Avatar

Opublikowany

włączony

Splinterland zamierza czerpa? korzy?ci z rosn?cego zainteresowania grami opartymi na blockchain, które oferuj? prawdopodobie?stwo uzyskania specjalnych zasobów skomputeryzowanych. Pod koniec lipca 2021 r. zamkn?? prywatn? rund? za 3,6 miliona dolarów w zamian za zaledwie 6,6% ca?ego symbolicznego inwentarza.


<<Kup Od?amki>>

O Od?amkach

Splinterlands rozpocz?? dzia?alno?? w maju 2018 r. i wys?a? Splintershards (SPS) – swój token administracyjny dla zdecentralizowanego niezale?nego stowarzyszenia SPS (DAO) pod koniec lipca 2021 r. Sfinalizowa? prywatn? symboliczn? umow? o warto?ci 3,6 mln USD na 6,6% akcji tokenów SPS. Po osi?gni?ciu 100 000 graczy w pierwszych trzech latach, doda? kolejne 50 000 w nieco ponad miesi?c od czerwca 2021 r. Splinterland planuje opracowa? swoj? gr? w ostatnich 50% 2021 r., a pojednanie proroków ustali?o si? na pierwszy kwarta? 2022 r. .

Chocia? gra jest dozwolona, gracze musz? kupi? ksi?g? zakl?? przywo?ywacza za 10 USD, aby w pe?ni otworzy? gr?. Dzi?ki ksi?dze zakl?? przywo?ywacza gracze uzyskuj? dost?p do swoich kluczy rekordów i otwieraj? mo?liwo?? zdobywania Kryszta?ów Ciemnej Energii, które mo?na odzyska? za prawdziw? gotówk?.


<<Kup Od?amki>>

Co to s? Od?amki [SPS]?

Splinterlands to skomputeryzowana gra kolekcjonerska zale?na od innowacji blockchain i nap?dzana grami takimi jak Magic the Gathering i Hearthstone, w których gracze wytwarzaj? zestaw kart o ró?nych cechach i walcz? z ró?nymi graczami w meczach opartych na umiej?tno?ciach. Jest to gra, w której gracze mog? kupowa?, sprzedawa? i wymienia? swoje skomputeryzowane zasoby, podobnie jak w przypadku rzeczywistych gier karcianych, takich jak Magic the Gathering, Pokémon i Yu-Gi-Oh!


<<Kup Od?amki>>

Kim s? za?o?yciele Splintershards [SPS]?

Jesse Reich i Matthew Rosen, którzy na serwerze Splinterlands Discord znajduj? si? pod nazwami „aggroed” i „yabapmatt” s? dwoma pomys?odawcami. Obaj pochodz? z regionu Pensylwanii. Podczas gdy Reich by? wcze?niejszym badaczem i nauczycielem nauk ?cis?ych, który przed Splinterlands nie mia? ?adnego do?wiadczenia w grach, Rosen zosta? projektantem RockYou i Ryzing, obu projektów gier, ale nie opartych na blockchain.

W sumie grupa Splinterlands sk?ada si? z 12 pracowników, zgodnie z ich stron? LinkedIn.


<<Kup Od?amki>>

Co sprawia, ?e Od?amki s? wyj?tkowe?

Splinterlands dzia?a na blockchainie Hive, co oznacza, ?e wszystkie dzia?ania w grze s? rejestrowane na blockchainie. Oznacza to, ?e ka?dy mo?e do??czy? do gry, tworz?c adres ?a?cucha bloków Hive, co sprawia, ?e gra jest bezprawna. Daje równie? Splinterlands bezpo?redni zapis wszystkich dzia?a? w grze, w tym wyników walk, co gwarantuje rozs?dek i prostot?.

Token Splintershards (SPS) b?dzie dzia?a? jako DAO na etapie Binance Smart Chain. ?eton SPS to token administracyjny, który zostanie w??czony do gry Splinterland, daj?c graczom mo?liwo?? wp?ywania na wybory dotycz?ce gry i systemu biologicznego. Gracze mog? równie? zaproponowa? w?asne zmiany, na przyk?ad zmian? planu zawodów, zmian? ustawie? walki lub zmian? puli rozszerze? DEC.


<<Kup Od?amki>>

Gdzie mo?na kupi? od?amki [SPS]?

Splintershardy mo?na kupi? na ró?nych gie?dach, w tym na Gate.io, Bitrue, LBank, PancakeSwap (V2) i MEXC oraz na wielu innych. Bior?c pod uwag?, jak powszechnie jest to stosowane na rynku kryptowalut, prawdopodobnie b?dziesz mia? trudno?ci ze znalezieniem handlu, który równie? go nie obs?uguje.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

Token SPS Splinterlands zostanie ustawiony na ?a?cuchu bloków Binance Smart Chain (BSC). Grupa wyda?a wyrok przeciwko Ethereum w ?wietle faktu, ?e op?aty za gaz na Ethereum okaza?y si? restrykcyjnie wysokie, ograniczaj?c liczb? osób, które mog? si? tym zainteresowa?. BSC ma krótkie czasy wymiany i niskie op?aty za wymian?, podobnie jak zdolno?? do przenoszenia sprytnych umów do Ethereum, podejmuj?c mo?liwe przysz?e dzia?ania.

Czy mo?na kupi? Od?amki za gotówk??

Od sierpnia 2021 r. mo?esz kupi? SPS na Pancakeswap (V2), Gate.io, BKEX i Bilaxy.

Od jakich czynników zale?y cena Od?amków [SPS]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? BIT i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup Od?amki>>

Oficjalna strona Splinterlandshards – https://splinterlands.com/


Oficjalny Twitter Splintershards – https://twitter.com/splinterlands


Oficjalny Reddit Splintershards – https://reddit.com/r/Splinterlands


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne