Jak i gdzie kupi? SuperRare [RZADKO] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

SuperRare wywodzi si? z iteracji 1.0, w której g?ówna grupa r?cznie wybiera?a i upowa?nia?a artystów do wybijania swoich kawa?ków w ramach publicznego inteligentnego kontraktu o nazwie SuperRare NFT.

Z now? kapitalizacj? w wysoko?ci 107 023 455 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #352. W obiegu znajduje si? 101 756 228 RZADKICH monet i potencjalna ilo?? 1 000 000 000 RZADKICH monet.

<<KUP Superrzadki>>

O SuperRare RARE

W SuperRare sprzedano sztuk? cyfrow? o warto?ci prawie 90 milionów dolarów, z czego ju? wyp?acono ponad 3 miliony dolarów tantiem dla artystów.

SuperRare 2.0 zmieni?o to wszystko, integruj?c kuracj? na skal? internetow?, autonomicznie dzia?aj?ce sklepy na stronie i suwerenne umowy walutowe, które pozwala?y artystom bi?, reklamowa? i sprzedawa? swoje prace bezpo?rednio nabywcom.

SuperRare przenios?o w?asno?? i zarz?dzanie systemem na spo?ecze?stwo poprzez wej?cie na ?cie?k? stopniowej decentralizacji.

<<KUP Superrzadki>>

Co to jest superrzadki rzadki?

SuperRare 2.0 to DAO, która jest zdecentralizowan? organizacj?, która kontroluje krytyczne ustawienia platformy, przydziela ?rodki pieni??ne ze Skarbu Spo?eczno?ci i g?osuje nad proponowanymi aktualizacjami systemu i polityki.

Co wi?cej, suwerenny dost?p do waluty fiducjarnej kontroluje artystów, aby prowadzili zindywidualizowan? umow? drukowania pieni?dzy NFT, tokenizowali i sprzedawali swoje dzie?a jako odr?bnych wschodz?cych artystów.

<<KUP Superrzadki>>

Kim s? za?o?yciele SuperRare RARE?

SuperRare to zdecentralizowana organizacja autonomiczna (DAO) bez konwencjonalnego kierownictwa wykonawczego. Zarz?dza nim siedmioosobowa rada zarz?dzaj?ca, która zarz?dza Skarbem Gminy za pomoc? portfela 4 z 7 multi-sig.

Sygnatariusze s? jedynie wykonawcami wyborów dokonanych przez w?adze i nie maj? uprawnie? do jednostronnego przekazywania gotówki skarbowej. S? odpowiedzialni za zapewnienie ochrony aktywów DAO.

Za?o?ycielami Rady Prezesów s?:

John Crain; CEO i wspó?za?o?yciel SuperRare Labs

Nicka Tomaino; Za?o?yciel @ 1Confirmation

Derek Schloss; Partner @ CollabCurrency

Coopera Turleya; Partner @ FireEyes.xyz

Serena Tabacchi; Za?o?yciel i kurator @ MoCDA

Simona Pop; Strategia spo?eczno?ci @ Status

Pindara Van Armana; OG Artist @ SuperRare<<KUP Superrzadki>>

Co sprawia, ?e SuperRare RARE jest wyj?tkowy?

SuperRare rozwi?za?o ten problem, tworz?c SuperRare Spaces, które s? niezale?nie zarz?dzanymi sklepami SuperRare, które mog? organizowa? sztuk? i artystów, reklamowa? sprzeda?, przeprowadza? licytacje i pobiera? op?aty.

Ka?dy Workspace mo?e emitowa? w?asny markowy token ERC-721 i umo?liwia? artystom bicie nim NFT, jednorazowo lub w sposób ci?g?y. W rezultacie ka?da przestrze? mo?e sta? si? w?asn?, niezale?n? wystaw? sztuki kryptograficznej.

SuperRare 2.0 powsta?o poprzez rozwi?zanie trzech g?ównych problemów:

  • Kuratorstwo i nadzór jednego zespo?u nie sprzyjaj? du?emu kreatywnemu ekosystemowi.
  • Arty?ci zas?uguj? na jak najwi?ksz? pomoc, ale przyzwoity zespó? mo?e zaj?? tylko tak daleko.
  • Ekologia sztuki NFT jest chaotyczna i nie ma ?atwej metody na uporz?dkowanie ca?ej swojej kolekcji.

Gdzie mo?na kupi? rzadki superrzadki?

W przypadku handlu i zakupu monet Velax VLX mo?na wybra? nast?puj?ce poufne i godne zaufania gie?dy; ZT, Gate.io, BKEX, Uniswap (V3) i LBank.

<<KUP Superrzadki>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce SuperRare RARE

Ile superrzadkich monet znajduje si? obecnie w obiegu?

Ca?kowita poda? monet RZADKICH w obiegu wynosi oko?o 1 miliarda.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje SuperRare RARE?

RARE to token Ethereum ERC-20. Sie? dzia?a jako DAO, z portfelem, który umo?liwia 4/7 operacji z wieloma podpisami.

Od jakich czynników zale?y cena SuperRzadkiego Rzadkiego?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? RARE.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, aby przytoczy?, ?e tokeny SuperRare RARE zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 1,05 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e SuperRare RARE pob?ogos?awi?o handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Superrzadki>>

Oficjalna strona SuperRare RARE - https://superrare.com/

SuperRare RARE Twitter - https://twitter.com/SuperRare

SuperRare RARE Reddit - https://reddit.com/r/SuperRare

SuperRare RARE Medium - https://medium.com/superrare


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne