywo.

Dyrektor generalny projektu, Peter McKean, ma ponad 2 dekady kompetencji w zakresie tworzenia aplikacji. Wcze?niej pracowa? w ICL Fujitsu jako programista.

Jordan Momtazi, dyrektor operacyjny Synthetix, jest strategiem korporacyjnym, analitykiem bran?owym i mened?erem sprzeda?y, który od kilku lat pracuje z blockchain, kryptowalutami, p?atno?ciami cyfrowymi i platformami e-commerce.

Justin J. Moses, CTO, pracowa? wcze?niej w MongoDB jako dyrektor ds. in?ynierii oraz jako zast?pca lidera sektora in?ynierii w Lab49. By? tak?e cz?onkiem-za?o?ycielem Pouncer.


<<Kup SNX>>

Co sprawia, ?e Synthetix [SNX] jest wyj?tkowy?

Synthetix to platforma aktywów syntetycznych i zdecentralizowana gie?da (DEX). System jest skonfigurowany w taki sposób, aby u?ytkownicy mogli uzyska? dost?p do bazowych aktywów za po?rednictwem syntezatorów bez dalszego samodzielnego noszenia bazowej warto?ci.

U?ytkownicy mog? niezale?nie handlowa? i wymienia? syntezatory na stronie. Oferuje równie? pul? stawek, w której w?a?ciciele mog? obstawia? swoje tokeny SNX w zamian za cz??? op?at transakcyjnych Synthetix Exchange.

Platforma wykorzystuje wyrocznie, które s? mechanizmami inteligentnego dostarczania cen kontraktów, do ?ledzenia aktywów bazowych. Synthetix pozwala klientom handlowa? syntezatorami bez martwienia si? o p?ynno?? lub po?lizg. Eliminuje równie? korzystanie z po?redników zewn?trznych.

Tokeny SNX s? wykorzystywane jako zabezpieczenie wybitych aktywów syntetycznych. Oznacza to, ?e monety SNX s? przywi?zane do inteligentnej umowy za ka?dym razem, gdy emitowane s? syntezatory.

Od momentu powstania metoda zosta?a przeniesiona do g?ównej sieci Optimistic Ethereum, aby spróbowa? obni?y? ceny gazu sieciowego i obni?y? lub wyeliminowa? op?aty transakcyjne.


<<Kup SNX>>


Gdzie mo?na kupi? Synthetix [SNX]?

Tokeny SNX mo?na kupi? na popularnych gie?dach, takich jak Uniswap, Binance, OKEx, Coinbase Pro (V2)

SNX kosztuje obecnie 12,39 USD, plasuj?c 78 na 100 najlepszych kryptowalut na Coinmarketcap, a ostatnio wzros?a o 6,68 procent.

SNX zosta? opublikowany na kilku gie?dach kryptowalut. Jednak w przeciwie?stwie do innych aktywów kryptograficznych, nie mo?na ich kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?. Ty równie? mo?esz zdoby? ten token, kupuj?c Bitcoin na dowolnej gie?dzie fiat-to-crypto, a nast?pnie przesy?aj?c j? do gie?dy, która handluje t? monet?.

<<Kup SNX>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Gdzie mog? kupi? Synthetix [SNX] za gotówk??

Zostaniesz poproszony o podanie opcji p?atno?ci. Masz mo?liwo?? skorzystania z karty kredytowej/debetowej lub wp?aty bezpo?redniej. Korzystaj?c z karty kredytowej zap?acisz wi?kszy koszt, ale b?dziesz móg? dokona? transakcji od razu.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Synthetix [SNX] w Europie?

Je?li chcesz kupi? zasób, musisz otworzy? nowe konto wymiany kryptowalut. Rozwa? inne opcje, je?li obecnie nie masz konta na platformie obs?uguj?cej SNX.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Synthetix [SNX]?

Chocia? przelew bankowy jest ta?szy, ale trwa d?u?ej, niektóre kraje zapewniaj? tanie, szybkie wp?aty gotówkowe w zale?no?ci od miejsca zamieszkania.


<<Kup SNX>>

Wniosek

Aktualna warto?? Synthetix wynosi 12,43 USD, a wolumen obrotu w ci?gu ostatnich 24 godzin wyniós? 156 607 069 USD. Nasze ceny SNX na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin Synthetix zyska? 7,75 proc.


Je?li szukasz miejsca na zakup Synthetix, najlepszymi gie?dami, z których mo?esz teraz skorzysta?, s? Binance, FTX, OKEx, CoinTiger i Huobi Global.


Oficjalna strona internetowa Synthetix https://www.synthetix.io/

Konto Synthetix na Twitterze https://twitter.com/synthetix_io

Synthetix Etherscan https://etherscan.io/token/0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a 6f


<<Kup SNX>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne