Jak i gdzie kupi? SwissBorg (CHSB) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

SwissBorg demokratyzuje zarz?dzanie pieni?dzmi, czyni?c je bardziej przyjemnym, przejrzystym i skoncentrowanym na spo?eczno?ci. SwissBorg, z siedzib? w Lozannie w Szwajcarii, zatrudnia oko?o 180 pracowników na ca?ym ?wiecie i posiada licencj? na wirtualn? walut?, umo?liwiaj?c? oferowanie wirtualnej wymiany walut i portfeli klientom na ca?ym ?wiecie.

SwissBorg uwa?a, ?e technologia blockchain mo?e umo?liwi? ka?demu posiadanie w?asnych pieni?dzy i ?e jest to kolejny krok w kierunku przysz?o?ci zdecentralizowanych stanów, w których ka?dy jest mile widziany i odpowiednio wynagradzany za swoje wysi?ki.

<<Kup SwissBorg>>

O SwissBorg

Celem by?o zbudowanie tej przyjaznej dla u?ytkownika strony internetowej, aby pomóc konsumentom w poruszaniu si? po nowym obszarze finansowym kryptowalut. Twórcy SwissBorg zidentyfikowali potrzeb? takiej platformy, aby przezwyci??y? czasami skomplikowan? natur? kryptowalut, a tak?e odmienn? infrastruktur? i technologie, które nie zosta?y jeszcze ustandaryzowane.

By? to jeden z najskuteczniejszych tokenów w 2020 roku, ze wzrostem o 2700% i 70 najwy?szych tokenów na CoinMerketCap. Token jest centrum ekosystemu SwissBorg.<<Kup SwissBorg>>

Co to jest SwissBorg [CHSB]?

SwissBorg to oparta na blockchain platforma do zarz?dzania maj?tkiem, która zapewnia swoim cz?onkom infrastruktur? i narz?dzia, których potrzebuj? do lepszego zarz?dzania kryptowalutami. Jest pierwszym tego typu, a jego celem jest maksymalne uproszczenie procesu inwestowania w kryptowaluty. Czyni to za pomoc? ró?nych ?rodków, w tym integracji z g?ównymi gie?dami kryptowalut i modelu w?asno?ci opartego na spo?eczno?ci.

Crypto Challenge (wcze?niej Community Game), ich zgrywalizowana aplikacja do przewidywania bitcoinów, obecnie ma ponad 300 000 graczy, pomagaj?c sferze kryptograficznej w osi?gni?ciu g?ównego nurtu akceptacji, daj?c naszym u?ytkownikom bezp?atn? i woln? od ryzyka metod? poznawania rynku kryptowalut.


<<Kup SwissBorg>>

Kim s? za?o?yciele SwissBorg [CHSB]?

Cyrus Fazel jest jednym ze wspó?za?o?ycieli SwissBorg i obecnym dyrektorem generalnym firmy. Studiowa? w EDHEC Business School, aw 2007 roku uzyska? tytu? licencjata z zarz?dzania przedsi?biorstwem mi?dzynarodowym. Nast?pnie podj?? prac? jako doradca portfelowy w Julius Baer. Nast?pnie Fazel pracowa? dla Aramis Capital jako doradca ds. funduszy hedgingowych. W 2016 roku ponownie rozpali? swoj? pasj? do finansów osobistych, wspó?za?o?yciel SwissBorg.

Innym wspó?za?o?ycielem i CTO SwissBorg jest Anthony Lesoismier-Geniaux. W 2008 roku uko?czy? Polytech Nice Sophia na kierunku finanse i od razu rozpocz?? prac? w bran?y. Karier? zawodow? rozpocz?? jako asystent zarz?dzaj?cy funduszem, zanim obj?? stanowisko szefa doradztwa cyfrowego w JFD Wealth. W 2016 roku po??czy? si?y z Cyrusem Fazelem, tworz?c SwissBorg.

<<Kup SwissBorg>>

Co sprawia, ?e SwissBorg jest wyj?tkowy?

Istniej?cy system bankowy, zdaniem twórców SwissBorg, jest przestarza?y, a ich inicjatywa jest reakcj? na ten problem. SwissBorg twierdzi, ?e daje ludziom pe?n? w?adz? nad ich portfelami i aktywami, stosuj?c technologi? blockchain do finansów i ekonomii.

Przejrzysto??, uczciwo??, równo?? dzi?ki merytokracji i obiektywizm nale?? do podstawowych warto?ci firmy. Aby zapewni? bezpiecze?stwo danych osobowych i pe?n? kontrol? u?ytkowników nad swoimi funduszami, platforma SwissBorg opiera si? g?ównie na decentralizacji blockchain.

Zespó? SwissBorg szczyci si? swoj? ró?norodno?ci?, z lud?mi z ca?ego ?wiata. Aplikacja mobilna jest jedn? z najpopularniejszych aplikacji kryptowalutowych w sklepach z aplikacjami, z ponad 450 000 zweryfikowanymi aktywnymi u?ytkownikami na ca?ym ?wiecie.

Te aspekty wyró?niaj? Swissborg.

<<Kup SwissBorg>>

Gdzie mo?na kupi? SwissBorg [CHSB]?

Monety SwissBorg (CHSB) s? dost?pne na wi?kszo?ci g?ównych gie?d, w tym:

  • HitBTC
  • UniSwap (V2)
  • KuCoin
  • Bilaxy

<<Kup SwissBorg>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? SwissBorg [CHSB] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu CHSB za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup SwissBorg [CHSB] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Czy CHSB to dobra inwestycja?

Tak. To dobra inwestycja. je?li trzymasz swoje tokeny w aplikacji SwissBorg, mo?esz zdeponowa? je w portfelu zysków, który p?aci do 6% ka?dego roku. Oprócz ogromnego potencja?u wzrostu, token ma by? inwestycj? d?ugoterminow?. W rezultacie CHSB cieszy si? wspania?ym ?rodowiskiem i jest nastawiony na znacznie wi?kszy rozwój ni? w ostatnich miesi?cach.<<Kup SwissBorg>>

Oficjalna strona SwissBorg – https://swissborg.com/

Twitter SwissBorg – https://twitter.com/swissborg

Reddit SwissBorg – https://reddit.com/r/SwissBorg


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne