Jak i gdzie kupi? StormX [STMX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Samsung, Nike i Lego to tylko niektórzy partnerzy korporacyjni. StormX podobnie umo?liwia konsumentom inwestowanie w natywn? monet? (STMX), aby zwi?kszy? swoje zarobki.

Obecna cena StormX wynosi 0,039999 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 79 748 700 USD. Nasze ceny (STMX) na USD s? aktualizowane w odpowiednim czasie. StormX zyska? 15,31% w ci?gu ostatnich 24 godzin.

CoinMarketCap zajmuje obecnie #155, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 399 990 638 USD. W obiegu znajduje si? 10 000 000 000 monet (STMX) i 10 000 000 000 monet (STMX) sprzedawanych w sklepach.

<<KUP StormX >>

Informacje o StormX (STMX)

StormX by? jedn? z pierwszych globalnych us?ug protoko?u kryptograficznego, które dotar?y do rynków globalnych, zosta?a za?o?ona w 2015 roku. StormX, jako aplikacja mobilna i rozszerzenie przegl?darki, zamierza zapewni? konsumentom zwrot w kryptowalutach z wi?kszo?ci ich transakcji internetowych.

Klienci mog? po prostu gromadzi? zyski, robi?c zakupy na ponad 750 platformach eCommerce, które aktywnie uczestnicz? w systemie zwrotu kosztów StormX. Nie tylko to, ale niektóre platformy internetowe oferuj? nagrody w kryptowalutach w wysoko?ci do 87,5%, co jest rekordem w regularnych programach cashback.


<<KUP StormX >>

Co to jest StormX (STMX)?

Blockfolio, Fundacja Litecoin i Kyber Network podobno zainwestowa?y pieni?dze w startup, czyli StormX. StormX skutecznie rozwin?? swój produkt i wspi?? si? na szczyt sektora kryptowalutowego cashbacku.

Korporacja przyci?ga równie? uwag? konsumentów, oferuj?c do 87,5 proc. zwrotu z niektórych transakcji.

StormX to pierwsza na ?wiecie platforma cashback w kryptowalutach, która umo?liwia u?ytkownikom zdobywanie nagród i zwrotów gotówki za transakcje fiat. St?d wielowymiarowo?? StoermnX jest równie burzliwa jak jego nazwa.

Kim s? za?o?yciele StormX (STMX)?

CEO i wspó?za?o?ycielem StormX jest Simon Yu. Yu uzyska? tytu? licencjata na Uniwersytecie Waszyngto?skim w 2014 r., a w 2020 r. przeszed? do presti?owego Berkley Blockchain Xcelerator na Uniwersytecie Kalifornijskim. Yu i jego zespó? wymy?lili ogromn? inicjatyw?, która ostatecznie wyprodukowa?a StormX w 2015 r.

Calvin Hsieh jest CTO i wspó?za?o?ycielem firmy. Uzyska? tytu? licencjata informatyki i in?ynierii oprogramowania na Uniwersytecie Waszyngto?skim. Z silnym do?wiadczeniem w informatyce i ogromnym zaanga?owaniem, wraz z Simonem Yu za?o?yli StormX.


<<KUP StormX >>

Co sprawia, ?e StormX (STMX) jest wyj?tkowy?

StormX to pierwsza na ?wiecie platforma cashback w kryptowalutach, która umo?liwia u?ytkownikom zdobywanie nagród i zwrotów gotówki za transakcje fiat.

StormX skutecznie wprowadza kryptowalut? do g?ównego systemu bankowego dzi?ki bezproblemowej zdolno?ci ??czenia platform blockchain z kupuj?cymi i sprzedaj?cymi online.

Token (STMX) umo?liwia konsumentom zabezpieczanie transakcji dotycz?cych udzia?ów i otrzymywanie odsetek od kapita?u.

Gdzie mo?na kupi? StormX (STMX)?

StormX cieszy si? kultow? popularno?ci? w?ród mi?o?ników kryptowalut jako ugruntowana aplikacja cashback od 2015 roku. W?a?nie dlatego token (STMX) mo?na znale?? na ró?nych gie?dach.

Binance to jedna z g?ównych alternatyw dla uzyskania tokenów (STMX). Chocia? (STMX) jest równie? dost?pny na gie?dach, w tym Bittrex i FTX

<<KUP StormX >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce StormX (STMX)

Ile monet StormX (STMX) jest ostatnio w obiegu?

(STMX) ma ??czn? liczb? 10 miliardów tokenów, z których 8 412 333 047 jest obecnie w obiegu.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje StormX (STMX)?

(STMX) jest zabezpieczony przez proces konsensusu Ethereum Proof-of-stake (PoS) jako token ERC-20. Interesariusze pe?ni? rol? walidatorów transakcyjnych w metodzie konsensusu PoS. To w?a?nie odró?nia ten konsensus od systemu dowodu pracy (PoW) Bitcoina.

Od jakich czynników zale?y cena StormX (STMX)?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? (STMX).

Wniosek

Po podniesieniu do 100% w ci?gu zaledwie kilku miesi?cy przej?ciowych, kryptowaluty prze?y?y powa?ny upadek ze wzgl?du na ich nieprzewidywalny charakter rynkowy.

Tokeny StormX (STMX) zosta?y podniesione do nowego rekordowego poziomu prawie 0,0399 USD za token, pomimo ostatnich waha? i czynnika niepewno?ci na rynku handlowym.

Poniewa? rynki kryptowalut s? tworzone tak, aby by?y aktywne przez 24 godziny bez przerwy, mo?esz potrzebowa? pomocy monitora portfela kryptowalut w celu ?ledzenia swoich zasobów.


<<KUP StormX >>


StormX (STMX) Oficjalna strona internetowa https://stormx.io/

StormX (STMX) Twitter - https://twitter.com/stormxio

StormX (STMX) Reddit - https://reddit.com/r/stormxio


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne