Jak i gdzie kupi? Storj (STORJ) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Popularno?? zyskuj? opcje prywatnych, bezpiecznych, pozbawionych zaufania i zdecentralizowanych us?ug w chmurze. Storj to pierwsza na ?wiecie zdecentralizowana, kompleksowo szyfrowana us?uga przechowywania w chmurze oparta na technologii blockchain i szyfrowaniu. Storj zrzesza ogromn? i rosn?c? spo?eczno?? programistów, którzy zajmuj? si? tworzeniem prywatnych narz?dzi, aplikacji i rozwi?za? w ramach inicjatywy open source.

<<Kup Storj>>

O Storji

Storj to zdecentralizowana platforma do przechowywania w chmurze. Twoje pliki s? podzielone przez us?ug? na 80 cz??ci, które s? nast?pnie dystrybuowane w ogólno?wiatowej sieci serwerów. W rezultacie uzyskasz najwy?szej klasy zabezpieczenia, wysok? redundancj? przed awariami serwerów i b?yskawiczne pr?dko?ci pobierania z dowolnego miejsca na ?wiecie. Co wi?cej, Storj jest ca?kowicie open-source, co jest korzystne dla ?wiadomych bezpiecze?stwa konsumentów.

Storj zapewnia do 150 GB bezp?atnego miejsca dla nowych klientów, co jest do?? hojne. Ceny p?atnych klientów ró?ni? si? w zale?no?ci od tego, ile przestrzeni dyskowej i przepustowo?ci wykorzystuj?, chocia? s? one niedrogie w porównaniu z wi?kszo?ci? standardowych dostawców pami?ci masowej w chmurze.

<<Kup Storj>>

Co to jest Storj [STORJ]?

Storj to platforma do przechowywania w chmurze typu open source, która jest wymawiana jako „pami?? masowa”. Dzia?a poprzez przechowywanie danych u?ytkownika w zdecentralizowanej sieci w?z?ów. Zaawansowane szyfrowanie s?u?y równie? do ochrony danych przechowywanych na stronie.

Storj zosta? pocz?tkowo zaoferowany ?wiatu jako pomys? w bia?ej ksi?dze opublikowanej w grudniu 2014 roku. Mia?a to by? zdecentralizowana, zaszyfrowana platforma do przechowywania danych w chmurze peer-to-peer.

Nowa bia?a ksi?ga zosta?a wydana dwa lata pó?niej. Pojawi? si? opis zdecentralizowanej sieci, ??cz?cej u?ytkowników, z którymi mo?na oferowa? przestrze? do przechowywania w chmurze. Platforma zosta?a wprowadzona pod koniec 2018 roku.

<<Kup Storj>>

Kim s? za?o?yciele Storj [STORJ]?

Shawn Wilkinson uruchomi? Storj w maju 2014 roku. Wilkinson by? programist? z siedzib? w Atlancie. Dostrzeg? potencja? technologii blockchain do stworzenia zdecentralizowanej sieci przechowywania w chmurze.

Pierwsza bia?a ksi?ga zosta?a wydana pod koniec 2014 roku wraz z jego wspó?za?o?ycielem, Johnem Quinnem. Od tego czasu koncepcja i szczegó?y ewoluowa?y. Najnowsza wersja Storj V3 zosta?a wydana w po?owie 2019 roku.

Quinn ma du?e do?wiadczenie w rozwoju biznesu. Przed uruchomieniem w?asnych przedsi?biorstw (m.in. Storj) pracowa? w bran?y bankowo?ci inwestycyjnej. W maju 2015 roku koncepcja zosta?a formalnie ustanowiona jako Storj Labs Inc.

Wilkinson od pocz?tku by? prezesem firmy. Wilkinson jest obecnie dyrektorem ds. strategii firmy (CSO), podczas gdy Quinn jest dyrektorem ds. przychodów (CRO) i cz?onkiem zarz?du.


<<Kup Storj>>

Co sprawia, ?e Storj jest wyj?tkowy?

Storj jest wyj?tkowy pod wieloma wzgl?dami Po pierwsze, w przeciwie?stwie do typowych systemów przechowywania danych w chmurze, które przechowuj? dane w ogromnych centrach danych, Storj opiera si? na sieci tysi?cy autonomicznych komputerów.

Ka?dy, kto ma kilka dodatkowych gigabajtów przestrzeni, mo?e by? w?z?em na platformie Tardigrade. Wszystko, czego potrzebujesz, to niezawodne i solidne po??czenie internetowe.

Ze wzgl?du na wydajno?? sieci hosty p?ac? znacznie mniej za przechowywanie danych ni? w przypadku standardowych dostawców pami?ci masowej w chmurze.

Zespó? programistów Storj jest do?? aktywny, a aktualizacje s? publikowane co kilka miesi?cy. Zespó? w?a?nie opublikowa? instalacj? systemu Linux oraz narz?dzia do ?ledzenia niedost?pno?ci serwera. Poniewa? algorytm Storj wybiera serwery, do których maj? by? przesy?ane cz??ci plików, w zale?no?ci od czasu pracy bez przestojów, ten ostatni jest bardzo korzystny. Ta modyfikacja gwarantuje, ?e Twoje pliki b?d? przechowywane na mo?liwie najbezpieczniejszych serwerach.

Ponadto firma Storj udost?pni?a szereg narz?dzi wiersza polece?, które umo?liwiaj? u?ytkownikom przesy?anie danych od standardowych dostawców pami?ci masowej w chmurze do firmy Storj. To ?wietna wiadomo?? dla ka?dego, kto ma du?o danych w chmurze, poniewa? znacznie u?atwia automatyzacj? procesu przej?cia do Storj.

<<Kup Storj>>

Gdzie mo?na kupi? Storj [STORJ]?

Moneta Storj jest p?ynna, poniewa? by?a jednym z pierwszych rozwi?za? blockchain. Tokeny Storj s? obecnie przedmiotem obrotu na ponad 50 gie?dach, w tym na najbardziej znanych i szanowanych platformach, w tym Coinbase Exchange, Crypto.com i Binance.


<<Kup Storj>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? STORJ za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu STORJ za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy STORJ to dobra inwestycja?

Je?li szukasz lukratywnych inwestycji w kryptowaluty, STORJ to zdecydowanie m?dry wybór. 30.08.2021 cena Storja wynosi?a 1,465 USD. Je?li kupisz Storj dzisiaj za 100 $, otrzymasz ??cznie 68.246 STORJ. Oczekuje si?, ?e dochód wyniesie oko?o +310,1 procent po 5-letniej inwestycji.

Od jakich czynników zale?y cena sieci STORJ [STORJ]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? STORJ.

<<Kup Storj>>

Storj Oficjalna strona internetowa – https://storj.io/

Storj Medium – https://medium.com/@storjproject

Storj Twitter – https://twitter.com/storj

Storj Reddit – https://reddit.com/r/storjCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne