Avatar

Opublikowany

włączony

Technologia blockchain Stellar wykorzystuje monet? XLM, aby umo?liwi? transfery warto?ci mi?dzy aktywami. W transakcjach obejmuj?cych kilka walut w sieci XLM, XLM mo?e dzia?a? jako waluta po?rednia.

<<Kup Gwiezdny>>

O Stellar

Stellar to zdecentralizowany system oparty na technologii open source, który pozwala u?ytkownikom konwertowa? cyfrow? gotówk? na walut? fiducjarn? zarówno w kraju, jak i za granic?.

Lumen, token, który jest sprzedawany pod nazw? XLM, to kryptowaluta blockchain Stellar.

Z wycen? rynkow? nieco ponad 1 miliarda dolarów, Stellar jest jedn? z najlepiej dzia?aj?cych kryptowalut w ci?gu ostatnich pi?ciu lat.

<<Kup Gwiezdny>>

Co to jest gwiazda [XLM]?

Mówi?c najpro?ciej, Stellar to otwarta sie?, która umo?liwia przesy?anie i przechowywanie pieni?dzy. Jednym z jego celów, kiedy zosta? wprowadzony po raz pierwszy w lipcu 2014 r., by?o zwi?kszenie integracji finansowej poprzez dotarcie do osób nieposiadaj?cych dost?pu do banków na ?wiecie, ale szybko zmieni? on swój cel, aby pomóc firmom finansowym w ??czeniu si? ze sob? za pomoc? technologii blockchain.

Lumens, natywny token sieci, dzia?a jak pomost, dzi?ki czemu transgraniczny handel aktywami jest bardziej przyst?pny. Wszystko to ma na celu wywarcie presji na tradycyjnych dostawcach us?ug p?atniczych, którzy czasami ??daj? wygórowanych cen za identyczne us?ugi.

Je?li wydaje si? to podobne, warto wspomnie?, ?e Stellar zosta? zbudowany na protokole Ripple Labs od samego pocz?tku. Hard fork zaowocowa? stworzeniem blockchaina, a nast?pnie zmodyfikowano kod.

<<Kup Gwiezdny>>

Kim s? za?o?yciele Stellar [XLM]?

Po odej?ciu z Ripple w 2013 r. z powodu ró?nic w przysz?ej ?cie?ce firmy, Jed McCaleb za?o?y? Stellar wraz z prawniczk? Joyce Kim.

„Ca?a pocz?tkowa przes?anka Stellar polega na tym, ?e mo?esz mie? waluty fiducjarne i ró?ne rodzaje bogactwa dzia?aj?ce równolegle ze sob? i z aktywami kryptograficznymi” – powiedzia? McCaleb CoinMarketCap we wrze?niu 2020 r., przedstawiaj?c logik? stoj?c? za Stellar. Niezwykle wa?ne jest zwrócenie na to uwagi opinii publicznej”.

Ambicj? McCaleba jest, aby Stellar zapewni? osobom fizycznym mo?liwo?? przekszta?cenia ich fiat w kryptowaluty, jednocze?nie usuwaj?c tarcia, które konsumenci cz?sto napotykaj? podczas transportu pieni?dzy na ca?ym ?wiecie.

Obecnie jest CTO firmy Stellar i wspó?za?o?ycielem Stellar Development Foundation. „Odblokuj ?wiatowy potencja? gospodarczy, czyni?c pieni?dze bardziej p?ynnymi, bardziej otwartymi rynkami i silniejszymi lud?mi” — mówi ta organizacja non-profit.


<<Kup Gwiezdny>>

Co sprawia, ?e Stellar jest wyj?tkowy?

Op?aty s? dla wielu osób g?ówn? przeszkod?. Wiadomo jednak, ?e wysokie op?aty transakcyjne w ?a?cuchach blokowych Bitcoin i Ethereum gwa?townie rosn? z powodu przeci??enia, które nie ogranicza si? do alternatywnych p?atno?ci opartych na fiatach, takich jak PayPal.

Ka?da transakcja na Stellar kosztuje tylko 0,00001 XLM, co czyni j? jedyn? w swoim rodzaju kryptowalut?. Pozwala to klientom zaoszcz?dzi? wi?cej pieni?dzy, poniewa? jedna jednostka tej kryptowaluty kosztuje tylko kilka centów w momencie pisania.

Tylko kilka startupów blockchain by?o w stanie nawi?za? wspó?prac? ze znanymi korporacjami technologicznymi i finansowymi. World Wire, projekt uruchomiony przez Stellar i IBM kilka lat temu, umo?liwia znacz?cym instytucjom finansowym przesy?anie transakcji do sieci Stellar i handel przy u?yciu aktywów pomostowych, takich jak stablecoiny.

Podczas gdy inne blockchainy oferuj? fundusze spo?eczno?ciowe, które umo?liwiaj? przekazywanie darowizn przedsi?biorstwom, które pomagaj? w rozwoju ekosystemu, Stellar umo?liwia swoim u?ytkownikom g?osowanie, które firmy powinny otrzyma? finansowanie.

<<Kup Gwiezdny>>

Gdzie mo?na kupi? Stellar [XLM]?

Stellar mo?na kupi? na wielu popularnych gie?dach, w tym Binance, Coinbase, Kraken, Bittrex, Bitfinex, Upbit i Huobi.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak jest zabezpieczona Stellar?

Do ochrony tej sieci u?ywany jest Stellar Consensus Protocol, który ma cztery g?ówne w?a?ciwo?ci: „zdecentralizowana kontrola, ma?e opó?nienia, elastyczne zaufanie i asymptotyczne bezpiecze?stwo”.

W procesie dochodzenia do porozumienia za po?rednictwem SCP mo?e uczestniczy? ka?dy, a ?aden pojedynczy podmiot nie mo?e uzyska? wi?kszo?ci w?adzy decyzyjnej. Transakcje s? równie? realizowane szybko i tanio — a zabezpieczenia s? stosowane na wypadek, gdyby pozbawieni skrupu?ów aktorzy chcieli do??czy? do sieci.

Czy mog? kupi? Stellar [XLM] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu XLM za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Stellar [XLM] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Stellar [XLM]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? XLM i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup Gwiezdny>>

Oficjalna strona Stellar – https://www.stellar.org/


Gwiezdny Twitter – https://twitter.com/StellarOrg


Gwiezdny Reddit – https://reddit.com/r/stellar
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne