Jak i gdzie kupi? Siacoin (SC) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Sia to oparta na chmurze technologia blockchain zaprojektowana w celu zapewnienia zdecentralizowanego rozwi?zania pami?ci masowej. Zamiast kupowa? przestrze? dyskow? od konkretnego dostawcy, partnerzy sieci Sia mog? j? od siebie wydzier?awi? w celu przechowywania. Ta zdecentralizowana metoda zapewnia bezpiecze?stwo, a tak?e radykalnie obni?a ca?kowity koszt. Je?li nie wykorzysta?e? miejsca na dysku twardym, mo?esz go wydzier?awi? w Sia i zacz?? zarabia? w postaci Siacoins (SC).

<<Kup Siacoin>>

O Siacoin

Sia jest w wersji beta od maja 2015 r., a najnowsza wersja, v1.1 „Andromeda”, zawiera znaczne ulepszenia podstawowych metod transportu danych. W tym artykule przedstawiono procedury, które nale?y wykona?, aby rozpocz?? udost?pnianie danych w sieci.

Sia to zdecentralizowana platforma do przechowywania w chmurze zbudowana na blockchain. Dzia?a jako rynek dla tych, którzy maj? dodatkowe miejsce na dysku twardym, aby wydzier?awi? je osobom, które chc? pod??czy? si? do sieci. Odbywa si? to za pomoc? ró?nych sztuczek technologicznych, z których najistotniejszym jest usuwanie kodowania i szyfrowanie. Dodatkowo, zalety technologiczne, Sia oferuje fantastyczn? propozycj? cenow? na poziomie oko?o 2 USD za terabajt miesi?cznie.

<<Kup Siacoin>>

Co to jest Siacoin [SC]?

Siacoin (SC) to kryptowalutowa sie? peer-to-peer (P2P), która dzia?a jako zdecentralizowana pami?? masowa w chmurze. U?ytkownicy i konsumenci Siacoin polegaj? na uczestnicz?cych w?z?ach, aby dostarcza? i wynajmowa? us?ugi pami?ci masowej. U?ytkownicy Siacoin i cz?onkowie sieci mog? wynajmowa? od siebie pojemno?? pami?ci w sieci Siacoin. W porównaniu ze scentralizowanymi centrami danych ta alternatywa jest bardziej op?acalna i wydajna.

Do 2020 r. przepustowo?? sieci Sia przekroczy 2 petabajty (oko?o 2256 terabajtów). Posiada równie? oko?o 333 aktywnych kontrolerów w?z?ów zabezpieczaj?cych sie?. Siacoin ma oko?o 766 TB danych w lipcu 2021 r.

<<Kup Siacoin>>

Kim jest za?o?yciel Siacoin [SC]?

David Vorick, student informatyki w Rensselaer Polytechnic Institute, pierwotnie opracowa? Sia w po?owie 2013 roku. Omówi? t? koncepcj? ze swoim przyjacielem, Lukiem Champine, za po?rednictwem poczty elektronicznej i rozpocz?? tworzenie projektu natychmiast po tym, jak Vorick ujawni? pomys? na hackathonie HackMIT we wrze?niu 2013 r. Na pocz?tku 2014 r. projekt otrzyma? przydomek Sia, po egipskim bóstwie wizji.

W nast?pnym roku David i Luke za?o?yli Nebulous Inc., z inwestycjami Xiaolai Li i Procyon Ventures wynosz?cymi 750 000 dolarów. David Vorick pracowa? wcze?niej nad projektami takimi jak Bitcoin Core, które jest g?ównym oprogramowaniem u?ywanym przez w?z?y w sieci Bitcoin, zanim rozpocz?? prac? w Sia.<<Kup Siacoin>>

Co sprawia, ?e Siacoin jest wyj?tkowy?

Zgodnie z bia?? ksi?g?, d?ugoterminowym celem Sia jest konkurowanie z konwencjonalnymi systemami przechowywania. Uwa?a si? za bezpo?redniego konkurenta Amazon, Google i Microsoft, je?li chodzi o przechowywanie danych w chmurze. Sia mo?e oferowa? konkurencyjne ceny przechowywania ze wzgl?du na swój zdecentralizowany charakter.

Sie? Sia dzieli pliki na 30 zaszyfrowanych segmentów, z których ka?dy jest wysy?any do innego w?z?a w celu wykonania kopii zapasowej. Siacoin dzia?a jako transakcja sieciowa z hostingiem u?ytkowników p?ac?cych SC i utrzymywaniem SC jako zabezpieczenia w inteligentnych kontraktach.

Firma otrzyma?a inwestycje i dotacje m.in. od Bain Capital Ventures, Paradigm i INBlockchain. Ponadto ka?da transakcja kosmiczna w sieci Sia podlega op?acie w wysoko?ci 3,9 procent, która jest przydzielana posiadaczom Siafund, drugiej kryptowaluty firmy, przy czym Skynet jest w?a?cicielem oko?o 85 procent wszystkich Siafund.
<<Kup Siacoin>>

Gdzie mo?na kupi? Siacoin [SC]?

Siacoin mo?e by? przedmiotem obrotu na ró?nych gie?dach kryptowalut, w tym Binance, Huobi Global, Upbit i OKEx. Mo?na go wymieni? na waluty fiducjarne, takie jak dolar ameryka?ski i won po?udniowokorea?ski, kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC) i Ether (ETH) oraz stablecoin Tether po cenach rynkowych (USDT).

<<Kup Siacoin>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak kupi? Siacoin?

Pierwszym krokiem jest otwarcie darmowego konta na gie?dzie kryptograficznej obs?uguj?cej Siacoin (SC), takiej jak Kriptomat. Po utworzeniu konta b?dziesz móg? z?o?y? zamówienie kupna i naby? Siacoin po cenie, która Ci odpowiada.

Czy dane Sia Network s? bezpieczne?

Tak, Sia jest ca?kowicie bezpieczna. Hosty danych s? nagradzane pieni??nie za ?wiadczenie us?ug na poziomie przedsi?biorstwa. Przed przes?aniem pliki s? dzielone na 30 cz??ci, a nast?pnie dystrybuowane globalnie przez sie? Sia. Dzi?ki temu nie ma jednego punktu awarii, co zapewnia bezpiecze?stwo danych

Czy to dobra inwestycja?

W 2021 SC to dobra inwestycja. Ogólnie rzecz bior?c, SC ma wi?ksz? szans? na przekroczenie obecnego ATH wynosz?cego 0,1117 USD od 2021 do 2023 roku.<<Kup Siacoin>>

Oficjalna strona Siacoin – https://sia.tech/

Siacoin Twitter – https://twitter.com/SkynetLabs

Siacoin Reddit – https://reddit.com/r/SiacoinCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne