Jak i gdzie kupi? Stratis [STRAX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Jak i gdzie kupi? Stratis [STRAX] — prosty przewodnik krok po kroku

Sie? zosta?a po raz pierwszy wprowadzona w czerwcu 2016 r. i sta?a si? online w sierpniu tego samego roku. W listopadzie 2020 r. Stratis uruchomi nowy blockchain, który b?dzie wykorzystywa? STRAX zamiast starej monety STRAT.

Obecna cena Stratis wynosi 2,67 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 48 768 917 USD. Nasz cennik STRAX na USD jest cz?sto aktualizowany. W ci?gu ostatnich 24 godzin Stratis zyska? 8,77 proc. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 361 103 887 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #163. W obiegu znajduje si? 135 000 692 monet STRAX, a ich ??czna kwota jest nieznana.

<<KUP Stratis >>

O Stratis STRAX

Stratis to platforma typu blockchain jako us?uga, która umo?liwia firmom mi?dzy innymi ustanawianie prywatnych ?a?cuchów bocznych, hostowanie pe?nych w?z?ów, opracowywanie i wykonywanie inteligentnych kontraktów oraz korzystanie z aplikacji potwierdzaj?cej to?samo??.

Oprócz portfeli kryptowalut firma oferuje us?ugi doradcze w zakresie blockchain.

Stratis pozwala przedsi?biorstwom na ustanowienie legalnie autoryzowanych prywatnych ?a?cuchów bocznych, które komunikuj? si? z g?ównym ?a?cuchem, a tak?e hostuj? zdecentralizowane aplikacje, aktywuj? inteligentne kontrakty oraz wykorzystuj? ró?ne funkcje prywatno?ci i weryfikacji to?samo?ci.

Zgodnie z bia?? ksi?g? ta technika pozwala firmom ca?kowicie spersonalizowa? swoje platformy bez ogranicze? polegaj?cych na du?ym ?a?cuchu bloków, takim jak Bitcoin lub Ethereum (ETH).

<<KUP Stratis >>

Co to jest Stratis STRAX?

Stratis zarz?dza w?asnym blockchainem, który jest zasilany natywn? walut? STRAX, która s?u?y do nabywania i obs?ugi us?ug, takich jak inteligentna realizacja kontraktów, p?atno?? za ?a?cuchy boczne i montowanie jako zabezpieczenie w celu uruchomienia Masternode.

Docelowo udost?pnienie stacji w sieci, która zapewnia okre?lon? po??dan? us?ug?.

Ponadto firma Stratis przedstawi?a zaktualizowany plan rozwoju na koniec tej dekady i pierwsz? po?ow? 2021 r., wraz z debiutem ?wie?o przeprojektowanej ksi?gi opartej na STRAX w listopadzie 2020 r.

Kim s? za?o?yciele Stratis STRAX?

Chris Trew przedstawi? pierwsz? ceg?? Stratis Group Ltd., firmy stoj?cej za systemem Stratis, w 2016 roku. Za?o?y? firm? z my?l? o stworzeniu platformy skoncentrowanej przede wszystkim na blockchainie, czego jego zdaniem obecnie brakowa?o w tym sektorze.

Trew pracowa? jako wolontariusz programista dla projektu kryptowalutowego Blitz i platformy spo?eczno?ciowej The Viral Exchange w bran?y kryptowalut i blockchain.<<KUP Stratis >>

Co sprawia, ?e Stratis STRAX jest wyj?tkowy?

Stratis zawar? umowy mi?dzy innymi z takimi firmami, jak Microsoft, International Data Corporation i MediConnect, startup zajmuj?cy si? rozwojem medycznych blockchain. Sponsoruje równie? profesjonalnych sportowców, którzy promuj? witryn?.

Forum internetowe Stratis BaaS umo?liwia dostawcom us?ug finansowych i innym firmom testowanie, tworzenie i wdra?anie aplikacji opartych na technologii blockchain bez ponoszenia kosztów i ryzyka zwi?zanego z obs?ug? ich indywidualnej infrastruktury.

<<KUP Stratis >>

Gdzie mo?na kupi? Stratis STRAX?

STRAX mo?na naby? mi?dzy innymi na Binance, Upbit i Bithumb. Na rynkach mo?na nim handlowa? z walutami fiducjarnymi, takimi jak dolar ameryka?ski i euro, altcoinami, takimi jak Bitcoin i Ether, oraz stablecoinami, takimi jak Tether (USDT), a na koniec bardzo znanym Binance USD (BUSD).

<<KUP Stratis >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Stratis STRAX

Ile monet Stratis STRAX znajduje si? obecnie w obiegu?

Stratis wypu?ci? swój pierwszy token STRAT o ??cznej wydajno?ci 98 milionów, a 84M STRAT (85,7%) zosta? sprzedany w ramach pierwszej oferty publicznej, która zako?czy?a si? w lipcu 2016 r. i pozyska?a 915 BTC – w tej chwili oko?o 600 000 USD.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Stratis STRAX?

Wraz z wprowadzeniem swojego blockchaina opartego na STRAX w listopadzie 2020 r., Stratis obieca? nowe funkcje zwi?kszaj?ce bezpiecze?stwo, takie jak mo?liwo?? „zimnej stawki” – postawienie STRAX za pomoc? nieaktywnego, zimnego portfela – które, jak twierdzi, zwi?ksz? bezpiecze?stwo sieci, umo?liwiaj?c wi?cej klientów do wspó?pracy w mechanizmie konsensusu.

Od jakich czynników zale?y cena Stratis STRAX?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? STRAX.

<<KUP Stratis >>

Wniosek

Po podniesieniu do 100% w ci?gu zaledwie jednego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich wra?liwy charakter rynkowy.

Tokeny Stratis STRAX zosta?y podniesione do nowego rekordowego poziomu prawie 2,67 USD za token, pomimo ostatnich waha? i czynnika niepewno?ci na rynku handlowym.

Stratis ma zdecydowanie trafne planowanie transakcji kryptowalutowych, które b?d? piel?gnowa? przez pokolenia.<<KUP Stratis >>


Oficjalna strona Stratis STRAX - http://stratisplatform.com/

Stratis STRAX Twitter - https://twitter.com/stratisplatform

Stratis STRAX Reddit - https://reddit.com/r/Stratisplatform
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne