Jak i gdzie kupi? symbol [XYM] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Symbol ma na celu pomóc firmom w redukcji kosztów, uproszczeniu procesów i usprawnieniu innowacji.

Z wycen? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 625 126 340 USD, CoinMarketCap konsekwentnie zajmuje 218 miejsce.

<<KUP Symbol >>

O symbolu XYM

Symbol, który zadebiutowa? w marcu 2021 r., wykorzystuje nowatorsk? struktur? hybrydow? (publiczno-prywatn?), która umo?liwia firmom czerpanie korzy?ci z przejrzysto?ci ?a?cuchów publicznych, a jednocze?nie pozwala na wdro?enie ogranicze? danych i szyfrowanych ?rodków komunikacji w celu uzyskania bardziej wra?liwych informacji.

Platforma Symbol to najlepsze w swojej klasie rozwi?zanie dla przedsi?biorstw typu blockchain, ze znaczn? popraw? wszechstronno?ci, bezpiecze?stwa, szybko?ci i funkcjonalno?ci.

Misj? NEM Group (firmy macierzystej) jest koordynacja, integracja i skoordynowanie wysi?ków w celu zach?cenia do rozwoju dopasowanego i stabilnego ekosystemu, który przyczyni si? do post?pu technologii blockchain dla przysz?ych pokole?.


<<KUP Symbol >>

Co to jest symbol XYM?

Symbol to bezpieczna i niezawodna kryptowaluta dla przedsi?biorstw, która zmniejsza tarcia biznesowe, zwi?kszaj?c przep?yw danych i innowacyjne my?lenie, aby przyspieszy? tworzenie, wymian? i zabezpieczenia aktywów.

XYM jest lokalnym lokalnym systemem monetarnym publicznego ?a?cucha bloków Symbolu i s?u?y jako g?ówny mechanizm transferu warto?ci w ?a?cuchu bloków.

Po czterech miesi?cach ewolucji projektanci z rado?ci? og?aszaj?, ?e Symbol z NEM, kolejnej ods?ony blockchain, zosta? pomy?lnie uruchomiony i ju? dzia?a! Symbol Mainnet zosta? uruchomiony 17 marca 2021 roku, rozpoczynaj?c kolejny ekscytuj?cy rozdzia? w opowie?ci NEM. Symbol b?dzie wspó?istnia? z NEM NIS1, ustanawiaj?c NEM jako dwu?a?cuchow? ekosfer?.

<<KUP Symbol >>

Kim s? za?o?yciele Symbol XYM?

NEM Group jest spó?k? macierzyst? utworzon? w celu zach?cenia do rozwoju ekosystemu NEM w okresie poprzedzaj?cym wprowadzenie na rynek Symbol (NEM 2.0), ?a?cucha bloków nowej generacji firmy NEM oraz NEM NIS1, oryginalnej platformy blockchain firmy NEM.

Grupa NEM, za?o?ona w 2020 roku przez zespó? do?wiadczonych przedstawicieli i ekspertów korporacyjnych, to usprawniony system zarz?dzania reklamami, który nadzoruje i nadzoruje dzia?alno?? NEM Software, NEM Trading i NEM Ventures w celu zapewnienia wysy?ki Symbolu i zwi?kszenia rozwoju systemu ekologicznego NEM.

<<KUP Symbol >>

Co sprawia, ?e Symbol XYM jest wyj?tkowy?

Pierwsza unikalna cecha Symbolu dotyczy zwi?kszenia ochrony. Podobnie symbol mo?na dostosowa? do w?asnych potrzeb. Nasze interfejsy API gwarantuj? p?ynn? integracj? systemów i procedur klasy korporacyjnej, a tak?e innych po??cze? i ?a?cuchów bloków.

Tempo i niezawodno?? symbolu s? bezkonkurencyjne. W wielopoziomowym stylu architektonicznym i rozwi?zaniach wtyczek izometrycznych, przy jednoczesnym skróceniu czasu i kosztów przetwarzania i opracowywania.

<<KUP Symbol >>

Gdzie mo?na kupi? symbol XYM?

XYM jest teraz dost?pny na coraz wi?kszej liczbie sygna?ów, a kryptowaluty BKEX, HitBTC, KuCoin, Gate.io i ZB.COM nale?? do najbardziej p?ynnych gie?d.

<<KUP Symbol >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce symbolu XYM

Ile monet Symbol XYM znajduje si? obecnie w obiegu?

Od pocz?tku istnienia sieci do obecnej ery oko?o 5 502 464 286 monet XYM znajduje si? w ci?g?ym obiegu, co zmniejsza b??dy handlowe.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Symbol XYM?

Symbol zawiera wbudowane mechanizmy bezpiecze?stwa, które ?agodz? niepokój. Symbol jest bardziej odporny na b??dy ludzkie i ataki sieciowe dzi?ki naszym ramom wtyczek kontraktowych.

Oznacza to, ?e pomimo ryzyka manipulacji blokami, a tak?e ryzyka usterki w kodzie, Symbol przewy?sza uzbrojonych stra?ników samego ?a?cucha bloków Bitcoin.

Od jakich czynników zale?y cena symbolu XYM?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? XYM.

<<KUP Symbol >>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby zacytowa?, ?e tokeny Symbol XYM zosta?y zaktualizowane do nowego, wysokiego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,1133 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e XYM pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Symbol >>

Oficjalna strona symbolu XYM - https://symbolplatform.com/

Symbol XYM na Twitterze - https://twitter.com/NEMofficial

Symbol XYM Reddit - https://reddit.com/r/nem

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne