Jak i gdzie kupi? Streamer [DANE] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Streamr (DATA) to zdecentralizowany, op?acalny projekt, który zale?y od szyfrowania, a nie zaufania.

Streamr wzrós? o 0,91 procent w ci?gu ostatnich 24 godzin. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 96 381 415 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #405.

<<KUP streamera>>

O DANYCH Streamra

W 2017 roku Streamr (DATA) otrzyma? finansowanie spo?eczno?ciowe. Podstawowym celem jest budowa zdecentralizowanej infrastruktury i gospodarki opartej na danych; twórcy ukuli fraz? „Dane nie do powstrzymania dla aplikacji nie do zatrzymania”.

Gdy informacje w czasie rzeczywistym s? tokenizowane przez Streamra, staj? si? dost?pne na ich rynku i w ich uniach danych. Jest to przeznaczone dla DApps, urz?dze? IoT i innych aplikacji i uwa?aj?, ?e jest to krytyczny protokó? dla Web 3.0.

Skalowalna sie? komunikacyjna czasu rzeczywistego (pub/sub) hostowana na komputerach na ca?ym ?wiecie, rynek do handlu/sprzeda?y danych oraz zbiór narz?dzi do radzenia sobie z rzeczywistymi danymi tworz? platform? technologiczn?.

<<KUP streamera>>

Co to s? dane Streamera?

Do zada? Streamr DATA coin nale?y stworzenie przyjemnego i dochodowego rynku informacji w oparciu o przyjazn? dla u?ytkownika sie? wymiany danych. Zdecentralizowana sie? pub/sub jest zasilana przez w?z?y na ca?ym ?wiecie, które otrzymuj? tokeny DATA w zamian za oferowan? przepustowo?? i weryfikacj?.

Inteligentne kontrakty utrzymuj? integralno?? Streamra, nadzoruj?c ka?dy etap procesu przesy?ania danych w sieci Streamr.

Programi?ci powa?nie traktowali ochron? danych; przekszta?cili informacje w produkt, aby zapewni? jego bezpiecze?stwo i niezawodno??, zapobiegaj?c nieautoryzowanemu dost?powi. Odbywa si? to poprzez szyfrowanie danych i przechowywanie klucza w posiadaniu w?a?ciciela.

Kim s? za?o?yciele Streamr DATA?

Streamr Network AG (podmiot prawny odpowiedzialny za rozwój protoko?ów) zosta? pierwotnie za?o?ony i ma siedzib? w Szwajcarii. Grupa wolnego oprogramowania Streamr sk?ada si? z wysoce kompetentnych programistów, inwestorów i in?ynierów oprogramowania rozsianych po wielu przedzia?ach czasowych.


<<KUP streamera>>

Co sprawia, ?e Streamr DATA jest wyj?tkowy?

W?z?y brokerskie s? podstawowymi sk?adnikami sieci Steamr DATA, która dzia?a w nast?puj?cy sposób: dane s? odbierane od dostawców (zwanych równie? autorami) i przekazywane konsumentom - jest to wzorzec publikowania/subskrybowania sieci.

Sponsorzy (którzy mog? by? wydawcami) wp?acaj? tokeny DATA do inteligentnego kontraktu (zwanego Bounty), aby zapewni? funkcjonowanie strumienia. Eksploracja w?z?ów brokerów Bounties chroni? strumie? danych, który jest nast?pnie przesy?any do subskrybentów za po?rednictwem w?z?ów wydawcy lub brokera (strumienie danych s? podzielone na ?ywotne cz??ci).

Token jest praktyczn? monet? u?ytkow? w sieci Streamr P2P - DATA s?u?y do kompensowania infrastruktury transportu danych. Dane mog? by? równie? wykorzystywane jako token transakcji dla danych cyfrowych na rynku Streamr, co czyni je kluczowym elementem dla prawid?owego dzia?ania platformy.

<<KUP streamera>>

Gdzie mo?na kupi? Streamr DATA?

Streamr (DATA) jest teraz przedmiotem obrotu na ponad 40 ró?nych platformach transakcyjnych. DATAcoin jest obs?ugiwany przez wiele znanych gie?d, w tym; Binance, Uniswap (V2), Gate.io, Bitfinex, WazirX, Bancor Network, CoinDCX, Pionex, BKEX, LATOKEN, Omgfin, Hotbit, Mercatox, HitBTC, Folgory, Coinone, Hotcoin Global, NiceHash, Bitsonic, DragonEX, BiONE.<<KUP streamera>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce DANYCH Streamra

Ile monet Streamr DATA znajduje si? obecnie w obiegu?

Ca?kowita produkcja wynosi oko?o 1 000 000 000 $DATA od lipca 2021 r.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Streamr DATA?

Token Streamr DATA znajduje si? w Ethereum nie bez powodu: ten blockchain wcze?niej wykaza? swoj? niezawodno?? i skuteczno??. Wszystkie dane dotycz?ce p?atno?ci s? przechowywane w ?a?cuchu bloków, zapewniaj?c to?samo?? u?ytkownika i bezpiecze?stwo danych.

Od jakich czynników zale?y cena Streamra DATA?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? DATA.

<<KUP streamera>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co szeroki, aby przytoczy?, ?e tokeny Streamr DATA zosta?y zaktualizowane do nowego, wysokiego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,126 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Streamr DATA pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP streamera>>

Oficjalna strona Streamr DATA - https://streamr.network/


Streamer DATA Twitter - https://twitter.com/streamr


Streamer DATA Reddit - https://reddit.com/r/streamr
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne