Jak i gdzie kupi? SingularityNET [AGIX]: Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

SingularityNET to system oparty na technologii blockchain, który umo?liwia ka?demu szybkie „produkowanie, dystrybucj? i komercjalizacj?” us?ug AI za po?rednictwem rynku szybkiej ??czno?ci AI. Ceny AGIX na USD s? monitorowane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin SingularityNET zyska? 1,86 proc. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 528 481 894 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #133. Istnieje 867 132 939 walut AGIX, z ??czn? alokacj? 1 000 000 000 tokenów AGIX.

<<KUP SingularityNET>>

O SingularityNET AGIX

U?ytkownicy mog? przegl?da?, testowa? i kupowa? szerok? gam? us?ug AI za pomoc? natywnego tokena narz?dziowego SingularityNET, AGI, na rynku SingularityNET.

 

Ponadto rynek s?u?y jako platforma dla programistów AI do dzielenia si? i sprzeda?y narz?dzi AI, a tak?e ?ledzenia ich sukcesu.

 

SingularityNET uruchomi? niedawno wspólny projekt o nazwie Awakening Health z firm? Hanson Robotics, który tworzy urz?dzenia wykorzystuj?ce sztuczn? inteligencj? do opieki zdrowotnej. Jej debiutanck? propozycj? jest Grace, humanoidalna asystentka s?u?by zdrowia.

 

 

<<KUP SingularityNET>>

Co to jest SingularityNET AGIX?

SingularityNET to pierwsza platforma, która pozwala programistom ?atwo sprzedawa? swoje narz?dzia i biblioteki AI, a nabywcom testowa? dowoln? us?ug? AI oferowan? na rynku przed zap?aceniem za ni?.

 

Zespó? SingularityNET zasygnalizowa?, ?e ma potencja? przej?cia na nowy blockchain w niedalekiej przysz?o?ci. Niedawno ujawni?, ?e jest zainteresowany perspektyw? debiutu w delegowanej sieci blockchain Cardano (dPoS).

<<KUP SingularityNET>>

Kim s? za?o?yciele SingularityNET AGIX?

SingularityNET ma ogromny zespó? naukowców zajmuj?cych si? sztuczn? inteligencj?, programistów, badaczy i in?ynierów pracuj?cych nad tym.

 

Za?o?yli j? dr Ben Goertzel (dyrektor generalny i g?ówny naukowiec SingularityNET) wraz z Simone Giacomellim i dr Davidem Hansonem.

 

<<KUP SingularityNET>>

 

Co sprawia, ?e SingularityNET AGIX jest wyj?tkowy?

Warto?? tokena AGI ewoluowa?a wraz z rozwojem ekosystemu SingularityNET. Funkcja SingularityNET Enhancement Proposal (SNEP) zosta?a og?oszona w pa?dzierniku 2020 r., umo?liwiaj?c posiadaczom AGI g?osowanie nad ulepszeniami operacji sieci.

 

W marcu 2020 r. w??czono funkcj? obstawiania, umo?liwiaj?c? u?ytkownikom obstawianie swoich tokenów.

 

Ponadto osoby potrzebuj?ce okre?lonych us?ug AI mog? uzyska? dost?p do rozleg?ej sieci ekspertów AI SingularityNET za po?rednictwem strony Request for AI (RFAI), która pozwala klientom szybko uruchomi? nowe narz?dzie AI, podczas gdy programi?ci zdobywaj? tokeny AGI, wype?niaj?c te zapytania.

<<KUP SingularityNET>>

Gdzie mo?na kupi? SingularityNET AGIX?

Badger DAO (BADGER) mo?na kupi? lub sprzeda? na nast?puj?cych gie?dach: aby kupi? lub sprzeda? dowoln? walut? Badger DAO (BADGER), nale?y zanotowa? wymienione poni?ej nazwy; Binance, Huobi Global, OKEx i wreszcie FTXZT

Binance, KuCoin i HitBTC to tylko niektóre z popularnych witryn handlowych, na których mo?na kupi? token AGI. Jest równie? dost?pny na dwóch najpopularniejszych DEX-ach: Uniswap i Balancer. Jedyne dost?pne obecnie pary gie?d AGI to AGI/BTC, AGI/ETH i AGI/WETH.

 

<<KUP SingularityNET>>

 

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce SingularityNET AGIX

Ile monet SingularityNET AGIX znajduje si? obecnie w obiegu?

Pocz?wszy od lutego 2021 r., 861,5 miliona walut AGI by?o w masowej produkcji, co stanowi oko?o 86 procent dost?pnej ilo?ci. Krótko mówi?c, AGI mo?na uzna? za rozcie?czone w du?ym stopniu.

 

Jakie zabezpieczenia stosuje SingularityNET AGIX?

Wsparcie zapewnia metoda konsensusu Ethereum proof-of-work (PoW) oraz sprawdzona w boju sie? dziesi?tek tysi?cy w?z?ów i górników. Jak dot?d sie? Ethereum nigdy nie zosta?a skutecznie zaatakowana i jest powszechnie uwa?ana za jedn? z najbezpieczniejszych obecnie u?ywanych sieci.

Od jakich czynników zale?y cena SingularityNET AGIX?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AGIX.

 

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

 

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny SingularityNET AGIX zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,609 USD za token.

W ten sposób w?a?nie zacz?? si? potencja?, by du?o zyska? przy mniejszym nak?adzie. 

<<KUP SingularityNET>>

 

Oficjalna strona SingularityNET AGIX — https://singularitynet.io/

 

SingularityNET AGIXTwitter - https://twitter.com/singularity_net

 

SingularityNET AGIX Reddit - https://reddit.com/r/SingularityNet 

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne