Jak i gdzie kupi? Steth (LIDO): Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Je?li chcesz handlowa? witrynami (Lido) (STETH), potrzebujesz Bitcoina (BTC) lub Ethereum (ETH). W tym artykule zbada?em Binance, g?ówn? gie?d? kryptowalut, aby pomóc Ci dowiedzie? si?, gdzie mo?esz kupi? bitcoiny za pomoc? metody p?atno?ci lub konta bankowego. Zajrzyj i dowiedz si?, jak skutecznie handlowa? kryptowalutami.

<<Kup (LIDO)>>

O Steth (LIDO)

Lido to sie? ETH 2.0 zdolna do ??czenia, zbudowana w celu rozwi?zania tych problemów i wspierana przez kilku wiod?cych w bran?y dostawców stawek. Sprawia, ?e postawiony ETH jest p?ynem i umo?liwia udzia? ka?demu z dowoln? liczb? ETH.

Kiedy u?yjesz Lido do postawienia swojego ETH w ?a?cuchu beaconów Ethereum, otrzymasz token (steth), który jest reprezentacj? 1:1 twojego ETH w ?a?cuchu beaconów Ethereum. Skutecznie ??czy ETH 2.0 i ETH 0.1, przenosz?c zach?ty do obstawiania z ETH 2.0 do ETH 0.1.

Warto?? ETH u?ytkownika w ?a?cuchu beaconów wzro?nie, gdy postawiony przez niego ETH uzyska zach?ty do stakowania z ETH 2.0. Salda sETH b?d? aktualizowane raz dziennie, dzi?ki czemu mo?esz zobaczy? warto?? zach?t do obstawiania, dokonanych na ETH 2.0 na ETH 1.0.

U?ytkownicy mog? korzysta? ze sETH w ten sam sposób, w jaki korzystaj? z ETH: sprzedawa? je, wydawa? i u?ywa? jako zabezpieczenia po?yczek w sieci, poniewa? jest ono zgodne z DeFi. U?ytkownicy mog? równie? wymieni? steTH na ETH po w??czeniu transakcji na ETH 2.0.

<<Kup (LIDO)>>

Co to jest Steth (LIDO)

sETH to token Lido, który symbolizuje postawiony eter, ??cz?cy warto?? pocz?tkowego depozytu i nagród ze stakowania. Po zdeponowaniu tokena sETH jest on tworzony, a nast?pnie spalany. Etery stawki Lido i salda tokenów sETH s? do nich przypisane 1:1. Kiedy wyrocznia codziennie og?asza zmian? ca?kowitej stawki, salda tokenów sETH s? korygowane.

Tokeny sETH mog? by? u?ywane w taki sam sposób, jak eter, co pozwala na zarabianie zach?t do stawiania ETH 2.0, a tak?e korzystanie ze zdecentralizowanych produktów bankowych, takich jak zyski.

<<Kup (LIDO)>>

Kim s? za?o?yciele Steth (LIDO)

Semantyczne przedsi?wzi?cia, ParaFi Capital, Terra, KR1, P2P Capital, Bitscale Capital, Stakefish, Staking Facilities i Chorus One, Rune Christensen z Maker, Stani Kulechov z Aave, Banteg of Yearn, Will Harborne z Deversifi, Julien Bouteloup z Stake Capital, Wed?ug Rasmussena Jordan Fish i Kain Warwick z Synthetix nale?? do cz?onków Lido DAO.

Wy?o?yli w sumie 2 miliony dolarów, aby uruchomi? inicjatyw?.

<<Kup (LIDO)>>

Co sprawia, ?e Steth (LIDO) jest wyj?tkowy?

Umo?liwienie u?ytkownikom uzyskiwania nagród za obstawianie bez ca?kowitego zabezpieczenia ich funduszy;

U?ytkownicy powinni mie? mo?liwo?? uzyskiwania zach?t od depozytów mniejszych ni? 32 eter i gwarancji dowolnej wielokrotno?ci 32 eterów bez ogranicze?;

Aby zmniejszy? szanse na utrat? postawionego depozytu z powodu problemów technicznych lub wrogich stron trzecich;

Aby u?ywa? tokena sETH jako sk?adnika w innych aplikacjach i protoko?ach (na przyk?ad jako zabezpieczenie w po?yczkach lub innych rozwi?zaniach handlowych DeFi);

Aby zapewni? zdecentralizowan? i cz??ciowo poufn? alternatyw? dla tyczenia wymiany, samodzielnego wyznaczania stawek i innych protoko?ów cz??ciowo powierniczych.

Lido to prosty w u?yciu protokó? zarz?dzany przez spo?eczno??. Protokó? musi by? zgodny z

<<Kup (LIDO)>>

Gdzie mo?na kupi? Steth (LIDO)

Je?li chcesz kupi? sETH (Lido) (STETH), b?dziesz potrzebowa? Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH) do celów handlowych. W tym artykule przeanalizowa?em Binance, znan? gie?d? bitcoin, aby pomóc Ci znale?? najlepsze sklepy do kupowania kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej lub konta bankowego.

 

1HotBit

2 MXC

3 Bilexy

4 OKEx

5 Houbi na ca?ym ?wiecie

Oprócz gie?d wymienionych powy?ej, kilka bardziej popularnych gie?d kryptograficznych o wysokich ?rednich wolumenach transakcji i szerokim profilu konsumenckim. Gwarantuje to, ?e mo?esz sprzedawa? swoje monety, kiedy tylko chcesz, a op?aty transakcyjne s? rozs?dne. Zaleca si? zarejestrowanie si? na tych gie?dach, poniewa? za ka?dym razem, gdy znajduje si? tam sETH (Lido), zapewnia on traderom, którzy ju? zarejestrowali ogromn? liczb? obrotów, co oznacza, ?e b?dziesz mie? dost?p do fantastycznych szans handlowych!

<<Kup (LIDO)>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Steth (LIDO) za gotówk??

Nie, tak nie jest. Poniewa? nie jest mo?liwy zakup steTH (Lido) za wynagrodzeniem, mo?esz zdoby? Bitcoin na platformach handlowych, takich jak LocalBitcoins, a nast?pnie uko?czy? drugi z procesów, deponuj?c swój bitcoin na odpowiednich platformach AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Steth (LIDO) W Europie?

Chocia? w Europie masz dodatkow? zalet?, ?e mo?esz szybko i ?atwo kupowa? kryptowaluty. Poniewa? w Europie istniej? nawet banki internetowe, które pomagaj? kupuj?cym w otwieraniu kont i przekazywaniu ?rodków na gie?dy takie jak Coinbase i Coinmama, Bunq, N26 i Revolut to przyk?ady znanych instytucji bankowo?ci internetowej.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Steth (LIDO)?

LocalBitcoins, gie?da Bitcoin peer-to-peer, to doskona?e miejsce do rozpocz?cia. To bardziej rynek, na którym osoby fizyczne mog? kupowa? i wymienia? mi?dzy sob? Bitcoiny. U?ytkownicy, znani równie? jako handlowcy, tworz? reklamy, aby wy?wietla? ich ceny i preferowan? metod? p?atno?ci. Kupuj?cy nast?pnie kupuj? od handlowców, aby kupowa? od sprzedawców na platformie w okre?lonej lokalizacji w pobli?u. W ko?cu LocalBitcoins to doskona?a lokalizacja do pozyskiwania bitcoinów, je?li nie mo?esz znale?? preferowanej opcji p?atno?ci nigdzie indziej. Koszty na stronie s? wysokie i musisz by? szczególnie ostro?ny, aby zapobiec oszustom.

<<Kup (LIDO)>>

Wniosek

Ogólnie rzecz bior?c, Lido zobowi?zuje si? do zach?cania do p?ynno?ci przez d?u?szy czas; jednak w hipotetycznym okresie tak si? nie dzieje i nadal istnieje znaczna dost?pno?? na poziomach przecen pary sETH:ETH.

<<Kup (LIDO)>>

Oficjalna strona internetowa Lido https://lido.fi

Oficjalny Twitter https://twitter.com/LidoFinance?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautor

Oficjalny blog https://blog.lido.fi

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne