Jak i gdzie kupi? SushiSwap [SUSHI] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

SushiSwap zadebiutowa? na rynku kryptowalut w 2020 roku i od tego czasu poczyni? znaczne post?py. SushiSwap to rozwijaj?ca si? platforma Defi, która pozwala u?ytkownikom handlowa? kryptowalutami bez po?rednictwa.

Trafi?e? we w?a?ciwe miejsce, je?li chcesz teraz dowiedzie? si?, jak kupi? SushiSwap. W tym artykule dowiesz si?, jak najskuteczniej i najefektywniej kupowa? monety SUSHI w zaciszu w?asnego domu. Nie po prostu odpowiednio Ci? prowadzimy; przeprowadzimy Ci? równie? przez ca?y proces od pocz?tku do ko?ca.


<<KUP SUSHI>>

O SushiSwap

SUSHI jest publikowane na ró?nych platformach. Przyci?ga znaczn? ilo?? aktywno?ci handlowej od swoich klientów, co oznacza, ?e b?dziesz mia? doskona?e mo?liwo?ci handlowe.

Co to jest SushiSwap [SUSHI]?

SushiSwap (SUSHI) to zautomatyzowana instancja animatora rynku (AMM). AMM to autonomiczne gie?dy, które wykorzystuj? inteligentne kontrakty do tworzenia rynków dla dowolnej pary tokenów i staj? si? coraz bardziej popularne w?ród konsumentów kryptowalut.

SushiSwap zadebiutowa? we wrze?niu 2020 r. jako pochodna Uniswap, AMM, który zosta? powi?zany z koncepcj? zdecentralizowanych finansów (DeFi) i wynikaj?cym z niej boomem handlowym tokenów DeFi.

SushiSwap zamierza rozszerzy? rynek AMM, wprowadzaj?c jednocze?nie nowe funkcje niespotykane w Uniswap, takie jak wy?sze korzy?ci dla uczestników sieci za po?rednictwem monety SUSHI.


<<KUP SUSHI>>


Kim s? za?o?yciele SushiSwap [SUSHI]?

SushiSwap zosta? opracowany przez tajemnicz? posta? znan? jako Chef Nomi. Szef Nomi i jego motywacja do odej?cia z Uniswap s? nieznane.

Sushiswap i 0xMaki, czasami okre?lani po prostu jako Maki, to jeszcze dwaj pseudonimowi wspó?za?o?yciele inicjatywy. Kodowanie, rozwój produktów i operacje firmy SushiSwap s? przez nich obs?ugiwane.

De facto w?asno?? SushiSwap zosta?a niedawno przeniesiona do Sama Bankman-Fried, dyrektora generalnego FTX, towarowych instrumentów pochodnych i Alameda Research, firmy zajmuj?cej si? handlem ilo?ciowym.

Bankman-Fried jest znanym graczem na rynku bitcoin i komentatorem, z którym media cz?sto udzielaj? wywiadów.

Co sprawia, ?e SushiSwap [SUSHI]?

SushiSwap to w zasadzie AMM, który pozwala u?ytkownikom skonfigurowa? zautomatyzowan? p?ynno?? handlu mi?dzy dowolnymi dwoma aktywami bitcoin.

Jego g?ówn? grup? docelow? s? handlowcy DeFi i powi?zane firmy, które chc? czerpa? zyski z boomu tokenów projektu poprzez tworzenie p?ynno?ci.

AMM ca?kowicie rezygnuj? ze zlece?, unikaj?c obaw takich jak p?ynno??, które n?kaj? typowe zdecentralizowane rynki.

SushiSwap d??y do rozszerzenia us?ug ?wiadczonych przez swoj? spó?k? macierzyst? Uniswap, umo?liwiaj?c klientom wywieranie wi?kszego wp?ywu na dzia?alno?? i rozwój firmy.


<<KUP SUSHI>>

Gdzie mo?na kupi? SushiSwap [SUSHI]?

Platforma buduje 0,3 procent ci?cia wszystkich transakcji w swoich pulach p?ynno?ci, a jej token SUSHI s?u?y do zwrotu u?ytkownikom u?amka tych op?at. U?ytkownicy SUSHI maj? równie? prawa do zarz?dzania.

SushiSwap (SUSHI) to moneta szeroko handlowana, a Binance, Huobi Global i OKEx stanowi? wi?kszo?? transakcji na g?ównych gie?dach.

Na gie?dzie Bankman-FTX Fried istniej? aktywne pary z innymi kryptowalutami, stablecoinami i fiatami.

Czy jeste? nowy w kryptowalutach? Tutaj mo?esz dowiedzie? si?, jak pozyska? Bitcoin i inne kryptowaluty.

Rzeczywisty koszt SUSHI to 12,64 USD i zajmuje 75 miejsce na 100 najlepszych monet na Coinmarketcap. Drastycznie wzros?a o 5,30 proc.


<<KUP SUSHI>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? SushiSwap [SUSHI] za gotówk??

W przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut, nie mo?esz kupi? SushiSwap za pomoc? waluty fiducjarnej. Jednak nadal mo?esz kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin z dowolnej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje SUSHI.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup SushiSwap [SUSHI] w Europie?

Binance to gie?da kryptowalut, która rozpocz??a si? w Chinach, zanim przenios?a si? na przyjazn? dla kryptowalut wysp? Malt? w Unii Europejskiej. Binance jest dobrze znane ze swojej platformy wymiany kryptowalut na kryptowaluty.

Jakie s? najta?sze sposoby na zakup SushiSwap [SUSHI]?

Uphold.com i Coinbase to dwa najpopularniejsze wymienniki fiat-to-crypto. Oba wymienniki maj? swoje w?asne schematy cenowe i funkcje.

<<KUP SUSHI>>

Wniosek

Poniewa? niektóre kryptowaluty s? bardzo niestabilne, stabilne monety s? cz?sto powi?zane z dolarem ameryka?skim. W rezultacie ich warto?ci pozostaj? niezwykle porównywalne, co zmniejsza ryzyko zamiany pieni?dzy fiducjarnych na kryptowaluty i odwrotnie.


<<KUP SUSHI>>


Oficjalna strona SushiSwap https://sushi.com/

Konto SushiSwap na Twitterze https://twitter.com/sushiswap

Skanowanie Ether SushiSwap https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne