Jak i gdzie kupi? Strike [STRK] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Strike to zdecentralizowany protokó? po?yczkowy, który pozwala u?ytkownikom zarabia? na swoich kryptowalutach poprzez zdeponowanie ich na jednym z wielu rynków platformy.

Strike to protokó? po?yczek DeFi, który pozwala u?ytkownikom zarabia? pieni?dze, po?yczaj?c pieni?dze innym. Obecna cena Strike to 57,21 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 7 407 240 USD.

Cena STRK do USD jest aktualizowana w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin Strike straci? 0,41 procent swojej warto?ci. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 169 871 609 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #298. W obiegu znajduje si? 2 969 267 monet STRK i maksymalna poda? 6 540 888 monet STRK

<<KUP Strajk>>

O strajku STRK

Strike zamierza zapewni? system znany jako „Governors”, który mo?e szybko umieszcza? tokeny na bia?ej li?cie na rynku, dzi?ki czemu jest to skalowalna platforma DeFi.

Z drugiej strony po?yczkobiorcy mog? zabezpieczy? po?yczk? z dowolnej puli Strike, sk?adaj?c zabezpieczenie. Maksymalny wska?nik warto?ci kredytu do warto?ci (LTV) ró?ni si? w zale?no?ci od aktywów zabezpieczaj?cych, ale obecnie wynosi od 50 do 80 procent.

Kredytobiorcy mog? stan?? w obliczu automatycznej likwidacji, je?li ich zabezpieczenie spadnie poni?ej okre?lonego standardu alimentacyjnego.

Dzi?ki zabezpieczeniom STRK opartym na tokenach po?yczkodawcy s? chronieni, a likwidatorzy maj? szans? na zarobienie pieni?dzy na poziomie zabezpiecze? po?yczkobiorców.

<<KUP Strajk>>

Co to jest strajk STRK?

Za ka?dym razem, gdy klient inwestuje tokeny na rynku Strike, otrzymuje w zamian tokeny. Te tokeny wskazuj? indywidualn? inwestycj? w pul? i mog? by? u?yte do odzyskania bazowej kryptowaluty, która zosta?a najpierw zdeponowana w puli w dowolnym momencie.

Na przyk?ad zdeponowanie ETH w puli spowoduje otrzymanie sETH. Kurs wymiany tych tokenów na aktywa bazowe poprawia si? z czasem, co pozwala na ich wymian? na wi?ksz? cz??? aktywów bazowych ni? pierwotnie zainwestowa?e? - w ten sposób rozpraszany jest przychód.

<<KUP Strajk>>

Kim s? za?o?yciele Strike STRK?

Spend.com wypu?ci? Strike, zdecentralizowan? platform? pieni??n?. Ponadto nie ma zasobów zespo?u ani za?o?ycieli, a protokó? b?dzie administrowany przez spo?eczno?? i b?dzie ca?kowicie zdecentralizowany.

<<KUP Strajk>>

Co sprawia, ?e Strike STRK jest wyj?tkowy?

Zarz?dzanie spo?eczno?ci? Strike odró?nia go od innych podobnych protoko?ów. Posiadacze natywnego tokena zarz?dzania platform?, STRK, mog? proponowa? ulepszenia protoko?u, omawia? je i g?osowa? nad ich wdro?eniem – wszystko to bez udzia?u zespo?u Strike.

Mo?e to obejmowa? takie rzeczy, jak decydowanie, które kryptowaluty maj? by? obs?ugiwane, dostosowywanie parametrów zabezpieczenia i zmiana sposobu alokacji tokenów STRK.

<<KUP Strajk>>

Gdzie mo?na kupi? Strike STRK?

Najbardziej niezawodne gie?dy do inwestowania i handlu w Strike obejmuj?; OKEx, Upbit, KuCoin, DigiFinex i Bittrex.<<KUP Strajk>>

Najcz??ciej zadawane pytania dotycz?ce Strike STRK

Ile monet Strike STRK znajduje si? obecnie w obiegu?

Tylko ograniczona liczba tokenów STRK zostanie kiedykolwiek utworzona. Ca?kowita poda? jest ograniczona do 6 540 888 STRK, z oko?o jedn? trzeci? w dystrybucji tego autorstwa (2 540 888).

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje STRK strajku?

Umowy na Strike zarz?dzaj? wszystkim automatycznie, wybijaj?c tokeny po zdeponowaniu aktywów Ethereum i ERC20 i umo?liwiaj?c u?ytkownikom Strike wykupienie stawki za pomoc? swoich tokenów.

Od jakich czynników zale?y cena strajku STRK?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? STRK.

<<KUP Strajk>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Strike STRK zosta?y uaktualnione do nowego, wysokiego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 57,31 USD za token.

Wzrost warto?ci Strike STRK wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego STRK z ka?dym bitem akcji dozwolonym dla u?ytkowników daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP Strajk>>


Oficjalna strona Strike STRK - https://www.kardiachain.io/

Strike STRK Twitter - https://twitter.com/KardiaChain

Strike STRK Reddit - https://reddit.com/r/KardiaChain/


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne