Jak i gdzie kupi? SuperFarm (SUPER) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Jednym z najtrudniejszych zada? dla ka?dego projektu kryptowalutowego jest nadanie jego tokenom i towarom u?yteczno?ci w ?wiecie rzeczywistym. Wiele projektów zaczyna si? bez produktu i z tokenami, które nie maj? rzeczywistego zastosowania. Cz?sto zdarzaj? si? d?ugie przerwy mi?dzy sprzeda?? tokenów a dostarczeniem produktu ko?cowego. Pocz?tkowo inwestorzy na tych tokenach mieli tylko dwie mo?liwo?ci: wstrzyma? lub sprzeda?.

Rolnictwo zosta?o w?a?nie dodane jako trzecia opcja przez DeFi, jednak wi?kszo?? projektów nadal opiera si? na zasadzie „ustaw tokeny projektu i uzyskaj dodatkowe tokeny projektu”. Ten proces inflacyjny cz?sto ma szkodliwy wp?yw na ca?? gospodark? tokenów, poniewa? wprowadza nowe tokeny do ekosystemu, a tak?e presj? na sprzeda?. Dlatego wprowadzono SUPER.

<<Kup SuperFarm >>

O SuperFarmie

SuperFarm to kryptowaluta, która obiecuje zintegrowa? gry wideo i kryptowalut?, aby stworzy? now? ekonomi? gier. Zosta? wydany w sieci Ethereum w lutym 2021 roku. U?ytkownicy s? nagradzani unikalnymi rozwi?zaniami NFT w zamian za obstawianie swoich krypto za po?rednictwem dostosowanych farm NFT SuperFarm. Z drugiej strony ta rolnictwo inspirowane DeFi jest po prostu jednym z aspektów tego, co zamierza zaoferowa? SuperFarm.

SuperFarm przekszta?ca technologi? DeFi i NFT, ??cz?c rolnictwo NFT i rolnictwo walut cyfrowych na platformie, która jest tak prosta w u?yciu jak Uber. Z ?atwo?ci? twórz farmy, wdra?aj nowe tokeny i NFT oraz sprzedawaj za po?rednictwem w?asnego, unikalnego rynku.

SuperFarm ??czy najwa?niejsze elementy architektury NFT w jedn? platform? z do?wiadczeniem u?ytkownika, który wyprzedza konkurencj? o lata ?wietlne.

SUPER to natywny token, który zosta? po raz pierwszy wydany w lutym 2021 roku za po?rednictwem Polkastarter. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi 169 mln USD i cena 0,78 USD, chocia? spad?a z rekordowego poziomu 4,44 USD w marcu.

<<Kup SuperFarm >>

Co to jest SuperFarma [SUPER]?

SuperFarm to cross-?a?cuchowy system zdecentralizowanych finansów (DeFi) zaprojektowany w celu u?atwienia wprowadzania nowych, niewymiennych tokenów (NFT) w sposób prosty i bezbolesny. Ka?dy projekt mo?e zainstalowa? farm? z w?asnym systemem regulacji dzi?ki ?wiatowemu rynkowi i zestawowi unikalnych technologii.

SuperFarm to narz?dzie, które przekszta?ca dowolny token w farm? NFT bez konieczno?ci kodowania. U?ytkownicy mog? zainstalowa? now? farm? z konfigurowalnymi zasadami i dopracowanymi nagrodami za pomoc? zestawu narz?dzi wizualnych. Dzi?ki NFT z narz?dziami gospodarstwa mog? skutecznie kompensowa? dostawcom p?ynno?ci, promowa? inwestycje d?ugoterminowe lub udziela? dost?pu do us?ug projektu.

SuperFarm to koncepcja pe?nego rynku NFT. U?ytkownicy mog? budowa? w?asne NFT, zbiera? pieni?dze na NFT, generowa? tokeny ERC-20 i ??czy? NFT z grami, u?ywaj?c go.

Token u?ytkowy SUPER jest wykorzystywany przez SuperFarm do administracji, op?at, wydobycia i zrzutów NFT. Platforma SuperFarm, która obejmuje NFT Drops i NFT Launchpad, zosta?a uruchomiona 31 marca 2021 r.<<Kup SuperFarm >>

Kim s? za?o?yciele SuperFarm [SUPER]?

Elliot Wainman jest wspó?za?o?ycielem i dyrektorem generalnym SuperFarm. Wainman to wp?ywowy krypto i bloger ze Stanów Zjednoczonych.

SuperFarm by? w stanie zebra? 1,1 miliona dolarów w swojej pierwszej prywatnej rundzie zbierania funduszy, któr? kierowali Bitcoin.com, Spark Digital Capital, GBV Capital, Solidity Ventures i Animoca Brands.

<<Kup SuperFarm >>

Co sprawia, ?e SuperFarm jest wyj?tkowy?

SuperFarm rozwija infrastruktur? NFT z my?l? o platformie i do?wiadczeniu u?ytkownika. G?ównym celem SuperFarm jest stworzenie ?atwej w u?yciu infrastruktury DeFi i NFT poprzez zwi?kszenie u?yteczno?ci i zaoferowanie ram dla rolnictwa NFT. U?atwi to u?ytkownikom budowanie farm, instalowanie tokenów lub NFT i sprzedawanie swoich produktów na w?asnym rynku.

SuperFarm b?dzie równie? s?u?y? jako pomost mi?dzy bran?? kryptograficzn? i hazardow?. Jego celem jest zach?cenie do u?ywania kolekcjonerskich ?etonów w grach AAA. U?ytkownicy, którzy kupuj? NFT od SuperFarm, otrzymuj? dost?p do gier wideo, a tak?e towarów z limitowanej edycji. Cz?onkowie maj? dost?p do swoich towarów i mog? z nich korzysta? oraz handlowa? nimi.

Moneta SUPER zapewnia u?ytkownikom ró?norodne mo?liwo?ci w sferze kryptowalut za po?rednictwem SUPERVERSE, partnerskich gier wideo i zwyk?ych zrzutów NFT.<<Kup SuperFarm >>

Gdzie mo?na kupi? SuperFarm [SUPER]?

Gate.io i Binance to najpopularniejsza platforma wymiany SUPER, na której mo?esz kupowa?, sprzedawa? lub handlowa? SUPER i innymi kryptowalutami. Jednak SUPER mo?na znale?? na wielu gie?dach. Niektóre z tych gie?d to Uniswap (V2), MXC.COM, 1inch Exchange, Bilaxy, HitBTC i QuickSwap.

<<Kup SuperFarm >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? SUPER za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu SUPER za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje SUPER?

Kryptowaluta SuperFarm (SUPER) oparta jest na sieci Ethereum. Ethash, technika konsensusu proof-of-work (PoW), chroni sie?.

Od jakich czynników zale?y cena SUPER?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? SUPER.

<<Kup SuperFarm >>

Wniosek

SuperFarm to intryguj?cy projekt Defi. Jedn? z zalet platformy jest to, ?e jej rynek docelowy zosta? ju? zdefiniowany. Je?li projekt si? powiedzie i przyci?gnie wi?cej graczy i programistów, jest niezwykle prawdopodobne, ?e radykalnie zwi?kszy publiczne zainteresowanie kryptowalutami i DeFi. Wyobra? sobie 2,5 miliarda graczy wskakuj?cych na pok?ad kryptowaluty; to b?dzie wielkie osi?gni?cie.

Ponadto SuperFarm to inicjatywa, która z ?atwo?ci? mo?e pomóc przedsi?biorstwom. Interfejs SuperFarm stworzy? równie? platform? dla nich, je?li chc? budowa? i promowa? w?asne NFT. Je?li inicjatywa spe?ni swoje cele, b?dzie mia?a pozytywny wp?yw na ogólny DeFi. Nie jest to nieprawdopodobne, w oparciu o to, gdzie jeste?my teraz. Platforma jest prosta w obs?udze i dochodowa. To jedna z inicjatyw DeFi, na któr? warto mie? oko.

<<Kup SuperFarm >>

Oficjalna strona SuperFarm – https://superfarm.com/#/

SuperFarm Twitter – https://twitter.com/SuperFarmDao
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne